Om Gibotech

– hvem er vi?

 

Vi er her for din virk­somhed

Hos Gibotech tilbyder vi innovative og frem­tids­sikrede løsninger til din orga­ni­sation, uanset om den ligger indenfor produktion, industri, hospital eller sund­heds­væsen. Vi leverer og produ­cerer nogle af de førende auto­ma­tions­løs­ninger på markedet, og tilpasser dem altid 100 % til din opgave. Hvis du vil vide mere om Gibotech, så har vi her på siden samlet lidt om vores historie, vores vision og ikke mindst om Gibotechs erfaring.

MISSION

Skabe værdi for mennesker gennem innovative kunde­til­passede løsninger”

 

VISION

Kendt og førende som total­le­ve­randør af automation i øjen­højde, med kunden i centrum, et stort medar­bej­der­fokus, høj innovation og stan­dar­di­sering”

et-

1984

Gibotech opstartes

et-

1998

Gibotech går ind i branchen for automation og robotter

et-

2009/2010

Gibotech tilbyder løsninger til hospitals- og sund­heds­sek­toren

material-

Medarbejdere

2013:

23 fuld­tids­me­d­ar­bejdere

2020:

+110 fuld­tids­me­d­ar­bejdere

et-

Nye omgi­velser

2016:

Flytter til nyt større domicil

2017:

Stor indvielse af ny første sal

Vi udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­anlæg og robotter.

Vores ekspertise og erfaring igennem mere end 35 år har givet os en stærk position på markedet.
Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi sætter en ære i, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift.

Vi bestræber os hele tiden på at være en kompetent og konkur­ren­ce­dygtig samar­bejds­partner når det gælder effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­anlæg. Vi er foku­seret på at medvirke til at optimere og effek­ti­visere produk­tions­me­toder og dermed øge vores kunders konkur­ren­ceevne.

Gibotech står for hold­barhed, og så længe et anlæg indgår i vores kunders produktion, er vi leve­rings­dygtige i reser­vedele og service.
Vi tilbyder endvidere at udbygge og ombygge eksi­ste­rende anlæg samt at opdatere software, ligesom vi afholder kurser for opera­tører og kunder.

Igennem årene har Gibotech skabt tætte rela­tioner til verdens førende maskin­le­ve­ran­dører, hvilket udgør et solidt fundament, når vi designer kunde­til­passede løsninger.
Vores kunde­re­la­tioner er baseret på samar­bejde og dialog, ikke mindst fordi erfa­ringen har vist os, at dette er den mest effektive vej til at opnå fælles succes.

Et hold af dedi­kerede speci­a­lister står klar til at give vores kunder kyndig vejledning, og med udgangs­punkt i deres behov udvikler vi den optimale løsning til dine produk­tions­pro­cesser.

Gibotech blev grundlagt for mere end 35 år siden under navnet Giben Scandinavia A/S, og selvom navnet blev ændret i 2009 er kvali­teten og kulturen stadig den samme.
Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som vores løbende udvikling fra primært enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, har Gibotech altid været en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med robuste løsninger.

Henrik Anker

CEO, Gibotech

et-

Grundlagt i 1984

et-

Hovedkvarter i Odense, Danmark

et-

Fokus på auto­ma­tions-løsninger

et‑g

Integrator af software og hardware

et-

Forhandler af aner­kendte robotter og maskiner

et-

Stærk orga­ni­sation med alle kompe­tencer in-house

Vores afde­linger

Find også vores kontak­tinfo og meget mere under kontakt.

, Om os, Gibotech

Direktør

CEO – Henrik Anker

 

, Om os, Gibotech

Salg

CSO – Mikkel Bjerregaard

 

, Om os, Gibotech

Teknik

CTO – Lars Vinge

 

, Om os, Gibotech

Produktion

Mikael Rusbjerg

 

, Om os, Gibotech

Software

Dan Hovgaard

 

, Om os, Gibotech

Controlling & HR

Henriette Damgaard

 

, Om os, Gibotech

Projects & Procurement

Thue Lundsfryd

 

, Om os, Gibotech

Service

Allan Sloth Hansen

 

, Om os, Gibotech

QHSE

Anders Birkholm

 

, Om os, Gibotech

Research & Development

Nikolaj Pave

 

, Om os, Gibotech

Regnskab og Finans

Jens-Peder Nielsen

 

, Om os, Gibotech

Indkøb

Niels Henrik Larsen

 

, Om os, Gibotech

Marketing

Jeanne Bo Aarhus

 

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

11 + 8 =