Robotløsninger til industrien

Gibotech udvikler, leverer og servi­cerer kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher, hvor robot­tek­nologi indgår. Vores porte­følje med robot­løs­ninger omfatter derfor både almin­delige indu­striro­botter, kolla­bo­rative robotter og selv­kø­rende AGV’er (Automated Guided Vehicle). Vores kolla­bo­rative robotter, eller cobots, kan indgå i arbejds­flowet, hvor de vil fungere som en ekstra arm, og dermed kan de varetage de tunge løft og de mere ensformige genta­gelser i arbejdet. Denne type robot­løsning er således med til at forbedre de ergo­no­miske forhold for medar­bej­deren, og risikoen for arbejds­skader mini­meres. Vi står også for produktion af selv­kø­rende robotter, som både kan varetage arbejdet med at fragte produkter fra A til B, ligesom de kan gøre en stor forskel for de interne logi­stik­pro­cesser i virk­som­heden. AGV’erne, som de også kaldes, kan variere i stør­relse alt efter behovet i virk­som­heden. Udover levering af de selv­kø­rende robotter står vi også for hele opsæt­ningen af opera­tør­pa­nelet, softwaren og de forskellige links, som robotten skal køre til og fra. 

Vores robot­løs­ninger til indu­strien tæller også CNC maskiner til diverse auto­ma­tions­pro­cesser, og vores porte­følje tæller maskiner til alle former for CNC bear­bejdning. Vores mange års erfaring med CNC maskiner har givet os et solidt grundlag og den nødvendige ekspertise til at kunne tilbyde en maskine til en bred vifte af kunder inden for mange forskellige brancher. 

 

Robotløsninger fra Gibotech imple­men­teres typisk i første omgang for at spare arbejds­kraft og skåne medar­bej­derne for ensformigt arbejde. Men da robot­løs­nin­gerne bidrager til en øget produk­ti­vitet og dermed gør virk­som­heden mere konkur­ren­ce­dygtig, så vil imple­men­te­ringen af robot­løs­ninger ofte resultere i, at der skal ansættes flere folk til de funk­tioner, hvor robot­terne ikke indgår. Det er derfor ikke nødven­digvis sandt, når det siges, at robot­terne tager arbejds­plad­serne fra menne­skerne – De flytter dem blot til andre steder i virksomheden.

Ved køb af vores robot­løs­ninger er det også muligt at tilkøbe robot service. Skulle dine robot­løs­ninger komme ud af drift, så har du mulighed for at kontakte os, og så rykker vi ud og får fundet fejlen og udbedret den. Vores robot service kan tilpasses dine behov og gælder også i aften­ti­merne samt i weeken­derne. Vores TÜV-certi­fi­cerede speci­a­lister kan desuden yde kvali­fi­ceret rådgivning, som en garanti for, at sikker­heden er helt i top. Specialisterne kan blandt andet hjælpe med at udar­bejde løsnings­forslag og vejlede i, hvordan du doku­men­terer og vali­derer, at et styre­system lever op til standarden.

 

gibocobotflex_cobot_omron
fanuc_robot_juliana
kuka_vacuumformer_cms
omron_cobot_gibotech

Vores samar­bejds­partnere

Med innovation og ekspertise i højsædet vil vi flytte grænser for, hvad der er muligt inden for auto­ma­ti­sering og robo­tin­dustri. Derfor samar­bejder vi med en lang række populære brands, heri­blandt Fanuc, Kuka, Omron og OnRobot, som er nogle af de førende og mest aner­kendte på markedet. Vi kan derfor tilbyde løsninger til ethvert behov for auto­ma­ti­sering med indu­striro­botter, kolla­bo­rative robotter og mobile robotter, ligesom vi også laver løsninger, der lever op til de særlige krav, der er indenfor føde­varer, medi­cin­hånd­tering og pharma.

Og så opfylder vores robo­tanlæg natur­ligvis alle kravene til CE-mærkning.

Du kan læse meget mere om de enkelte brands og produ­center, som vi samar­bejder med i vores unikke robot­løs­ninger her.

Robotløsninger med effekt på bundlinjen

Når det kommer til robot­løs­ninger i indu­strien, så spænder Gibotechs løsninger bredt, og med dem er vi i stand til at imøde­komme de udfor­dringer, som virk­som­he­derne står overfor. Vores udvalg af robot­løs­ninger bidrager til en opti­mering af driften, og gør det dermed muligt at skrue op for effektiviteten.

Vores robot­løs­ninger byder på kunde­spe­ci­fikke bruger­flader, så tekno­logien er let at anvende for alle invol­verede. Investering i robot­løs­ninger betyder bedre produkter, færre fejl og glade kunder, og det er alt sammen noget, der har effekt på bund­linjen: Arbejdsmiljøet opti­meres, medar­bej­der­til­freds­heden stiger og virk­som­he­dernes økonomi og konkur­ren­ceevne forbedres. Robotter i indu­strien er kort sagt en god inve­stering, som gavner på flere forskellige områder.

 

Skræddersyede robot­løs­ninger

Vi arbejder med verdens førende leve­ran­dører inden for robot­løs­ninger og kompo­nenter hertil, hvilket er med til at gøre dem yderst konkur­ren­ce­dygtige. Dette muliggør, at vi kan tilbyde kvalitets robot­løs­ninger til frem­tiden – i dag. Til udar­bej­delsen af vores robot­løs­ninger har vi vores egen software- og konstruk­tions­af­deling, ligesom vi også råder over en stor produk­tions­af­deling med dygtige montører og fagfolk. Endelig har vi en hel afdeling af velud­dannede folk, der er dedi­keret til at servicere dig og dine behov. Vi har derfor kompe­tencer inden for både hardware og software in-house, og det gør os i stand til at levere skræd­der­syede og kunde­spe­ci­fikke løsninger til lige præcis din virk­somhed, uanset stør­relse og branche.

Hos Gibotech ved vi, at behovene kan variere meget fra virk­somhed til virk­somhed, og derfor tager vi altid kunderne med på råd, så vi i samspil med dem kan udar­bejde en løsning, som matcher deres speci­fikke behov. Med eksperter inden for hvert deres felt tilknyttet, kan vi udar­bejde en robot­løsning, der spiller sammen på alle para­metre. Vil du vide mere om, hvilke robot­løs­ninger der kan være med til at effek­ti­visere din virk­somhed, så tag gerne kontakt til os, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige og genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.”

Tommy Madsen

Sales Manager, Robotics Dk and Baltics, Fanuc Nordic AB

Robotløsninger til sundhedssektoren 

Vores robot­løs­ninger tæller også en række hospi­tals­ro­botter med hver deres speci­fikke styrker. Vores porte­følje tæller blandt andet mobile robotter, som kan hjælpe til med at trans­portere opera­tions­udstyr rundt på hospi­ta­lerne. Med de mobile robotter er du sikret højere patient­sik­kerhed og færre løn- og driftsom­kost­ninger. Vi har også udviklet en steril­central, som kan skabe de bedst mulige betin­gelser for den højest mulige ensar­tethed og kvalitet i rengø­ringen af operationsudstyr.

Sterilcentralen kan også inte­greres med et stil­ud­styrsla­ger­system, som kan assi­stere i hånd­te­ringen af opera­tions­ud­styret. Som med vores andre robot­løs­ninger er vores hospi­tals­ro­botter modul­op­byggede og skalérbare, og de kan derfor skræd­dersyes efter hospi­talets indi­vi­duelle ønsker og behov.

Pakkeborde robot

Top 10

Danmark ligger i top 10 over lande i verden med flest robotter.

Flere arbejds­pladser

Undersøgelser viser, at én robot gene­rerer tre til fem arbejds­pladser og skaber mere trivsel, produk­ti­vitet og kvalitet.

Skabt til opgaven

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.

Danmark i top

Robotteknologi og auto­ma­ti­sering er med til at give både jobs, øget produk­ti­vitet og ordrer, og Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest robotter pr. medar­bejder. Udbredelsen af robot­tek­nologi er høj og Danmark ligger på en sjet­te­plads over flest indu­striro­botter pr. 10.000 medar­bejdere i indu­strien. Ser man bort fra bilin­du­strien, som Danmark ikke har, så ligger vi helt i toppen.

Bedre konkur­ren­ceevne

Virksomheder der arbejder målrettet for at imple­mentere robot­tek­nologi, og hvor robotter arbejder side om side med mennesker, klarer sig bedre i konkur­rence med uden­landske virksomheder.

Søren Peter Johansen fra Teknologisk Institut er overbevist:

”Den første grund til at sætte robotter ind, er for at spare arbejds­kraft. Men det viser sig jo så, at når du begynder at spare arbejds­kraft, så kan du producere billigere og du øger din produk­ti­vitet. Og når du gør det, kan du sælge dine produkter billigere og du er meget mere konkur­ren­ce­dygtig. Og så ender det faktisk ofte med, at virk­som­he­derne kan sælge mere og skal ansætte flere folk i alle de funk­tioner, hvor der ikke er robotter og robot-teknologi.”

Vi valgte Gibotech som leve­randør af vores robo­tanlæg. Det har vi først og fremmest gjort, fordi vi under­søgte de forskellige leve­ran­dører på markedet, og vi fandt ud af, at Gibotech havde et godt ry som en troværdig leve­randør af anlæg, der virkelig fungerer. Vi har nu udvidet  samar­bejdet, og vi imple­men­terer nu en ny produkt­linje med Gibotech-maskiner.

Peter Mylius Bruun

Plant Manager, Plus Pack A/S

Produktion hjem til Danmark

Robotter kan gøre virk­som­heder i stand til at trække produk­tionen tilbage til Danmark og Europa, fordi time­lønnen kommer til at betyde mindre, når auto­ma­ti­se­ringen mini­merer de manuelle arbejds­op­gaver og timer. Og da robotten koster det samme uanset om den står i Kina eller Danmark, så er der store fordele ved at producere tæt på kunderne.  Og det man kan spare på logi­stikken giver øget renta­bi­litet på automatiseringen.

 

Bedre arbejds­miljø

Ved at lade robotter overtage ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver kan medar­bej­derne koncen­trere sig om opgaver, der kræver komplekse menne­skelige kompe­tencer. Det giver en øget medar­bej­der­til­fredshed og nedsætter risikoen for fejl. Færre manuelle opgaver mini­merer risikoen for arbejds­skader og uheld. Robotter kan dermed være med til at nedsætte sygefraværet.

Kollaborative robotter

Udover indu­striro­botter laver vi også løsninger med kolla­bo­rative robotter. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man skal vælge mellem en indu­strirobot og en cobot. Kontakt derfor en af vores dygtige sælgere, der kan rådgive dig om, hvilken løsning der vil være den rigtige til din virk­somhed. 

Selvkørende robotter

I forlæn­gelse af tradi­tio­nelle auto­ma­tions­løs­ninger er selv­kø­rende robotter en naturlig udbygning af effek­ti­vi­se­rings­pro­cessen. Vi imple­men­terer altid den nyeste teknologi i vores løsninger, og mange brancher kan udnytte AGV’ernes flek­si­bi­litet til at effektivisere. 

Læs mere om mobile robotter

 

Antal indu­striro­botter instal­leret i 2019

Robotter i Danmark per 10.000 medarbejdere

Procent vækst i salget fra 2018–2019