Robotter

Robotløsninger til indu­strien

Gibotech udvikler, leverer og servi­cerer kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher, hvor bl.a. robot­tek­nologi indgår, og produkt­pr­grammet omfatter både almin­delige indu­striro­botter og selv­kø­rende AGV’er (Automated Guided Vehicle).

Med både store og kraftige indu­striro­botter og små og hurtige robotter, kompli­men­terer vores samar­bejds­part­neres produkter hinanden, og giver os dermed mulighed for skabe de bedste løsninger – hver gang!

 

Vores samar­bejds­partnere

Du kan læse meget mere om de enkelte brands og produ­center vi samar­bejder med i vores unikke robot løsninger her.

Automatisering med effekt på bund­linjen

Investering i auto­ma­ti­sering med robotter betyder bedre produkter, færre fejl og glade kunder og det kan ses på bund­linjen.

Gibotechs løsninger spænder bredt og imøde­kommer alle de udfor­dringer som virk­som­he­derne står overfor i indu­strien. Vores løsninger opti­merer driften og skruer op for effek­ti­vi­teten. Arbejdsmiljøet forbedres og medar­bej­der­til­freds­heden stiger. Og så forbedres virk­som­he­dernes økonomi.

Vi arbejder med verdens­førende leve­ran­dører både indenfor robot­tek­nologi og kompo­nenter, hvilket gør os og vores løsninger meget konkur­ren­ce­dygtige. Vi har vores egen software- og konstruk­tions­af­deling, ligesom vi råder over en stor produk­tions­af­deling med dygtige montører og fagfolk. Endelig har vi en hel afdeling af velud­dannede folk, der er dedi­keret til at servicere dig og dine løsninger. Vi har altså alle kompe­tencer indenfor både hardware og software in-house, og vi kan altid levere skræd­der­syede, kunde­spe­ci­fikke løsninger til lige præcis din virk­somhed.

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige og genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.”

Tommy Madsen

Sales Manager, Robotics Dk and Baltics, Fanuc Nordic AB

Forudsætning for vækst

En under­sø­gelse fra London School of Economics doku­men­terer effekten af robotter og auto­ma­ti­sering som en forud­sætning og driv­kraft for økonomisk vækst. På tværs af 17 test­lande viste øget brug af robotter sig at øge væksten i BNP med 0,37 procent årligt.

Jo mere auto­ma­ti­seret en produktion bliver, des større er chancen for, at virk­som­he­derne kan fast­holde produk­tionen og dermed arbejds­pladser i Danmark. Og faktisk får flere virk­som­heder faktisk mulighed for at tage deres outsourcede produktion hjem igen, når de har auto­ma­ti­seret hele eller dele af deres produktion. Ved hjælp af en målrettet indsats indenfor automation og instal­lation af robotter og robot­tek­nologi øger Gibotech virk­som­he­dernes konkur­ren­ceevne.

et‑k

Top 10

Danmark ligger i top 10 over lande i verden med flest robotter.

et-

Flere arbejds­pladser

Undersøgelser viser, at én robot gene­rerer tre til fem arbejds­pladser og skaber mere trivsel, produk­ti­vitet og kvalitet.

et-

Skabt til opgaven

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.

Danmark i top

Robotteknologi og auto­ma­ti­sering er med til at give både jobs, øget produk­ti­vitet og ordrer, og Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest robotter pr. medar­bejder. Udbredelsen af robot­tek­nologi er høj og Danmark ligger på en sjet­te­plads over flest indu­striro­botter pr. 10.000 medar­bejdere i indu­strien. Ser man bort fra bilin­du­strien, som Danmark ikke har, så ligger vi helt i toppen.

Bedre konkur­ren­ceevne

Virksomheder der arbejder målrettet for at imple­mentere robot­tek­nologi, og hvor robotter arbejder side om side med mennesker, klarer sig bedre i konkur­rence med uden­landske virk­som­heder.

Søren Peter Johansen fra Teknologisk Institut er over­bevist:

”Den første grund til at sætte robotter ind, er for at spare arbejds­kraft. Men det viser sig jo så, at når du begynder at spare arbejds­kraft, så kan du producere billigere og du øger din produk­ti­vitet. Og når du gør det, kan du sælge dine produkter billigere og du er meget mere konkur­ren­ce­dygtig. Og så ender det faktisk ofte med, at virk­som­he­derne kan sælge mere og skal ansætte flere folk i alle de funk­tioner, hvor der ikke er robotter og robot-teknologi.”

Vi valgte Gibotech som leve­randør af vores robo­tanlæg. Det har vi først og fremmest gjort, fordi vi under­søgte de forskellige leve­ran­dører på markedet, og vi fandt ud af, at Gibotech havde et godt ry som en troværdig leve­randør af anlæg, der virkelig fungerer. Vi har nu udvidet  samar­bejdet, og vi imple­men­terer nu en ny produkt­linje med Gibotech-maskiner.

Peter Mylius Bruun

Plant Manager, Plus Pack A/S

Produktion hjem til Danmark

Robotter kan gøre virk­som­heder i stand til at trække produk­tionen tilbage til Danmark og Europa, fordi time­lønnen kommer til at betyde mindre, når auto­ma­ti­se­ringen mini­merer de manuelle arbejds­op­gaver og timer. Og da robotten koster det samme uanset om den står i Kina eller Danmark, så er der store fordele ved at producere tæt på kunderne.  Og det man kan spare på logi­stikken giver øget renta­bi­litet på auto­ma­ti­se­ringen.

 

Bedre arbejds­miljø

Ved at lade robotter overtage ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver kan medar­bej­derne koncen­trere sig om opgaver, der kræver komplekse menne­skelige kompe­tencer. Det giver en øget medar­bej­der­til­fredshed og nedsætter risikoen for fejl. Færre manuelle opgaver mini­merer risikoen for arbejds­skader og uheld. Robotter kan dermed være med til at nedsætte syge­fra­været.

Selvkørende robotter

I forlæn­gelse af tradi­tio­nelle auto­ma­tions­løs­ninger er selv­kø­rende robotter en naturlig udbygning af effek­ti­vi­se­rings­pro­cessen. Vi imple­men­terer altid den nyeste teknologi i vores løsninger, og mange brancher kan udnytte AGV’ernes flek­si­bi­litet til at effek­ti­visere.

Antal indu­striro­botter instal­leret i 2016

Industrirobotter i Danmark som er højst 10 år gamle

Procent vækst i salget fra 2015–2016

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

9 + 9 =