Robotter

Robotløsninger til indu­strien

Gibotech udvikler, leverer og servi­cerer kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher, hvor robot­tek­nologi indgår. Produktprogrammet omfatter både almin­delige indu­striro­botter, kolla­bo­rative robotter og selv­kø­rende AGV’er (Automated Guided Vehicle). 

Med disse auto­ma­ti­serede tekno­logier, kan vi tilbyde virk­som­heder en måde, hvorpå man kan effek­ti­visere sin produktion og aflaste belast­nings­om­råder på arbejds­pladsen. Uanset om du skal bruge en stor, kraftig indu­strirobot eller små og hurtige kolla­bo­rative robotter, kompli­men­terer vores samar­bejds­part­neres produkter hinanden. Det sikrer, at du får den bedste løsning – hver gang!

 

- Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man går i gang med at auto­ma­tisere og imple­mentere robotter i produk­tionen. Giv mig et kald på 20 66 35 04 eller send en mail på kep@​gibotech.​dk, hvis du vil vide, hvilken løsning, der passer til din virk­somhed. Jeg hjælper også gerne med at udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på forskellige løsninger. 

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech A/S

, Robotloesninger, Gibotech
, Robotloesninger, Gibotech
, Robotloesninger, Gibotech
, Robotloesninger, Gibotech

Vores samar­bejds­partnere

Med innovation og ekspertise i højsædet vil vi flytte grænser for, hvad der er muligt inden for auto­ma­ti­sering og robo­tin­dustri. Derfor samar­bejder vi med en lang række populære brands, heri­blandt Fanuc, Kuka, Omron og OnRobot, som er nogle af de førende og mest aner­kendte på markedet. Vi kan derfor tilbyde løsninger til ethvert behov for auto­ma­ti­sering med indu­striro­botter, kolla­bo­rative robotter og mobile robotter, ligesom vi også laver løsninger, der lever op til de særlige krav, der er indenfor føde­varer, medi­cin­hånd­tering og pharma.

Og så opfylder vores robo­tanlæg natur­ligvis alle kravene til CE-mærkning.

Du kan læse meget mere om de enkelte brands og produ­center, som vi samar­bejder med i vores unikke robot­løs­ninger her.

Automatisering med effekt på bund­linjen

Hvad angår robot­løs­ninger i indu­strien, så spænder Gibotechs løsninger bredt, og imøde­kommer alle de udfor­dringer, som virk­som­he­derne står overfor. 

Vores udvalg af robot­løs­ninger opti­merer driften, og skruer op for effek­ti­vi­teten. Vi udvikler desuden kunde­spe­ci­fikke bruger­flader, således tekno­logien er let at anvende for alle invol­verede.

Investering i auto­ma­ti­sering med indu­striro­botter eller cobots betyder bedre produkter, færre fejl og glade kunder, og det kan ses på bund­linjen: Arbejdsmiljøet opti­meres, medar­bej­der­til­freds­heden stiger, og virk­som­he­dernes økonomi og konkur­ren­ceevne forbedres.

Vi arbejder med verdens førende leve­ran­dører både inden for robot­tek­nologi og kompo­nenter, hvilket gør os og vores løsninger meget konkur­ren­ce­dygtige. Dette muliggør lige­ledes, at vi kan tilbyde kvalitets robot­løs­ninger til frem­tiden – i dag. 

Vi har vores egen software- og konstruk­tions­af­deling, ligesom vi råder over en stor produk­tions­af­deling med dygtige montører og fagfolk. Endelig har vi en hel afdeling af velud­dannede folk, der er dedi­keret til at servicere dig og dine behov. Vi har altså alle kompe­tencer indenfor både hardware og software in-house, og vi kan altid levere skræd­der­syede, kunde­spe­ci­fikke løsninger til lige præcis din virk­somhed uanset branche. 

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige og genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.”

Tommy Madsen

Sales Manager, Robotics Dk and Baltics, Fanuc Nordic AB

, Robotloesninger, Gibotech

Forudsætning for vækst

En under­sø­gelse fra London School of Economics doku­men­terer effekten af robotter og auto­ma­ti­sering som en forud­sætning og driv­kraft for økonomisk vækst. På tværs af 17 test­lande viste øget brug af robotter sig at øge væksten i BNP med 0,37 procent årligt.

Jo mere auto­ma­ti­seret en produktion bliver, des større er chancen for, at virk­som­he­derne kan fast­holde produk­tionen og dermed arbejds­pladser i Danmark. Og faktisk får flere virk­som­heder faktisk mulighed for at tage deres outsourcede produktion hjem igen, når de har auto­ma­ti­seret hele eller dele af deres produktion. Ved hjælp af en målrettet indsats indenfor automation og instal­lation af robotter og robot­tek­nologi øger Gibotech virk­som­he­dernes konkur­ren­ceevne.

Så uanset om du har behov for en lager­robot, en robot til palle­tering eller til at rejse papkasser, en robot inte­greret i procesanlæg eller en robot til maskin­be­tjening af for eksempel en plast­stø­be­ma­skine eller et CNC bear­bejd­nings­center, så kan vi lave en løsning, der passer til din virk­somhed. 

et‑k

Top 10

Danmark ligger i top 10 over lande i verden med flest robotter.

et-

Flere arbejds­pladser

Undersøgelser viser, at én robot gene­rerer tre til fem arbejds­pladser og skaber mere trivsel, produk­ti­vitet og kvalitet.

et-

Skabt til opgaven

Mennesket er ikke skabt til at stå og lave ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver. Det er robotter.

, Robotloesninger, Gibotech

Danmark i top

Robotteknologi og auto­ma­ti­sering er med til at give både jobs, øget produk­ti­vitet og ordrer, og Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest robotter pr. medar­bejder. Udbredelsen af robot­tek­nologi er høj og Danmark ligger på en sjet­te­plads over flest indu­striro­botter pr. 10.000 medar­bejdere i indu­strien. Ser man bort fra bilin­du­strien, som Danmark ikke har, så ligger vi helt i toppen.

, Robotloesninger, Gibotech

Bedre konkur­ren­ceevne

Virksomheder der arbejder målrettet for at imple­mentere robot­tek­nologi, og hvor robotter arbejder side om side med mennesker, klarer sig bedre i konkur­rence med uden­landske virk­som­heder.

Søren Peter Johansen fra Teknologisk Institut er over­bevist:

”Den første grund til at sætte robotter ind, er for at spare arbejds­kraft. Men det viser sig jo så, at når du begynder at spare arbejds­kraft, så kan du producere billigere og du øger din produk­ti­vitet. Og når du gør det, kan du sælge dine produkter billigere og du er meget mere konkur­ren­ce­dygtig. Og så ender det faktisk ofte med, at virk­som­he­derne kan sælge mere og skal ansætte flere folk i alle de funk­tioner, hvor der ikke er robotter og robot-teknologi.”

Vi valgte Gibotech som leve­randør af vores robo­tanlæg. Det har vi først og fremmest gjort, fordi vi under­søgte de forskellige leve­ran­dører på markedet, og vi fandt ud af, at Gibotech havde et godt ry som en troværdig leve­randør af anlæg, der virkelig fungerer. Vi har nu udvidet  samar­bejdet, og vi imple­men­terer nu en ny produkt­linje med Gibotech-maskiner.

Peter Mylius Bruun

Plant Manager, Plus Pack A/S

, Robotloesninger, Gibotech

Produktion hjem til Danmark

Robotter kan gøre virk­som­heder i stand til at trække produk­tionen tilbage til Danmark og Europa, fordi time­lønnen kommer til at betyde mindre, når auto­ma­ti­se­ringen mini­merer de manuelle arbejds­op­gaver og timer. Og da robotten koster det samme uanset om den står i Kina eller Danmark, så er der store fordele ved at producere tæt på kunderne.  Og det man kan spare på logi­stikken giver øget renta­bi­litet på auto­ma­ti­se­ringen.

 

, Robotloesninger, Gibotech

Bedre arbejds­miljø

Ved at lade robotter overtage ensidige, genta­gende arbejds­op­gaver kan medar­bej­derne koncen­trere sig om opgaver, der kræver komplekse menne­skelige kompe­tencer. Det giver en øget medar­bej­der­til­fredshed og nedsætter risikoen for fejl. Færre manuelle opgaver mini­merer risikoen for arbejds­skader og uheld. Robotter kan dermed være med til at nedsætte syge­fra­været.

Kollaborative robotter

Udover indu­striro­botter laver vi også løsninger med kolla­bo­rative robotter. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man skal vælge mellem en indu­strirobot og en cobot. Kontakt derfor en af vores dygtige sælgere, der kan rådgive dig om, hvilken løsning der vil være den rigtige til din virk­somhed. 

Selvkørende robotter

I forlæn­gelse af tradi­tio­nelle auto­ma­tions­løs­ninger er selv­kø­rende robotter en naturlig udbygning af effek­ti­vi­se­rings­pro­cessen. Vi imple­men­terer altid den nyeste teknologi i vores løsninger, og mange brancher kan udnytte AGV’ernes flek­si­bi­litet til at effek­ti­visere. 

Læs mere om mobile robotter

 

Antal indu­striro­botter instal­leret i 2016

Industrirobotter i Danmark som er højst 10 år gamle

Procent vækst i salget fra 2015–2016

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

8 + 12 =