Mobile robotter til hospi­taler og sundhedssektoren

 

Gibotech udvikler og leverer løsninger med mobile robotter, der kan dække ethvert behov på både hospi­taler og i sund­heds­sek­toren. Udover at levere de mobile robotter, så binder vi også syste­merne sammen med opera­tør­pa­neler og software, og link til de posi­tioner den mobile robot skal til og fra.

Når Gibotech udvikler auto­ma­ti­serede logistik- og trans­port­løs­ninger, er mobile robotter fra DS Automotion og Omron det naturlige valg, fordi deres produkter matcher vores krav til kvalitet og flek­si­bi­litet. Vores anven­del­ses­område omfatter hoved­sa­geligt løsninger baseret på speci­fikke kunde­præ­fe­rencer. 

 

AGV på række
ds_automotion_mobile_robotter
Omron_mobil_robot
omron solo

Hvad er en mobil robot?

Mobile robotter kan bevæge sig frit rundt i lokalet og er ikke fastlåst til en fysisk lokation. Indtil nu har det været en manuel opgave at trans­portere opera­tions­udstyr rundt på hospi­ta­lerne. Men nu intro­du­cerer Gibotech små, flek­sible og selv­kø­rende robotter på hospi­ta­lerne, bl.a. til at levere sterilt udstyr til opera­tions­stuerne. Mobile robotter kan også bruges i vare­mod­ta­gelsen og til vare­hånd­tering på hospi­ta­lerne, hvor de både vil frigøre medar­bej­dernes tid til andre opgaver og minimere ensidigt, genta­gende arbejde.

 

Få alle fordelene

Hvis du vælger en intern logi­stik­løsning med mobile robotter, så får du også en række forret­nings­mæssige fordele. Effektiviteten ved en løsning med mobile robotter kan altså aflæses direkte på bund­linjen, og hvis man sammen­ligner en manuel løsning med en mobil robot­løsning bliver fordelene endnu tydeligere.

Nogle af de mest tydelige fordele ved at bruge mobile, selv­kø­rende robotter til interne logi­sti­kop­gaver er:

  • Højere patient­sik­kerhed
  • Færre lønom­kost­ninger
  • Lave driftsom­kost­ninger
  • Forbedret spor­barhed
  • Hurtig tilba­ge­be­ta­lingstid

Vi tager os af din løsning

Gibotech står altid som den øverste projek­tansvarlige, når vi udvikler logistik- og automatiseringsprojekter.

Vi har både konstruk­tører, projekt­ledere, PLC- og software program­mører ansat for at imøde­komme de store krav, der er i dag, og for at vi som systemhus kan gennemføre et auto­ma­ti­se­rings­projekt profes­sionelt og sikre, at det lever op til gældende lovkrav, herunder CE-krav. 

Færre lønom­kost­ninger

 

Større patient­sik­kerhed

 

Forbedret spor­barhed

 

Bedre arbejds­miljø

 

DS Automotion AGV_mobil robot

Sally 

DS Automotion er en af bran­chens førende produ­center af mobile robotter eller AGV’er (Automated Guided Vehicles) som de også hedder. DS Automotion har udviklet en helt speciel mobil robot, Sally, til Gibotech, der skal bruges på den auto­ma­tiske steril­central på Rigshospitalet.

DS Automotion

DS Automotions mobile robotter og føreløse trucks garan­terer auto­matisk og præcis vare­transport i både produk­tions- og logi­stik­virk­som­heder og inden for hospitals- og sund­heds­sek­toren. DS Automotion tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekno­logier, både indenfor navi­gation, styring og kontrol.

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste syste­min­te­gra­torer på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret dén bedst mulige løsning og gerne lidt udover det forventede.

Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

Omron

Omrons mobile robotter eller AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicle), som de hedder, dækker over en ny type førerløse enheder, som kan program­meres helt frit. De har deres egen lille ”on board” computer og program­meres helt enkelt ved at vise den ruten, hvor den skal køre. Den over­ordnede styring, dvs. bookning af AIV’ere til opgaver samt koor­di­nering foregår via Omrons Entreprise Manager Software.

Sikkerhed

Omrons mobile robotter bruger både laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute og afhængig af farten akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker.

Du kan få kontakt til hoved­kon­toret, vores CSO, eller læse mere om de brands vi tilbyder herunder.