Blodprøvehåndtering

Gibotech har udviklet flere løsninger til hånd­tering af blod­prøver til hospi­ta­lerne og som både er med til at øge effek­ti­vi­teten og patient­sik­ker­heden, samtidig med at arbejds­miljøet forbedres for perso­nalet. Løsningerne er skræd­dersyet efter hospi­ta­lernes behov og samtidig skalérbare, så vi også kan udvikle en løsning, der passer til dine behov.

 

robot_blodprøvehåndtering_ouh
robot til automatisk blodprøvehåndtering
gibosort_robot_blodprøver
Automatisk blodprøvehåndtering

Intelligent og sikker blodprøvehåndtering

Gibotechs robot­løs­ninger til auto­matisk hånd­tering af blod­prøver på hospi­ta­lerne er med til at øge effek­ti­vi­teten, så der kan behandles flere prøver end ved manuel hånd­tering. Prøverne genkendes og regi­streres af en robot, der auto­matisk sender prøverne videre til de rigtige laboratorier.

Den auto­ma­tiske hånd­tering af prøverne mini­merer trivielle manuelle arbejds­gange, hvor fejl typisk opstår og giver risiko for arbejds­skader. Samtidig giver robotten et konti­nu­erligt flow af prøver, der giver korte og stabile svartider.

 

Robotten, der auto­matisk hånd­terer blod­prøver på Odense Universitetshospital.

GiboSort

Gibotech har udviklet GiboSort – en helt særlig robot­løsning til hånd­tering af blod­prøver helt ude fra de prak­ti­se­rende læger og ind til hospi­ta­lernes labo­ra­torier. Den auto­ma­ti­serede hånd­tering af blod­prø­verne mini­merer risikoen for fejl, der ellers kan opstå ved manuel hånd­tering og forkorter samtidig trans­port­tiden, hvilket er med til at øge effek­ti­vi­teten markant.

Blodprøverne trans­por­teres fra de prak­ti­se­rende læger i speci­al­de­signede trans­port­kasser og bliver afle­veret til hopsi­talet og GiboSorts interne leve­rings­system. Transportkasserne bliver her trans­por­teret videre til sorte­rings­ro­botten, der tømmer kasserne og sorterer prøverne og sender dem videre til analy­se­linjerne, hvor de blander sig med hospi­talets interne prøver. Ingen prøver forsvinder i mængden, og der opstår ikke kø.

Robotten bruger et kamera til at iden­ti­ficere indholdet af kasserne og er samtidig i stand til at se, om prøverne er centri­fu­gerede eller ej. Robotten prio­ri­terer kasser med haste­prøver og prøver, der ikke kan iden­ti­fi­ceres bliver afle­veret i en særlig kasse til manuel håndtering.

 

Fuld inte­gration

Den auto­ma­ti­serede hånd­tering af blod­prøver kan inte­greres med hospi­talets interne logistiksystem.

Det bedste fra industrien

Løsningen bygger videre på gennem­te­stede koncepter, årelang erfaring og produkter fra industrien.

Forbedret arbejds­miljø

Arbejdsmiljøet forbedres uden ensidige, genta­gende opgaver, syge­fravær redu­ceres og risikoen for ulykker minimeres.

Øget patient­sik­kerhed

Automatisering giver 100% spor­barhed og mindre manuelt arbejde giver højere kvalitet og konse­kvente resultater.
robot til automatisk blodprøvehåndtering

Fokus på kerneopgaver

Mens en robot klarer det trivielle arbejde med at håndtere og sortere blod­prøver, kan hospi­tals­per­so­nalet koncen­trere sig om deres kerne­op­gaver og fokusere på at løse kvali­tets­sik­rings- og vali­de­rings­op­gaver og være diag­no­stiske samar­bejds­partnere på de kliniske afde­linger, hvor de er tæt på patienterne.

 

gibosort_robot_blodprøver

Eneste af sin slags

GiboSort er udviklet med en intel­ligent sorte­rings­robot baseret på gennem­te­stede og effektive koncepter og produkter fra indu­strien. Robotten  blev første gang instal­leret på Nordsjællands Hospital, Hillerød i 2015, hvor den udpakker og sorterer prøver fra prak­ti­se­rende læger helt auto­matisk. GiboSort var den eneste robot i Danmark, der kan håndtere både blod‑, patologi- og mikro­bi­o­lo­giske prøver.

Det er fanta­stisk at få mulighed for at afprøve ny robot­tek­nologi her og nu. Det giver os et tekno­logisk forspring, når vi i 2020 skal rykke ud på det nye super­sy­gehus. De erfa­ringer, vi tilegner os nu, er en uvur­derlig basis for udvik­lingen af vores labo­ra­torie med den nyeste teknologi. Gevinsten er den absolut højeste patientsikkerhed
Henrik Schiødts

Vice President, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

robot_blodprøvehåndtering_ouh

Kontinuerligt flow

Den auto­ma­ti­serede hånd­tering og sortering af prøver giver et konti­nu­erligt flow af prøver. Det giver korte og stabile svar­tider, hvilket i sidste ende kommer patien­terne til gode. Den auto­ma­tiske process forbedrer samtidig den præa­na­ly­tiske kvalitet, hvilket resul­terer i en højere patientsikkerhed.

Automatisk blodprøvehåndtering

Automatisk fejl­finding

Robotten i GiboSort er selv i stand til at finde fejl og kan fx se om prøver er centri­fu­gerede eller ej, og om et glas er fyldt korrekt op. Og så kan den selv opdage, hvis en praksis laver syste­ma­tiske fejl, så perso­nalet ikke manuelt skal regi­strere fejl. I stedet får de en statistik, der viser hvilke fejl, der er tale om, og hvor de sker, hvilket giver en større sikkerhed for patienterne.

Har vi vækket din interesse?

Automatiserede blod­prø­ve­hånd­te­rings­sy­stemer kan laves på mange forskellige måder.

Vi er speci­a­lister i at sammen­sætte, tilpasse og optimere robotter og maskiner til blod­prø­ve­hånd­tering, og ønsker derfor altid at tage kundens ønsker og behov i hænde før vi giver et tilbud. Få derfor et helt ufor­plig­tende tele­fonmøde eller et møde hos Jer eller os, så vi sammen kan afdække jeres behov og muligheder.

%

Sporbarhed

Timer i døgnet

Hospitaler

Prøver om dagen