Blodprøvehåndtering

Gibotech har udviklet flere løsninger til hånd­tering af blod­prøver til hospi­ta­lerne og som både er med til at øge effek­ti­vi­teten og patient­sik­ker­heden, samtidig med at arbejds­miljøet forbedres for perso­nalet. Løsningerne er skræd­dersyet efter hospi­ta­lernes behov og samtidig skalérbare, så vi også kan udvikle en løsning, der passer til dine behov.

 

, Blodprøvehåndtering, Gibotech
, Blodprøvehåndtering, Gibotech
, Blodprøvehåndtering, Gibotech
, Blodprøvehåndtering, Gibotech

Intelligent og sikker blod­prø­ve­hånd­tering

Gibotechs robot­løs­ninger til auto­matisk hånd­tering af blod­prøver på hospi­ta­lerne er med til at øge effek­ti­vi­teten, så der kan behandles flere prøver end ved manuel hånd­tering. Prøverne genkendes og regi­streres af en robot, der auto­matisk sender prøverne videre til de rigtige labo­ra­torier.

Den auto­ma­tiske hånd­tering af prøverne mini­merer trivielle manuelle arbejds­gange, hvor fejl typisk opstår og giver risiko for arbejds­skader. Samtidig giver robotten et konti­nu­erligt flow af prøver, der giver korte og stabile svar­tider.

 

, Blodprøvehåndtering, Gibotech

Robotten, der auto­matisk hånd­terer blod­prøver på Odense Universitetshospital.

GiboSort

Gibotech har udviklet GiboSort – en helt særlig robot­løsning til hånd­tering af blod­prøver helt ude fra de prak­ti­se­rende læger og ind til hospi­ta­lernes labo­ra­torier. Den auto­ma­ti­serede hånd­tering af blod­prø­verne mini­merer risikoen for fejl, der ellers kan opstå ved manuel hånd­tering og forkorter samtidig trans­port­tiden, hvilket er med til at øge effek­ti­vi­teten markant.

Blodprøverne trans­por­teres fra de prak­ti­se­rende læger i speci­al­de­signede trans­port­kasser og bliver afle­veret til hopsi­talet og GiboSorts interne leve­rings­system. Transportkasserne bliver her trans­por­teret videre til sorte­rings­ro­botten, der tømmer kasserne og sorterer prøverne og sender dem videre til analy­se­linjerne, hvor de blander sig med hospi­talets interne prøver. Ingen prøver forsvinder i mængden, og der opstår ikke kø.

Robotten bruger et kamera til at iden­ti­ficere indholdet af kasserne og er samtidig i stand til at se, om prøverne er centri­fu­gerede eller ej. Robotten prio­ri­terer kasser med haste­prøver og prøver, der ikke kan iden­ti­fi­ceres bliver afle­veret i en særlig kasse til manuel hånd­tering.

 

et-

Fuld inte­gration

Den auto­ma­ti­serede hånd­tering af blod­prøver kan inte­greres med hospi­talets interne logi­stik­system.
et-

Det bedste fra indu­strien

Løsningen bygger videre på gennem­te­stede koncepter og produkter fra indu­strien.
et-

Forbedret arbejds­miljø

Arbejdsmiljøet forbedres uden ensidigt, genta­gende opgaver og syge­fravær redu­ceres.
et-

Øget patient­sik­kerhed

Automatisering giver 100% spor­barhed og mindre manuelt arbejde giver højere kvalitet og konse­kvente resul­tater.
, Blodprøvehåndtering, Gibotech

Fokus på kerne­op­gaver

Mens en robot klarer det trivielle arbejde med at håndtere og sortere blod­prøver, kan hospi­tals­per­so­nalet koncen­trere sig om deres kerne­op­gaver og og fokusere på at løse kvali­tets­sik­rings- og vali­de­rings­op­gaver og være diag­no­stiske samar­bejds­partnere på de kliniske afde­linger, hvor de er tæt på patien­terne.

 

, Blodprøvehåndtering, Gibotech

Eneste af sin slags

GiboSort er udviklet med en intel­ligent sorte­rings­robot baseret på gennem­te­stede og effektive koncepter og produkter fra indu­strien. Robotten  blev første gang instal­leret på Nordsjællands Hospital, Hillerød i 2015, hvor den udpakker og sorterer prøver fra prak­ti­se­rende læger helt auto­matisk. GiboSort var den eneste robot i Danmark, der kan håndtere både blod‑, patologi- og mikro­bi­o­lo­giske prøver.

Det er fanta­stisk at få mulighed for at afprøve ny robot­tek­nologi her og nu. Det giver os et tekno­logisk forspring, når vi i 2020 skal rykke ud på det nye super­sy­gehus. De erfa­ringer, vi tilegner os nu, er en uvur­derlig basis for udvik­lingen af vores labo­ra­torie med den nyeste teknologi. Gevinsten er den absolut højeste patient­sik­kerhed
Henrik Schiødts

Vice President, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

, Blodprøvehåndtering, Gibotech

Kontinuerligt flow

Den auto­ma­ti­serede hånd­tering og sortering af prøver giver et konti­nu­erligt flow af prøver. Det giver korte og stabile svar­tider, hvilket i sidste ende kommer patien­terne til gode. Den auto­ma­tiske process forbedrer samtidig den præa­na­ly­tiske kvalitet, hvilket resul­terer i en højere patient­sik­kerhed.

, Blodprøvehåndtering, Gibotech

Automatisk fejl­finding

Robotten i GiboSort er selv i stand til at finde fejl og kan fx se om prøver er centri­fu­gerede eller ej, og om et glas er fyldt korrekt op. Og så kan den selv opdage, hvis en praksis laver syste­ma­tiske fejl, så perso­nalet ikke manuelt skal regi­strere fejl. I stedet får de en statistik, der viser hvilke fejl, der er tale om, og hvor de sker, hvilket giver en større sikkerhed for patien­terne.

Har vi vækket din interesse?

Automatiserede blod­prø­ve­hånd­te­rings­sy­stemer kan laves på mange forskellige måder.

Vi er speci­a­lister i at sammen­sætte, tilpasse og optimere robotter og maskiner til blod­prø­ve­hånd­tering, og ønsker derfor altid at tage kundens ønsker og behov i hænde før vi giver et tilbud. Få derfor et et helt ufor­plig­tende tele­fonmøde eller et møde hos Jer eller os, så vi sammen kan afdække jeres behov og mulig­heder.

%

Sporbarhed

Timer i døgnet

Hospitaler

Prøver om dagen

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

15 + 14 =