Mobil robot

Hos Gibotech har vi siden 1984 stået for at udvikle en bred vifte af robot­løs­ninger, og vores porte­følje tæller også mobile robotter. En mobil robot kaldes også en AGV robot, hvilket står for Automated Guided Vehicles, og omfatter en lang række af forskellige produkter. En mobil robot kan være variere meget i stør­relse og kan således både være lille, ligesom der kan være tale om en truck, som kan anvendes til auto­ma­ti­sering af større og mere krævende opgaver.

Hos Gibotech står vi, ud over leve­ringen af den mobile robot, også for hele opsæt­ningen af opera­tør­planet, softwaren og de forskellige links, som den mobile robot skal køre til og fra. Vores mobile robotter er udviklet med indu­strien og sund­heds­sek­toren for øje og byder på mange fordele. Dem kan du blive klogere på i afsnittene nedenfor. Skulle du have yder­ligere spørgsmål til vores mobile robotter eller vores andre auto­ma­tions­løs­ninger, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

 

Vores samar­bejds­partnere

Vi samar­bejder med nogle af markedets førende brands inden for mobile robotter, og robot­terne er derfor af den bedste kvalitet og med den nyeste software tilgæn­gelig. Nedenfor kan du læse mere om vores samarbejdspartnere.

Mobil robot til industri og produktion

Gibotech udvikler og leverer mobile løsninger til ethvert behov på tværs af brancher og indu­strier, og vi har kan således også tilbyde at udvikle flere forskellige indu­striro­botter med hver deres styrker. Blandt dem er en mobil robot, som er med til at skabe værdi for medar­bej­derne i virk­som­heden, ligesom den kan øge effek­ti­vi­teten og forret­nings­ud­vik­lingen. Uanset om det handler om en mobil robot til industri og produktion eller en mobil robot til hospital eller sund­heds­sek­toren, så bliver den altid udviklet med udgangs­punkt i vores kunders behov, hvorfor bruger­fladen altid udvikles med kundens behov i højsædet. Når vores løsninger kan skræd­dersyes til den enkelte kunde, så betyder det blandt andet, at det frit kan vælges, om robotten skal styres ved hver enkel station eller via en fælles taxa­central. En anden fordel er, at den mobile robot­løsning kan skaleres op eller ned, hvis behovet skulle ændre sig med tiden. 

En mobil robot fra Gibotech kan blandt andet indeholde:

- En enkelt eller en hel flåde af mobile robotter

- Skræddersyet styring- En kort­lægning af lokaler og køreveje

- Ladestationer, som er afstemt efter antal enheder

- En komplet servi­ce­aftale med vores dygtige teknikere

Mobil robot til hospi­taler og sundhedssektoren

Mobile robotter kan bevæge sig frit rundt i lokalet og er ikke fastlåst til en fysisk lokation, og de egner sig derfor også godt som hospi­tals­ro­botter. Her kan de varetage opgaver med at trans­portere opera­tions­udstyr rundt på hospi­ta­lerne. Denne type af mobile robotter kan med fordel bruges til at levere det rette sterile udstyr til de rette opera­tions­stuer, ligesom de mobile robotter også kan bruges i vare­mod­ta­gelsen og til vare­hånd­tering på hospi­ta­lerne. Her kan de frigøre tid, som medar­bej­derne kan bruge på andre opgaver, ligesom de er med til at minimere mængden af ensidigt og genta­gende arbejde for de ansatte. 

I samar­bejde med DS Automation har vi blandt andet udviklet mobile robotter, der kan fungere i samspil med en steril­central, og som sørge for at fragte opera­tions­ud­styret fra opera­tionen og til steri­li­sation og væk fra steril­cen­tralen igen, når arbejdet er klaret.

En mobil robot er lavet med en høj grad af sikkerhed og bruger således laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute, og der kan lige­ledes akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker. Med en mobil robot fra Gibotech er sikker­heden helt i top.

mobile robotter_ds_automation

Færre lønom­kost­ninger

Lavere driftsom­kost­ninger

 

Hurtig tilba­ge­be­ta­lingstid

 

Færre arbejds­u­lykker

 

OMRON

Omrons mobile robotter eller AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicle) dækker over en ny type førerløse enheder, som kan program­meres helt frit. De har deres egen lille ”on board” computer og program­meres helt enkelt ved at vise den rute, som den skal køre. Den over­ordnede styring af AIV’ere til opgaver samt koor­di­nering foregår via Omrons Entreprise Manager Software. Omron lever op til vores krav om høj sikkerhed, god kvalitet og nem styring.

Sikkerhed

Vores enheder bruger både laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute, og afhængig af farten, akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker. De udgør derfor ikke fare for hverken personale eller virk­som­hedens inventar.

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste syste­min­te­gra­torer på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret dén bedst mulige løsning og gerne lidt udover det forventede.

Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

omron_solution_partner_gibotech

Vi er stolte over at være udnævnt til Omron Solution Partner

Systemintegratorer er nøglen til en vellykket imple­men­tering af auto­ma­ti­se­rings­sy­stemer hos  frem­stil­lings­virk­som­heder og maskinproducenter.

Omrons Solution Partnere repræ­sen­terer en gruppe syste­min­te­gra­torer, der af Omron aner­kendes som førende inden for anven­delse og imple­men­tering af Omrons tekno­logier på tværs af industrier.

Omron Solution Partners (OSP’ere) kan supportere kunder på forskellige niveauer, lige fra inte­gration af en ny nøgle­færdig løsning til opti­mering af en eksi­ste­rende applikation.

OSP’ere udviser det højeste niveau af enga­gement og loya­litet over for Omron, og er bran­che­førende inden for deres udvalgte kompetenceområde.

.

DS Automotion

DS Automotions selv­kø­rende robotter og førerløse trucks garan­terer en auto­matisk og præcis vare­transport i både produk­tions- og logi­stik­virk­som­heder samt inden for hospitals- og sund­heds­sek­toren. DS Automotion tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekno­logier både indenfor navi­gation, styring og kontrol.

Øget effek­ti­vitet

Med robot­løs­ningen fra Gibotech vil du opnå helt nye perspek­tiver på virk­som­hedens lager­styring, da lager­sty­ringen vil foregå mere effektivt, og sørge for mere auto­ma­ti­sering. I stedet for at lager­me­d­ar­bej­derne skal bruge tid på at gå frem og tilbage, vil en auto­ma­ti­sering af lageret frigøre medar­bej­derens tid, så de i stedet kan fokusere på værdi­ska­bende opgaver. Dette kan mærkes på bund­linjen og i dine ansattes arbejdsmoral.

Drag nytte af de mobile robotters mange fordele

Der er flere fordele forbundet med at inddrage mobile robotter i work­flowet i indu­strien samt på hospi­taler og i sund­heds­sek­toren. En mobil robot kan være med til at minimere mængden af ensidigt og genta­gende arbejde, hvilket igen kan være med til at minimere risikoen for arbejds­skader. Ved at overlade det tunge og ensformige løfte­ar­bejde til en mobil robot, får medar­bej­derne samtidig frigivet tid til andre og mere komplekse opgaver. En mobil robot kan således være med til at påvirke økonomien og produk­ti­vi­teten positivt.

Så længe en mobil robot indgår i vores kunder produktion eller workflow kan vi også tilbyde robot service, så robotten hurtigt kan blive kørende igen, hvis der skulle opstå drifts­pro­blemer. Vi har en stor del af de nødvendige reser­vedele på lager, og hvis det ikke er tilfældet, så står vi gerne for at skaffe dem hos vores samar­bejds­partnere. En AGV robot kommer lige­ledes med en spor­barhed, som er usam­men­lig­nelig med den manu­elles. AGV robotten sørger for at regi­strere og gemme alle trans­porter, så de forskellige ture nemt kan spores. Mobile robotter er således med til at minimere risikoen for menne­skelige fejl, ligesom den bidrager til at skabe et godt overblik over lagerets status.