Mobile robotter

til industri og produktion

Gibotech udvikler og leverer løsninger med mobile robotter til ethvert behov på tværs af brancher og indu­strier. I daglig tale kaldes de også for AVG’er, som står for Automated Guided Vehicles, og omfatter en lang række af forskellige produkter. Robotten kan variere i stør­relse alt efter formål, og kan derfor også være i form af en truck, som anvendes til auto­ma­ti­sering af større og mere krævende opgaver.

Udover leve­ringen af de selv­kø­rende robotter, så står vi for hele opsæt­ningen af opera­tør­pa­nelet, softwaren og de forskellige links, som robotten skal køre til og fra. Vi har bygget flere forskellige lager­sy­stemer med både traverser robotter(Travers), friarms­ro­botter og kombi­na­tioner herimellem.

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan optimere din interne logistik ved at bruge mobile robotter, eller hvordan en AGV kan hjælpe med flaske­halsene i din produktion, så ring til mig på 20 66 35 04 eller send en mail på kep@​gibotech.​dk

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech A/S

Vores samar­bejds­partnere

Vi samar­bejder med nogle af markedets førende brands inden for mobile robotter, og robot­terne er derfor af den bedste kvalitet og med den nyeste software tilgæn­gelig. Nedenfor kan du læse mere om vores samarbejdspartnere.

Høj effek­ti­vitet med højteknologi

Hos Gibotech udvikler vi robot­løs­ninger, som skaber værdi for mennesker og skaber øget effek­ti­vitet, auto­ma­ti­sering og forret­nings­ud­vikling. Vi tager altid udgangs­punkt i vores kunders behov, hvorfor bruger­fladen altid udvikles med kundens behov i højsædet. Dette inde­bærer blandt andet valget om, hvorvidt robotten skal styres ved hver enkel station eller via en fælles taxa­central. En af fordelene er yder­ligere, at løsningen nemt kan skaleres op eller ned, hvis behovet ændrer sig med tiden.

En løsning hos Gibotech kan blandt andet indeholde:

- En enkelt eller en hel flåde af mobile robotter

- Skræddersyet styring

- En kort­lægning af lokaler og køreveje

- Ladestationer afstemt efter antal enheder

- En komplet servi­ce­aftale med vores dygtige teknikere

 

Løft forret­ningen til næste niveau. Helt auto­matisk.

Hvis du vælger en løsning hos os, får du en række forret­nings­mæssige fordele. Fordelene ved AGV’er er mange, og kan påvirke din økonomi og produk­ti­vitet positivt. Sammenlignes slut­re­sul­tatet med den manuelle løsning bliver disse fordele gjort endnu tydeligere.

Fordelene inde­bærer yder­ligere en kort tilba­ge­be­ta­lingstid, da industri robotter kan sænke både dine lønom­kost­ninger og driftsom­kost­ninger. Derudover er enhe­derne yderst bruger­venlige, og kan derfor let tilgås af ansatte i virk­som­heden. Ønsker du og din virk­somhed en servi­ce­aftale, hvor vi står for repa­ration, backup af software samt meget mere, kan dette også aftales.

N

Færre lønom­kost­ninger

 

Lavere driftsom­kost­ninger

 

Hurtig tilba­ge­be­ta­lingstid

 

q

Færre arbejds­u­lykker

 

OMRON

Omrons mobile robotter eller AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicle) dækker over en ny type førerløse enheder, som kan program­meres helt frit. De har deres egen lille ”on board” computer og program­meres helt enkelt ved at vise den rute, som den skal køre. Den over­ordnede styring af AIV’ere til opgaver samt koor­di­nering foregår via Omrons Entreprise Manager Software. Omron lever op til vores krav om høj sikkerhed, god kvalitet og nem styring.

Sikkerhed

Vores enheder bruger både laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute, og afhængig af farten, akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker. De udgør derfor ikke fare for hverken personale eller virk­som­hedens inventar.

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste syste­min­te­gra­torer på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret dén bedst mulige løsning og gerne lidt udover det forventede.

Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

DS Automotion

DS Automotions selv­kø­rende robotter og førerløse trucks garan­terer en auto­matisk og præcis vare­transport i både produk­tions- og logi­stik­virk­som­heder samt inden for hospitals- og sund­heds­sek­toren. DS Automotion tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekno­logier både indenfor navi­gation, styring og kontrol.

Øget effek­ti­vitet

Med robot­løs­ningen fra Gibotech vil du opnå helt nye perspek­tiver på virk­som­hedens lager­styring, da lager­sty­ringen vil foregå mere effektivt, og sørge for mere auto­ma­ti­sering. I stedet for at lager­me­d­ar­bej­derne skal bruge tid på at gå frem og tilbage, vil en auto­ma­ti­sering af lageret frigøre medar­bej­derens tid, så de i stedet kan fokusere på værdi­ska­bende opgaver. Dette kan mærkes på bund­linjen og i dine ansattes arbejdsmoral.

Bedre arbejds­miljø og færre ulykker og skader

Fysisk hårdt arbejde og genta­gende opgaver resul­terer ofte i træthed og hurtigere neds­lidning. Derudover øger det også risikoen for arbejds­kader og ulykker, hvilket mini­meres gevaldigt ved inve­ste­ringen i mobile robotter til den interne logistik i virk­som­heden. Risikoen for menne­skelige fejl, som uden tvivl er til stede, vil derfor blive elimi­neret med den rette løsning, og du skaber både en sund og effektiv virk­somhed for dine ansatte og dig selv. Derudover kan du spare penge på lønom­kost­ninger, hvis du inve­sterer i den rette lagerløsning.

Det er yder­ligere vigtigt at bemærke, at AGV’er kommer med en spor­barhed, som ikke kan sammen­lignes med den manu­elles. Alle trans­porter kan regi­streres og gemmes, hvilket gør det nemt at spore de forskellige ture. Dette mini­merer både risikoen for fejl, men bidrager også til nemt at få overblik over lagerets status.

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

    Send message

    5 + 11 =