Mobile robotter

til industri og produktion

Gibotech udvikler og leverer løsninger med mobile robotter til ethvert behov på tværs af brancher og indu­strier. I daglig tale kaldes de også for AVG’er, som står for Automated Guided Vehicles, og omfatter en lang række af forskellige produkter. Robotten kan variere i stør­relse alt efter formål, og kan derfor også være i form af en truck, som anvendes til auto­ma­ti­sering af større og mere krævende opgaver.

Udover leve­ringen af de selv­kø­rende robotter, så står vi for hele opsæt­ningen af opera­tør­pa­nelet, softwaren og de forskellige links, som robotten skal køre til og fra. Vi har bygget flere forskellige lager­sy­stemer med både traverser robotter(Travers), friarms­ro­botter og kombi­na­tioner heri­mellem.

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan optimere din interne logistik ved at bruge mobile robotter, eller hvordan en AGV kan hjælpe med flaske­halsene i din produktion, så ring til mig på 20 66 35 04 eller send en mail på kep@​gibotech.​dk

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech A/S

, Mobile Robotter, Gibotech
, Mobile Robotter, Gibotech
, Mobile Robotter, Gibotech
, Mobile Robotter, Gibotech

Vores samar­bejds­partnere

Vi samar­bejder med nogle af markedets førende brands inden for mobile robotter, og robot­terne er derfor af den bedste kvalitet og med den nyeste software tilgæn­gelig. Nedenfor kan du læse mere om vores samar­bejds­partnere.

Høj effek­ti­vitet med højtek­nologi

Hos Gibotech udvikler vi robot­løs­ninger, som skaber værdi for mennesker og skaber øget effek­ti­vitet, auto­ma­ti­sering og forret­nings­ud­vikling. Vi tager altid udgangs­punkt i vores kunders behov, hvorfor bruger­fladen altid udvikles med kundens behov i højsædet. Dette inde­bærer blandt andet valget om, hvorvidt robotten skal styres ved hver enkel station eller via en fælles taxa­central. En af fordelene er yder­ligere, at løsningen nemt kan skaleres op eller ned, hvis behovet ændrer sig med tiden.

En løsning hos Gibotech kan blandt andet inde­holde:

- En enkelt eller en hel flåde af mobile robotter

- Skræddersyet styring

- En kort­lægning af lokaler og køreveje

- Ladestationer afstemt efter antal enheder

- En komplet servi­ce­aftale med vores dygtige teknikere

 

, Mobile Robotter, Gibotech

Løft forret­ningen til næste niveau. Helt auto­matisk.

Hvis du vælger en løsning hos os, får du en række forret­nings­mæssige fordele. Fordelene ved AGV’er er mange, og kan påvirke din økonomi og produk­ti­vitet positivt. Sammenlignes slut­re­sul­tatet med den manuelle løsning bliver disse fordele gjort endnu tyde­ligere.

Fordelene inde­bærer yder­ligere en kort tilba­ge­be­ta­lingstid, da industri robotter kan sænke både dine lønom­kost­ninger og driftsom­kost­ninger. Derudover er enhe­derne yderst bruger­venlige, og kan derfor let tilgås af ansatte i virk­som­heden. Ønsker du og din virk­somhed en servi­ce­aftale, hvor vi står for repa­ration, backup af software samt meget mere, kan dette også aftales.

et‑N

Færre lønom­kost­ninger

 

et-

Lavere driftsom­kost­ninger

 

et-

Hurtig tilba­ge­be­ta­lingstid

 

et‑q

Færre arbejds­u­lykker

 

, Mobile Robotter, Gibotech

OMRON

Omrons mobile robotter eller AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicle) dækker over en ny type førerløse enheder, som kan program­meres helt frit. De har deres egen lille ”on board” computer og program­meres helt enkelt ved at vise den rute, som den skal køre. Den over­ordnede styring af AIV’ere til opgaver samt koor­di­nering foregår via Omrons Entreprise Manager Software. Omron lever op til vores krav om høj sikkerhed, god kvalitet og nem styring.

, Mobile Robotter, Gibotech

Sikkerhed

Vores enheder bruger både laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute, og afhængig af farten, akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker. De udgør derfor ikke fare for hverken personale eller virk­som­hedens inventar.

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste syste­min­te­gra­torer på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret dén bedst mulige løsning og gerne lidt udover det forventede.

Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

, Mobile Robotter, Gibotech

DS Automotion

DS Automotions selv­kø­rende robotter og førerløse trucks garan­terer en auto­matisk og præcis vare­transport i både produk­tions- og logi­stik­virk­som­heder samt inden for hospitals- og sund­heds­sek­toren. DS Automotion tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekno­logier både indenfor navi­gation, styring og kontrol.

, Mobile Robotter, Gibotech

Øget effek­ti­vitet

Med robot­løs­ningen fra Gibotech vil du opnå helt nye perspek­tiver på virk­som­hedens lager­styring, da lager­sty­ringen vil foregå mere effektivt, og sørge for mere auto­ma­ti­sering. I stedet for at lager­me­d­ar­bej­derne skal bruge tid på at gå frem og tilbage, vil en auto­ma­ti­sering af lageret frigøre medar­bej­derens tid, så de i stedet kan fokusere på værdi­ska­bende opgaver. Dette kan mærkes på bund­linjen og i dine ansattes arbejds­moral.

Bedre arbejds­miljø og færre ulykker og skader

Fysisk hårdt arbejde og genta­gende opgaver resul­terer ofte i træthed og hurtigere neds­lidning. Derudover øger det også risikoen for arbejds­kader og ulykker, hvilket mini­meres gevaldigt ved inve­ste­ringen i mobile robotter til den interne logistik i virk­som­heden. Risikoen for menne­skelige fejl, som uden tvivl er til stede, vil derfor blive elimi­neret med den rette løsning, og du skaber både en sund og effektiv virk­somhed for dine ansatte og dig selv. Derudover kan du spare penge på lønom­kost­ninger, hvis du inve­sterer i den rette lager­løsning.

Det er yder­ligere vigtigt at bemærke, at AGV’er kommer med en spor­barhed, som ikke kan sammen­lignes med den manu­elles. Alle trans­porter kan regi­streres og gemmes, hvilket gør det nemt at spore de forskellige ture. Dette mini­merer både risikoen for fejl, men bidrager også til nemt at få overblik over lagerets status.

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

13 + 10 =