Mobile robotter

til industri og produktion

Gibotech udvikler og leverer løsninger med mobile robotter til ethvert behov indenfor alle indu­strier. 

Kært barn har mange navne og de små intel­li­gente, mobile robotter kaldes også selv­kø­rende robotter eller AGV’er. AGV står for Automated Guided Vehicle og dækker en lang række produkter. Afhængig af formål og producent kan man også støde på beteg­nelsen selv­kø­rende truck, der typisk er lidt større end de mindre mobile robotter.  

Udover at levere de selv­kø­rende robotter, så binder vi også syste­merne sammen med opera­tør­pa­neler og software og link til de posi­tioner, den mobile robot skal til og fra. Vi har også bygget flere forskellige lager­sy­stemer, enten med travers robotter, friarms­ro­botter, eller kombi­na­tioner.

 

Vores samar­bejds­partnere

Du kan læse mere om de enkelte brands og produ­center vi samar­bejder med i vores unikke løsninger med mobile robotter, hvis du klikker herunder.

Høj effek­ti­vitet med højtek­nologi

Gibotech udvikler ikke løsninger med mobile robotter for tekno­lo­giens skyld, men for at skabe værdi for mennesker og bidrage til øget effek­ti­vitet og forret­nings­ud­vikling hos vores kunder.

Derfor leverer vi altid kunde­spe­ci­fikke inter­faces og bruger­flader til vores selv­kø­rende robotter, hvad enten det inklu­derer styring via touch paneler ved hver station eller om det skal styres via en fælles taxa­central.

En løsning med mobile robotter eller AGV’er/AIV’er er sat sammen af en række elementer, der altid kan skaleres, så de passer til netop din virk­somheds stør­relse, behov og strategi. En aftale kan fx bestå af:

- En enkelt eller en hel flåde af mobile robotter

- Skræddersyet styring

- En kort­lægning af lokaler og køreveje

- Ladestationer afstemt efter antal mobile robotter

- En komplet servi­ce­aftale med vores dygtige teknikere

 

Løft forret­ningen til næste niveau. Helt auto­matisk.

Hvis du vælger en løsning med mobile robotter, så får du også en række forret­nings­mæssige fordele. Effektiviteten ved en løsning med AGV’er kan altså aflæses direkte på bund­linjen, og hvis man sammen­ligner en manuel løsning med en mobil robot løsning bliver fordelene endnu tyde­ligere.

et‑N

Færre lønom­kost­ninger

 

et-

Lavere driftsom­kost­ninger

 

et-

Hurtig tilba­ge­be­ta­lingstid

 

et‑q

Færre arbejds­u­lykker

 

OMRON

Omrons mobile robotter eller AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicle), som de hedder, dækker over en ny type førerløse enheder, som kan program­meres helt frit. De har deres egen lille ”on board” computer og program­meres helt enkelt ved at vise den ruten, hvor den skal køre. Den over­ordnede styring, dvs. bookning af AIV’ere til opgaver samt koor­di­nering foregår via Omrons Entreprise Manager Software.

Sikkerhed

Mobile robotter bruge både laser og andre sensorer til at iden­ti­ficere forhin­dringer på deres rute og afhængig af farten akti­veres et nødstop for at forhindre uheld og ulykker.

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste syste­min­te­gra­torer på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret dén bedst mulige løsning og gerne lidt udover det forventede.

Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

DS Automotion

DS Automotions selv­kø­rende robotter og førerløse trucks garan­terer auto­matisk og præcis vare­transport i både produk­tions- og logi­stik­virk­som­heder og inden for hospitals- og sund­heds­sek­toren. DS Automotion tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekno­logier, både indenfor navi­gation, styring og kontrol.

Brug tiden bedre

Vidste du, at en medar­bejder på et lager eller i en produk­tions­virk­somhed bruger op til halv­delen af sin arbejdstid på at gå frem og tilbage?? Ved at bruge selv­kø­rende robotter og trucks til interne logi­sti­kop­gaver, frigøres medar­bej­dernes tid, så de kan fokusere på mere værdi­ska­bende opgaver.

 

Bedre arbejds­miljø og færre ulykker og skader

Ensidige, genta­gende opgaver resul­terer i træthed og neds­lidning og øger risikoen for arbejds­skader og ‑ulykker. Ved at lade de små intel­li­gente mobile robotter overtage den interne logistik kan medar­bej­derne koncen­trere sig om opgaver, der kræver komplekse menne­skelige processer. Derudover elimi­neres risikoen for de fejl, der sker, når mennesker bliver trætte og risikoen for ulykker mini­meres. Endelig giver AGV’erne en større spor­barhed, da alle trans­porter kan regi­streres og gemmes.

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

14 + 10 =