Varemodtagelse & ‑hånd­tering

Gibotech har hjulpet flere hospi­taler med at auto­ma­tisere deres vare­hånd­tering og varemodtagelse.

Allerede i 2011 blev verdens første steril­la­ger­central instal­leret på Gentofte Hospital og i 2016 instal­lerede vi en auto­ma­ti­seret vare­mod­ta­gelse på Herlev Hospital. I slut­ningen af 2018 står en helt ny og auto­ma­ti­seret steril­central færdig på Rigshospitalet, som skal være med til at centra­lisere hånd­te­ringen og distri­bu­tionen af sterilt opera­tions­udstyr til hele Region Hovedstaden.

 

hospital_robot
varemodtagelse_rullebaner_vogne
rulebaner_varemodtagelse
rullebaner_varemodtagelse_hopital

Automatiseret vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering

Ved at auto­ma­tisere de manuelle processer og opgaver i forbin­delse med vare­mod­ta­gelse og ‑hånd­tering får hospi­ta­lerne opti­meret deres workflow samtidig med, at de skaber et bedre arbejds­miljø for medarbejderne.

 

Skræddersyede løsninger

Vi har flere års erfaring med at udvikle auto­ma­tions­løs­ninger til hospi­taler og sund­heds­væ­senet. Vi kender derfor branchen og ved, at der skal helt særlige løsninger til for at opfylde de helt særlige krav der er. Alle vores løsninger er skræd­dersyet til det enkelte hospital og kan skaleres både op og ned, så løsningen kan tilpasses andre hospitaler.

Skalérbar

Vores løsninger er modul­op­byggede og kan derfor tilpasses hospi­talets indi­vi­duelle krav og ønsker.

Øget effek­ti­vitet

Automation mindsker risikoen for fejl, sikrer spor­bar­heden og øger effektiviteten.

Udnyttelse af bygninger

Robotter og udstyr har ingen krav til fysiske arbejds­forhold og kan placeres i mindre attraktive lokaler, fx kældre.

Robotteknologi

Anvendelsen af robot­tek­nologi øger produk­ti­vi­teten med det samme antal medar­bejdere. Robotter kan arbejde 24/7, har ikke brug for pauser og ferier og er aldrig syge. Det bliver altså muligt at udvide produk­tionen til også at foregå udenfor normal arbejdstid og uden at øge lønom­kost­ninger til even­tuelle tillæg.

Herlev Hospital

Varemodtagelsen på Herlev Hospital blev auto­ma­ti­seret i 2016, så det nu er robotter, rulle­baner og AGV’er, der tager imod varer og sørger for den videre distri­bution af fx opera­tions­udstyr, vasketøj og medicin.

Rigshospitalet

I 2018/19 afslutter vi vores hidtil største hospi­talsprojekt – en helt ny steril­central på Rigshospitalet. Løsningen skal auto­ma­tisere og centra­lisere både behand­lingen og distri­bu­tionen af sterilvarer i hele Region Hovedstaden og fylder 4 etager med vare­mod­ta­gelse, auto­matisk højlager, vaske­om­råder osv.

Optimal udnyt­telse af bygninger

En auto­ma­ti­seret vare­mod­ta­gelse kan både etab­leres i helt nye bygninger eller tilpasses kravene i allerede eksi­ste­rende bygninger. Robotter er flek­sible og stiller færre krav til det fysiske arbejds­miljø end medar­bejdere, hvilket gør det muligt at placere dem i mindre attraktive omgi­velser, som fx kælderen.

Ønsker du et ufor­plig­tende tilbud på en skræd­dersyet løsning, som passer jeres hospital?

Kontakt salgs­di­rektør Mikkel Bjerregaard direkte via knappen “kontakt specialist”. 

Løsninger solgt

Produktvariationer

Brands som kan producere disse løsninger

Installerede løsninger siden 1983