Velkommen til vores leverandørside

INDKØBSPOLITIK

Indkøbspolitikken udgør de prin­ci­pielle retnings­linjer for gennem­fø­relse af indkøb hos Gibotech. Alle indkøb af varer og tjene­stey­delser er omfattet af Gibotech’s indkøbspo­litik og indkøbs­be­tin­gelser, der ses nederst på siden.

Gibotech tilstræber at udvikle part­ner­skaber med leve­ran­dører, der dedi­keret arbejder på at under­støtte Gibotech’s Mission og Vision ved at tilbyde markeds­førende produkter, produk­tionsy­delser, priser, betin­gelser og leveringstider

Gibotech forventer, at leve­ran­dø­rerne følger med i udvik­lingen af Gibotech’s speci­fikke perfor­mance- og kvali­tetskrav til projekter inden for Industri, Fødevare og Hospital.

Gibotech forventer, at leve­ran­dø­rerne altid grundigt gennemgår Gibotech’s speci­fi­ka­tioner og tegnings­ma­te­riale, stiller spørgsmål og kommer med forbed­rings­forslag, med henblik på at ”producere produk­terne rigtigt til formålet første gang, til førende pris­niveau og hurtig levering”

Gibotech’s leve­ran­dører skal være indstillet på den flek­si­bi­litet, som Gibotech’s projekt­ar­bejde stiller krav til. Gibotech kommu­ni­kerer tæt med sine leve­ran­dører for at formidle kvali­tetskrav og optimere vare- og produk­tions­flowet for at under­støtte ekse­kve­ringen af Gibotech’s projekt­ar­bejde til værdi for Gibotech’s kunder.

Sker det, at leve­ran­dø­rerne laver fejl, rettes fejl straks ved Gibotech eller Gibotech’s kunde uden omkostning for Gibotech.

INDKØBSBETINGELSER
Vores indkøbs­be­tin­gelser kan ses nedenfor: