Automatisering med erfaring

 

GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger, og mange af dem vil være baseret på en modul­tan­kegang, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine. Det er derfor også muligt at skabe en auto­ma­ti­seret indu­stri­løsning, som til fulde matcher arbejds­gangene i den enkelte virksomhed.

GiboCobotFlex

GiboCobotFlex

GiboCobotFlex opfylder alle krav og behov til flek­sibel produktion med en cobot. GiboCobotFlex er designet, så robot og vogn altid er den samme, så det er udstyret, der defi­nerer opgaven. Det er nemt at komme i gang, og der kan altid udbygges med flere værktøjer.

GiboCobot, omron TM, onrobot

GiboCobot

GiboCobots er en serie af colla­bo­rative robo­tarme med Onrobot standard-gribere, der er udviklet til at dække et bredt udsnit af behov indenfor hånd­tering af forskellige emner ved hjælp af stan­dar­di­seret udstyr.

Mobil robot

GiboMove

Mobile robotter er autonome, intel­li­gente køre­tøjer designet til at øge produk­ti­vi­teten. GiboMove fås med og uden rulle­baner, op til 100 mobile robotter  og  skræd­dersyes til dit behov

billede af robot hos skovby møbelfabrik

GiboMachineTending

Gibotechs løsninger til maskin­be­tjening er baseret på kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som en færdig turnkey og kan let tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav efter behov.

 

Palletering

GiboPack’n’Palletize

GiboPack’n’Palletize er flek­sible, modul-opbyggede pakke- og palle­te­rings­løs­ninger, der øger effek­ti­vi­teten og skåner medar­bej­derne for tunge, manuelle løft. 

Leica_omronTM robot

GiboStorage

GiboStorage kombi­nerer en cobots lettil­gæn­gelige program­mering med en fuld sikker­heds­løsning, der giver mulighed for at arbejde med kortere cyklus­tider end ved fuld colla­bo­rativ drift. 

GiboBag

Automatisk tømning af sække  baseret på kendte tekno­logier, aner­kendte mærker og erfa­ringer fra tidligere projekter. Løsningen tilbydes som en færdig turnkey løsning og kan nemt tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav. 

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­løs­ninger med robotter og CNC maskiner. Vores ekspertise og erfaring med auto­ma­ti­sering igennem næsten 40 år har givet os en stærk position på markedet, og vi har leveret utallige robotter og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produktionsformer.

Vi bestræber os hele tiden på at være en kompetent og konkur­ren­ce­dygtig samar­bejds­partner, når det gælder effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­anlæg. Derfor foku­serer vi på at optimere og effek­ti­visere produk­tions­me­toder og på at øge vores kunders konkur­ren­ceevne ved hjælp af automatisering.

Gibotech har i dag tre primære forret­nings­om­råder. Hospitalssektoren, hvor steril­cen­traler, vare­mod­ta­gelser, AGV-kørsel og blod­prø­vero­botter er de vigtigste områder. Robotanlæg til industri, der i dag spænder fra kolla­bo­rative letvægts­ro­botter, letvægts­ro­botter til indu­stri­ap­pli­ka­tioner, konven­tio­nelle indu­striro­botter som kombi­nation og altid skræd­dersyet til opgaven og gerne med AGV– kørsel til at binde hele produk­tions­flowet sammen. Virksomhedens ældste forret­nings­område er CNC maskiner primært til træ, plast og kompo­sit­ma­te­rialer samt letmetal. Der er dog en stigende efter­spørgsel på auto­matisk maskin­be­tjening, og Gibotech har de seneste år leveret mange kombi­na­tions­løs­ninger med både CNC maskine og robotter i hele verden og samar­bejder med CNC produ­centen om at udvikle dette område globalt.

Automatisering med GiboSmartSolutions

GiboSmartSolutions er et bibliotek bestående af tidligere byggede auto­ma­tions­løs­ninger og er baseret på mange års erfaring med auto­ma­ti­sering. Erfaringen er blevet opbygget, da vi hos Gibotech har skulle imøde­komme kundekrav til produk­tions- og proces­op­ti­mering, fabriksflow, value for money, ROI, after­sales og service. Gibotech har gennem årene leveret auto­ma­tions­løs­ninger til mange forskellige brancher og til mange forskellige formål. For at drage mest mulig nytte af viden og erfa­ringer har vi valgt at udvikle GiboSmartSolutions, som kombi­nerer forskellige auto­ma­tions­løs­ninger alt efter behov, og som inddrager kundernes indblik tidligere i beslut­nings­pro­cessen, så de kan få fuldt udbytte af automatisering. 

Automatisering gør det muligt at erstatte menne­skelig styring med auto­matisk styring. De mere ensformige arbejds­op­gaver kan således vare­tages af robotter, så medar­bej­derne i virk­som­heden kan fokusere på de mere krævende opgaver. Automatisering er således en god mulighed for at optimere produk­tionen i virk­som­heden og øge konkur­ren­ce­evnen. Automatisering vinder frem i mange virk­som­heder, både herhjemme og i resten af verden. 

Vil du vide mere om, hvordan auto­ma­ti­sering kan give værdi til din virk­somhed, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Udforsk auto­ma­ti­se­ringens mange muligheder

Vores mange års erfaring med auto­ma­ti­sering har givet os en indgående viden, som vi hver eneste dag gør brug af, når nye løsninger skal udtænkes. Der har vi skabt GiboSmartSolutions, som fungerer som et kartotek over tidligere projekter, så det er muligt at få fuldt udbytte af de tidligere erfa­ringer, vi har gjort os med auto­ma­ti­se­rings­løs­ninger, og som nu kommer nye kunder til gode. GiboSmartSolutions kan således også give inspiration til, hvordan auto­ma­ti­sering kan imple­men­teres i den enkelte virksomhed.

Der er adskillige fordele forbundet med at imple­mentere auto­ma­ti­sering i produk­tions­flowet i virk­som­heden. Blandt andet kan auto­ma­ti­sering være med til at øge produk­ti­vi­teten i virk­som­heden, ligesom målbarhed og kvali­tets­kontrol er forbedret og mere tilgæn­geligt. Automatisering kan også have stor værdi i sund­heds­væ­senet. En mobil robot kan således hjælpe med at trans­portere sterilt udstyr ud til opera­tions­stuerne, mens en auto­ma­ti­seret steril­central kan være en effektiv hjælp i det sterile workflow på hospi­talet. Da Gibotechs løsninger er baseret på moduler, er det muligt at tilpasse de auto­ma­ti­serede løsninger til det enkelte hospital.

Gibotech står også bag kolla­bo­rative robotter – også kendt som cobots – som arbejder side om side med mennesker. Kollaborative robotter fungerer som en tredje hånd i arbejdet og kan dermed varetage de mere ensformige bevæ­gelser, mens opera­tø­rerne får frie hænder til at lave det mere kompli­cerede arbejde. De kolla­bo­rative robotter kan ved hjælp af en vogn flyttes rundt i produk­tionen og omstilles til de forskellige opgaver.

Gibotech kan desuden tilbyde robotter til palle­tering, som kan bidrage til øget effek­ti­vitet samt større drifts­sik­kerhed. Med den rette auto­ma­ti­sering er det muligt at skabe robotter til alle former for palle­tering af produkter, og også her vil den endelige løsning være tilpasset kundens speci­fikke behov.

Med GiboSmartSolutions har vi mulighed for at tage udgangs­punkt i de oven­stående projekter med auto­ma­ti­sering og skabe nye løsninger tilpasset den enkelte virk­somheds arbejds­gange, uanset branche, produkt og produk­tionsform. Med en målsætning om altid at kunne levere bedst mulig kvalitet til vores kunder, arbejder vi udeluk­kende med de bedste leve­ran­dører i verden. Hvis du også vil være et skridt foran dine konkur­renter, så tager vi gerne en snak med dig om, hvordan auto­ma­ti­sering kan imple­men­teres i arbejds­gangene i din virk­somhed. Vi sørger altid for at skræd­dersy løsningen, så den matcher virk­som­hedens konkrete behov.