Vi forhandler kun vare­mærker af højeste kvalitet

Brands

Vi sørger for at de rigtige produkter og løsninger bliver udviklet, bestilt, skræd­dersyet, instal­leret og servi­ceret. Vi har samlet nogle af vores mest populære brands her, så du kan læse mere om din kommende robot- eller automationsløsning.

Robotter

En robot er ikke bare en robot. Afhængig af arbejds­op­gaver og behov, findes robotter i mange forskellige stør­relser, mate­rialer og motorkapaciteter.

Robotter fra Fanuc og Kuka er noget af det bedste på markedet til alle behov, og vi er stolte af at være deres samarbejdspartner.

Mobile robotter

En mobil robot, er en flek­sibelt mekanisk medar­bejder, som bla. kan hjælpe med fragt, lager­sty­ringer, distri­bu­ering og transport.

Produkterne fra Omron og DS Automotion er af højeste kvalitet på markedet og kommer i mange stør­relser og løsningstyper.

CNC bear­bejd­nings­centre

Et CNC bear­bejd­nings­center fra CMS, SCM eller Tekna er altid en løsning af højeste flek­si­bi­litet og pålidelighed.

Gibotech kan auto­ma­tisere næsten alt indenfor CNC med produkter fra disse produ­center, og kan tilpasse det til jeres behov.

cms logo
tekna_logo

Styresystemer og styringer

Styringer fra OSAI, Rockwell Automation og Siemens er kvalitet som holder i mange år.
Det er software og hardware som spiller sammen, kan program­meres og ompro­gram­meres, og dække din virk­somheds behov uanset årstal.

Partnere

Vi samar­bejder med forskellige robo­t­netværk og ‑klynger for at støtte udvik­lingen af robotter- og auto­ma­tions­løs­ninger i Danmark. Ved at være med i disse netværk er vi altid på forkant med udvik­lingen og kan være med til at sikre vores kunder det bedste udgangs­punkt, når de skal vælge en robot- eller automationsløsning.

BITVA

er en kommercielt orien­teret lands­dæk­kende bran­che­for­ening, inde­hol­dende virk­som­heder der er leve­ran­dører af alle former for auto­ma­tions- og automatikløsninger.

Odense Robotics

er den samlede beteg­nelse for hight tech ’økosy­stemet’ af robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder, leve­ran­dører, uddan­nelses- og forsk­nings­in­sti­tu­tioner, inve­ste­rings­ka­pital og offentlige aktører i og omkring Odense. Odense Robotics arbejder for at udvikle byens robo­t­miljø, løse fælles forret­nings- og rekrut­te­rings­ud­for­dringer og markedsføre byens styrker indenfor robotindustri.

WelfareTech

gennem­fører projekter, konfe­rencer, workshops, netværk, match making og formid­lings­ak­ti­vi­teter, som opti­merer rammerne for, at erhvervs­livet kan realisere det kæmpe udvik­lings­po­ten­tiale, der ligger inden for velfærdsteknologier.

ROBOCLUSTER

er et nationalt innova­tions­netværk, der samler de danske kompe­tencer indenfor forskning, udvikling og design af robot­tek­nologi. Samarbejdet fungerer mellem vide­nin­sti­tu­tioner og private virksomheder.

DIRA

er et netværk for danske virk­som­heder og viden­sin­sti­tu­tioner, der er inter­es­serede i robot­tek­nologi og auto­ma­ti­sering. Flere har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forbe­re­delse til frem­tidig inve­stering i teknologien.

et‑k

Robotter

et-

Automation

et-

Serviceaftaler