Vi forhandler kun vare­mærker af højeste kvalitet

Brands

Vi sørger for at de rigtige produkter og løsninger bliver udviklet, bestilt, skræd­dersyet, instal­leret og servi­ceret. Vi har samlet nogle af vores mest populære brands her, så du kan læse mere om din kommende robot- eller auto­ma­tions­løsning.

Robotter

En robot er ikke bare en robot. Afhængig af arbejds­op­gaver og behov, findes robotter i mange forskellige stør­relser, mate­rialer og motor­ka­pa­ci­teter.

Robotter fra Fanuc og Kuka er noget af det bedste på markedet til alle behov, og vi er stolte af at være deres samar­bejds­partner.

, Brands, Gibotech
, Brands, Gibotech

Mobile robotter

En mobil robot, er en flek­sibelt mekanisk medar­bejder, som bla. kan hjælpe med fragt, lager­sty­ringer, distri­bu­ering og transport.

Produkterne fra Omron og DS Automotion er af højeste kvalitet på markedet og kommer i mange stør­relser og løsnings­typer.

, Brands, Gibotech
, Brands, Gibotech

CNC bear­bejd­nings­centre

Et CNC bear­bejd­nings­center fra CMS, SCM eller Tekna er altid en løsning af højeste flek­si­bi­litet og påli­de­lighed.

Gibotech kan auto­ma­tisere næsten alt indenfor CNC med produkter fra disse produ­center, og kan tilpasse det til jeres behov.

, Brands, Gibotech
, Brands, Gibotech
, Brands, Gibotech

Styresystemer og styringer

Styringer fra OSAI, Rockwell Automation og Siemens er kvalitet som holder i mange år.
Det er software og hardware som spiller sammen, kan program­meres og ompro­gram­meres, og dække din virk­somheds behov uanset årstal.

, Brands, Gibotech
, Brands, Gibotech
, Brands, Gibotech

Partnere

Vi samar­bejder med forskellige robo­t­netværk og ‑klynger for at støtte udvik­lingen af robotter- og auto­ma­tions­løs­ninger i Danmark. Ved at være med i disse netværk er vi altid på forkant med udvik­lingen og kan være med til at sikre vores kunder det bedste udgangs­punkt, når de skal vælge en robot- eller auto­ma­tions­løsning.

, Brands, Gibotech

BITVA

er en kommercielt orien­teret lands­dæk­kende bran­che­for­ening, inde­hol­dende virk­som­heder der er leve­ran­dører af alle former for auto­ma­tions- og auto­ma­tik­løs­ninger.

, Brands, Gibotech

Odense Robotics

er den samlede beteg­nelse for hight tech ’økosy­stemet’ af robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder, leve­ran­dører, uddan­nelses- og forsk­nings­in­sti­tu­tioner, inve­ste­rings­ka­pital og offentlige aktører i og omkring Odense. Odense Robotics arbejder for at udvikle byens robo­t­miljø, løse fælles forret­nings- og rekrut­te­rings­ud­for­dringer og markedsføre byens styrker indenfor robo­tin­dustri.

, Brands, Gibotech

WelfareTech

gennem­fører projekter, konfe­rencer, workshops, netværk, match making og formid­lings­ak­ti­vi­teter, som opti­merer rammerne for, at erhvervs­livet kan realisere det kæmpe udvik­lings­po­ten­tiale, der ligger inden for velfærds­tek­no­logier.

, Brands, Gibotech

ROBOCLUSTER

er et nationalt innova­tions­netværk, der samler de danske kompe­tencer indenfor forskning, udvikling og design af robot­tek­nologi. Samarbejdet fungerer mellem vide­nin­sti­tu­tioner og private virk­som­heder.

, Brands, Gibotech

DIRA

er et netværk for danske virk­som­heder og viden­sin­sti­tu­tioner, der er inter­es­serede i robot­tek­nologi og auto­ma­ti­sering. Flere har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forbe­re­delse til frem­tidig inve­stering i tekno­logien.

et‑k

Robotter

et-

Automation

et-

Serviceaftaler

Contact us

 

The more infor­mation you provide, the quicker we can provide the right department with your query.

 

Send message

13 + 11 =