Vi forhandler kun brands af højeste kvalitet

Brands

Producenter af robotter og robotteknologi

Vi sørger for, de rigtige produkter og løsninger bliver udviklet, bestilt, skræd­dersyet, instal­leret og servi­ceret. For at kunne tilbyde dig den bedste løsning, arbejder vi sammen med de førende produ­center af robotter. Alle vores samar­bejds­partnere og leve­ran­dører er nøje udvalgt, så vi kan levere den bedste løsning til dig. Vi stiller krav til vores leve­ran­dører, og derfor kan du også være sikker på, du får en robot- eller auto­ma­tions­løsning af høj kvalitet fra en af verdens førende brands og produ­center af robotter.

Vi har samlet nogle af vores mest populære robot brands her, så du kan læse mere om din kommende robot- eller automationsløsning.

Robotter

En robot er ikke bare en robot. Afhængig af arbejds­op­gaver og behov, findes robotter i mange forskellige stør­relser, mate­rialer og motorkapaciteter.

Nogle af de bedste produ­center af robotter på markedet er Fanuc og Kuka. Disse to robot brands har noget til alle behov, og vi er stolte af at være deres samarbejdspartner.

Mobile robotter

En mobil robot er en flek­sibelt mekanisk medar­bejder, som bl.a. kan hjælpe med fragt, lager­sty­ringer, distri­bu­ering og transport.

Producenterne Omron og DS Automotion leverer produkter af højeste kvalitet på markedet, og deres løsninger kommer i mange stør­relser og løsningstyper.

CNC bear­bejd­nings­centre

Et CNC bear­bejd­nings­center fra produ­cen­terne CMS, SCM eller Tekna er altid en løsning af højeste flek­si­bi­litet og pålidelighed.

Gibotech kan auto­ma­tisere næsten alt indenfor CNC med produkter fra disse brands og kan tilpasse det til jeres behov.

cms logo
tekna_logo

Styresystemer og styringer

Styringer fra OSAI, Rockwell Automation og Siemens er kvalitet som holder i mange år.
Det er software og hardware som spiller sammen, kan program­meres og ompro­gram­meres, og dække din virk­somheds behov uanset årstal.

OSAI logo

Partnere

Vi samar­bejder med forskellige robo­t­netværk og ‑klynger for at støtte udvik­lingen af robotter- og auto­ma­tions­løs­ninger i Danmark. Ved at være med i disse netværk er vi altid på forkant med udvik­lingen inden for robot­tek­nologi og automation. Dermed kan vi sikre vores kunder det bedste udgangs­punkt, når de skal vælge en robot- eller automationsløsning.

dansk_industri_logo

Dansk Industri

er Danmarks største erhvervs- og arbejds­gi­ver­or­ga­ni­sation. DI repræ­sen­terer over 18.000 små og store virk­som­heder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Vi vare­tager vores medlemmers arbejds­giver- og poli­tiske inter­esser – både lokalt og globalt ved hjælp af hund­redvis af aktive medlemmers opbakning og engagement.

Odense Robotics

er den samlede beteg­nelse for hight tech ’økosy­stemet’ af robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder, leve­ran­dører, uddan­nelses- og forsk­nings­in­sti­tu­tioner, inve­ste­rings­ka­pital og offentlige aktører i og omkring Odense. Odense Robotics arbejder for at udvikle byens robo­t­miljø, løse fælles forret­nings- og rekrut­te­rings­ud­for­dringer og markedsføre byens styrker indenfor robotindustri.

WelfareTech

gennem­fører projekter, konfe­rencer, workshops, netværk, match making og formid­lings­ak­ti­vi­teter, som opti­merer rammerne for, at erhvervs­livet kan realisere det kæmpe udvik­lings­po­ten­tiale, der ligger inden for velfærdsteknologier.

ROBOCLUSTER

er et nationalt innova­tions­netværk, der samler de danske kompe­tencer indenfor forskning, udvikling og design af robot­tek­nologi. Samarbejdet fungerer mellem vide­nin­sti­tu­tioner og private virksomheder.

Dänish-Deutsche Krankenhausallianz

DÄNISH-DEUTSCHE KRANKENHAUSALLIANZ (DDKA)

er et samar­bejde mellem Healthcare Denmark, Aarhus Universitetshospital og Den Danske Ambassade i Berlin – støttet af danske virk­som­heder, som tilbyder løsninger der bidrager til digi­ta­li­sering, ressour­ce­op­ti­mering og kvalitet i patient­pleje. Det primære formål med DDKA er at bygge broer mellem den tyske hospi­tals­sektor og den danske hospitals know-how. Målet er at opbygge samar­bejde gennem lokale besøg, hvor DDKA leverer speci­a­li­seret viden omkring de danske løsninger og deler disse erfa­ringer med tyske interessenter.

Dänish-Deutsche Krankenhausallianz

HEALTHCARE DENMARK

er en dansk nonprofit offentlig-privat orga­ni­sation, der arbejder for at fremme inter­na­tional opmærk­somhed omkring danske velfærds- og sund­heds­løs­ninger. Organisationen faci­li­terer samar­bejde og part­ner­skaber mellem danske virk­som­heder og inter­na­tionale inter­es­senter. Målet er at etablere samar­bejde og skabe opmærk­somhed udover Danmarks grænser.

DIRA

er et netværk for danske virk­som­heder og viden­sin­sti­tu­tioner, der er inter­es­serede i robot­tek­nologi og auto­ma­ti­sering. Flere har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forbe­re­delse til frem­tidig inve­stering i teknologien.

Robotter

Automation

Serviceaftaler