Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle har en CNC-maskine leveret af Gibotech, som skolens elever har glæde af i undervisningen.

Hos Syddansk Erhvervsskole i Vejle er de glade for deres CNC-maskine. Arbejdet med den er med til at forberede eleverne på den teknologi, de kommer til at møde ude i virk­som­he­derne. Og med Folketingets nyligt indgåede aftale, som skal løfte erhverv­s­ud­dan­nel­serne, er turen kommet til at tænke CNC-maskiner og dermed også automation endnu mere ind i erhvervsuddannelserne.

”Hold kæft, det er fedt, det her”, er ofte reak­tionen, når eleverne hos Syddansk Erhvervsskole i Vejle første gang stifter bekendtskab med skolens største CNC-maskine.

CNC-maskinen er nærmere bestemt en ares fra det itali­enske mærke CMS, og den blev leveret af Gibotech tilbage i 2018. Investeringen kom gennem Det Nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi.

CNC-maskinen giver mulig­heder og kompetencer

Det er eleverne på skolens sned­ker­ud­dan­nelser – primært maskin­s­ned­ker­ud­dan­nelsen – der har fornø­jelsen af at arbejde med maskinen i deres skole­forløb. Dét at have en 5 akset CNC-maskine giver eleverne flere mulig­heder, når de skal løse en given opgaven, og ruster dem samtidig til et arbejds­marked, hvor CNC-maskiner og automation er en del af arbejdsdagen.

Det er vigtigt for os som erhvervs­skole, at vi kan tilbyde eleverne at prøve kræfter med den form for teknologi, de kommer til at møde ude i virk­som­he­derne. Enten i prak­tikken, eller når de er færdi­g­ud­dannede. Det er jo ikke sikkert, de kommer til at arbejde med lige præcis den her type CNC-maskine, men så har de prøvet kræfter med tekno­logien og har kompe­ten­cerne at bygge videre på.
Kasper Esager, leder for træaf­de­lingen på Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle

Det er mere reglen end undta­gelsen i dag, at der står én eller flere CNC-maskiner ude i produk­tions­virk­som­he­derne. Derfor skal frem­tidens arbejds­kraft ikke kun kunne bear­bejde mate­rialet manuelt eller på mindre maskiner, men de skal også have kendskab til, hvordan de større maskiner fungerer og skal program­meres. Og hvilke projekter eller emner, de med fordel kan bruge en CNC-maskine til. For det er ikke kun træ, der kan bear­bejdes på en CNC-maskine, men også mate­rialer som plast og komposit. Derfor er jobmu­lig­he­derne mange, når først tekno­logien er kommet ind under huden.

Hvis man brænder særligt for bear­bejdning på CNC-maskiner, så er det muligt at speci­a­lisere sig i den retning. Som eleven, der afsluttede sin erhverv­s­ud­dan­nelse med speciale i CNC og til sven­de­prøven lavede en spiral, konstrueret af flere dele – alle sammen lavet på skolens ares, CNC-maskine. Eller en anden elev med samme speciale, der til den frie opgave lavede en Minion-figur.

En elev fra Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle lavede denne Minion-figur til sin sven­de­prøve med speciale i CNC.

Klarer de komplekse opgaver

For det er selv­føl­gelig ikke alle opgaver, der kan eller skal laves på en CNC-maskine, og derfor har skolen natur­ligvis også flere forskellige maskiner, som eleverne bruger undervejs i deres uddan­nelse. Men det er ares, der klarer de mest komplekse opgaver.

Det kræver jo en lidt anden måde at tænke på i forhold til andre maskiner, fordi du skal tænke tredi­men­sionelt og med op til fem akser. Derfor er det som udgangs­punkt også eleverne på hoved­for­løbet, der bruger maskinen, fordi det kræver en grund­læg­gende viden om mate­rialer og værk­tøjer. Så bruger de maskinen til at dygtiggøre sig yder­ligere, hvis deres prak­tik­virk­somhed allerede har en CNC-maskine, eller til at få kompe­ten­cerne til en frem­tidig arbejds­giver.
Henrik Madsen, over­lærer på Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle

Vi inkorpo­rerer maskinen på forskellig vis i under­vis­ningen. De får ikke speci­fikke opgaver kun til maskinen, men de kommer derover, når der er en opgave, hvor den helt eller delvist kan løses bedst på en CNC-maskine. Det tager jo også noget tid for den enkelte elev at blive fortrolig med maskinen, så hvis alle skulle igennem på samme tid til samme opgave, ville de komme til at stå i kø.
Kasper Esager, leder af træaf­de­linger på Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle

Lærerne lærer også

Det er ikke kun eleverne, der har glæde af CNC-maskinen. Det har faglæ­rerne også, når de skal hjælpe eleverne med program­me­ringen og de mulig­heder, maskinen giver.

Vi kom selv­føl­gelig på kursus hos Gibotech, da vi fik maskinen, hvor vi lærte at programmere den. Men det er jo sjovt, når vi står sammen med eleverne og skal løse en opgave. Så paral­lel­lærer vi med dem, når vi sammen skal finde ud af, hvordan vi griber det an. Det stiller jo krav til os som under­visere, at vi også følger med tiden og udvik­lingen.
Henrik Madsen, over­lærer på Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle

Ares passer til undervisning

Der findes mange forskellige typer af CNC-maskiner; også bare når det kommer til bear­bejdning af træ, som det er tilfældet på Syddansk Erhvervsskole i Vejle.

Men valget af ares som CNC-maskine kunne næsten ikke være bedre, fordi den har en række egen­skaber, som gør den ideel til undervisning.

Ares er en perfekt maskine at bruge til under­visning. De store vinduer ind til arbejds­om­rådet giver et rigtig godt udsyn, så eleverne kan følge med undervejs i bear­bejd­nings­pro­cessen og i realtid se, hvordan deres program­mering fører til et færdigt emne. Og med frihøjden på 1200 mm giver den gode mulig­heder for at lave langt de fleste opgaver.
Henrik G. Thomsen, Product Manager, CNC hos Gibotech

CNC kan lede mange veje

Den aftale, som Folketinget indgik i august 2023, afsætter 300 millioner kroner årligt fra 2025 og 400 millioner kroner årligt fra 2030 og frem til at give erhverv­s­ud­dan­nel­serne et løft og gøre dem mere efter­tragtede blandt de unge. En del af pengene skal gå til at inve­stere i nyt og bedre udstyr. Og her kan erhvervs­sko­lerne med fordel kigge på de mange mulig­heder, der er inden for CNC og automatisering.

En CNC-maskine er jo bare én af vejene at gå, når det kommer til auto­ma­ti­sering i produk­tions­virk­som­heder. Det er oplagt at optimere ved at bygge videre på CNC-maskinen og placere en robot ved siden af, der kan hjælpe med at oplægge og nedtage mate­rialet, eller inve­stere i flere CNC-maskiner. Enten af samme slags, så flere elever kan få glæde af den, eller andre typer, så man kan simulere et produk­tionsflow ligesom ude hos virk­som­he­derne.
Henrik G. Thomsen, Product Manager, CNC hos Gibotech

Indtil videre klarer ares opgaven på Syddansk Erhvervsskole i Vejle til glæde og gavn for både elever og lærere.

Vores ekspert i CNC maskiner og save

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan en CNC-maskine kan være med til at effek­ti­visere din produktion og øge din konkur­ren­ceevne, så kontakt Henrik Thomsen, Product Manager. Han kan guide dig til den bedste løsning og udregne tilba­ge­be­ta­ling­stiden på den valgte maskine.

Ring til Henrik på 20 66 35 18 eller send en mail på hgt@​gibotech.​dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 12.00