Automationsløsninger bliver altid tilpasset det enkelte hospital, men det er uund­gå­eligt, at ergo­nomien forbedres.

Kan robotter, auto­ma­tions­løs­ninger og ergonomi kombi­neres? Hvis du spørger os, så er det uund­gå­eligt at forbedre ergo­nomien og arbejds­miljøet, når du inve­sterer i robotter og automation.

Du begynder sand­syn­ligvis at overveje en auto­ma­tions­løsning til dit hospital, fordi du gerne vil effek­ti­visere nogle arbejds­pro­cesser. Men hvad nu, hvis vi fortæller dig, at du faktisk får forbedret ergonomi med i købet?

Det er selv­føl­gelig ikke robotter og automation i sig selv, som er ergo­no­miske eller udfører arbejdet ergo­nomisk korrekt. Ergonomien forbedres, fordi robotter tager over på opgaver, som ellers kan være poten­tielt u‑ergonomiske, eller fordi de hjælper med at udføre opgaven på en måde, som ikke i nær så høj grad slider på kroppen.

Alle processer og løsninger bliver selv­føl­gelig tilpasser det speci­fikke hospital og behovene dér, men gevin­sterne er de samme.

Her er, hvordan nogle auto­ma­tions­løs­ninger forbedrer ergonomien.

Justérbare arbejds­borde
Du kender helt sikkert de almin­delige højdeju­stérbare borde, som kan betjenes manuelt. Men det er muligt at få arbejds­borde/-stationer, hvor både højde, lysstyrke og even­tuelt andre para­metre ændrer sig, når medar­bej­deren logger ind med sit ID. På den måde kan du være sikker på, at højden altid passer, og at lysstyrken er tilstræk­kelig og vinklet korrekt.

Hjulbaner til transport af vogne
Vogne med varer, service, senge­linned og andet kan være tunge at skubbe frem. På ruter, som vognene altid skal igennem, kan der derfor med fordel instal­leres hjul­baner. Så klarer hjul­ba­nerne trans­porten frem og tilbage. Hvis der er flere hjul­baner, kan de program­meres til at prio­ritere vogne og sætte dem forrest, hvis der er behov for det.

Robotter, der åbner og tømmer vogne
At åbne og tømme vogne for mate­riale er et nødvendigt arbejde, men det kan også være et arbejde, der giver u‑ergonomiske stil­linger som for eksempel arme over skul­der­højde eller vrid i kroppen, når lågerne skal åbnes og lukkes. Hele den proces kan i stedet vare­tages af én eller flere robotter, der åbner vognens låger, even­tuelt scanner indholdet og tømmer vognen. Hjulbaner kan klare trans­porten hen til og væk fra robotten.

Robotter, der fylder vogne
Ligesom en robot kan tømme en vogn for mate­riale, kan den også fylde vognen med mate­riale længere henne i processen. Det kan for eksempel være bakker med rent service i køkkenet eller containere med sterilt opera­tions­udstyr i sterilcentralen.

Mobile robotter til transport mellem afde­linger
Hvor hjul­baner oftest bruges til transport internt i en afdeling – og af de større vogne – kan mobile robotter bruges til transport mellem afde­linger eller af mindre genstande internt i en afdeling. det kan for eksempel være vaske­sta­tiver i en steril­central eller vare­ud­le­vering fra vare­mod­ta­gelsen og ud til de respektive afde­linger. Hvis der er behov for det, kan de mobile robotter tale sammen med et system, der bestiller eleva­torer til dem, så de også kan bevæge sig mellem etager.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere et hospital? Hvad har dine kollegaer gjort, og hvilke mulig­heder er der at vælge imellem? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få masser af ny viden og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00