Gibotech kåres igen til Succesvirksomhed

13. oktober, 2021 | Odense

Med erhvervsprisen Succesvirksomhed aner­kender Spar Nord og BDO de over 1.000 virk­som­heder, der konti­nu­erligt lykkedes med at skabe vækst og solide finan­sielle resul­tater over en længere årrække.

succesvirksomhed

Succesvirksomhed 2021

- Med største fornø­jelse tildeles I hermed erhvervsprisen ‘Succesvirksomhed 2020’. Prisen og statu­etten er for andet år i træk et synligt bevis på, at I besidder det DNA, der skal til for at yde et særligt bidrag til vækst, velstand og dermed succes i dansk erhvervsliv, lød det bl.a., da prisen blev offentliggjort.

Erhvervsprisen, som Spar Nord og BDO har indstiftet i 2019, hylder en helt særlig elite af mindre og mellem­store virk­som­heder i dansk erhvervsliv. Succesvirksomheder, der leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i loka­l­om­rå­derne og til dansk økonomi som helhed.

Alle Succesvirksomheder får en vinder­sta­tuette, som synligt bevis for deres indsats. Derudover bliver alle vinderne hyldet til et regionalt arran­gement, hvor de Succesvirksomheder, som har formået at skille sig særligt ud i deres region, bliver frem­hævet. Det gør Spar Nord og BDO med en regional hovedpris samt tre regionale speci­al­priser, der har fokus på henholdsvis ’Digital omstilling’, ’Lokalt enga­gement’ og ’Bæredygtighed’.

 Af respekt for den vari­e­rende erhvervs­sam­men­sætning og de forskellige markeds­vilkår rundt i landet iden­ti­fi­cerer og hædrer Spar Nord og BDO kun 1.000 Succesvirksomheder i Danmark.

Såvel Spar Nord som BDO har tradition for lang­varige samar­bejds­re­la­tioner med mindre og mellem­store virk­som­heder i Danmark – rygraden i dansk erhvervsliv. Der er således stor bevidsthed om, at det kræver noget helt særligt at skabe og opret­holde en succes år efter år, og at det desværre ofte går uhørt hen. Det ændrer Succesvirksomhed ved.

Henrik Anker_gibotech_ceo

Fakta om prisen Succesvirksomhed

Spar Nord og BDO stiftede i 2019 ”Succesvirksomhed” som er en erhvervspris, der aner­kender de danske små og mellem­store virk­som­heder med 10–999 ansatte. Succesvirksomhederne kvali­fi­cerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra perfor­mance på følgende parametre:

  • Vækst i resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad (skal være mindst 15% ) i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soli­di­teten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resul­tater med det givne kapitalgrundlag

Virksomhederne bliver for hvert kriterie tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virk­somhed bliver en del af de i alt 1.000 succesvirksomheder.

 

Vi hylder succesvirk­som­he­derne for impo­ne­rende finan­sielle resultater.

Succesvirksomhederne har demon­streret størst evne til at levere solide resul­tater og høj vækst år efter år. De er fore­gangs­virk­som­heder, der skaber udvikling lokalt og i dansk erhvervsliv.

For det skylder vi dem tak og respekt.

BDO og Spar Nord

Fakta om Spar Nord

Med omkring 391.000 kunder, cirka 1.550 medar­bejdere og 49 lokale banker over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark.

Spar Nords strategi er at kombinere på den ene side nærvæ­rende og personlig rådgivning til de store økono­miske beslut­ninger, og på den anden side innovative og digitale tilbud til alle hver­dags­for­ret­nin­gerne. På den måde arbejder Spar Nord på at forstærke sin position i markedet med et attraktivt værdi­tilbud og stor tiltræk­nings­kraft over for såvel husstande som virksomheder.

 

Fakta om BDO

BDO er med sine 1.300 medar­bejdere og 32 kontorer blandt landets største rådgiv­nings- og revi­sions­virk­som­heder. Hos BDO kan danske virk­som­heder blandt andet få speci­a­li­seret rådgivning om alt fra revision og regnskab til skat, moms, GDPR, cyber­sik­kerhed og generationsskifte.

BDO’s speci­a­lister og rådgivere dækker hele landet og tilbyder derfor indle­vende rådgivning både lokalt og nationalt. Derudover giver det inter­na­tionale BDO-netværk med kontorer i mere end 165 lande adgang til et globalt udsyn, som åbner nye mulig­heder. Hos BDO er det således aldrig enten eller, men altid både og.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC maskiner.