Gibotech kåres igen til Succesvirksomhed

13. oktober, 2021 | Odense

Med erhvervsprisen Succesvirksomhed aner­kender Spar Nord og BDO de over 1.000 virk­som­heder, der konti­nu­erligt lykkedes med at skabe vækst og solide finan­sielle resul­tater over en længere årrække.

succesvirksomhed

Succesvirksomhed 2021

- Med største fornø­jelse tildeles I hermed erhvervsprisen ‘Succesvirksomhed 2020’. Prisen og statu­etten er for andet år i træk et synligt bevis på, at I besidder det DNA, der skal til for at yde et særligt bidrag til vækst, velstand og dermed succes i dansk erhvervsliv, lød det bl.a., da prisen blev offentliggjort.

Erhvervsprisen, som Spar Nord og BDO har indstiftet i 2019, hylder en helt særlig elite af mindre og mellem­store virk­som­heder i dansk erhvervsliv. Succesvirksomheder, der leverer et særligt bidrag til vækst og velstand i loka­l­om­rå­derne og til dansk økonomi som helhed.

Alle Succesvirksomheder får en vinder­sta­tuette, som synligt bevis for deres indsats. Derudover bliver alle vinderne hyldet til et regionalt arran­gement, hvor de Succesvirksomheder, som har formået at skille sig særligt ud i deres region, bliver frem­hævet. Det gør Spar Nord og BDO med en regional hovedpris samt tre regionale speci­al­priser, der har fokus på henholdsvis ’Digital omstilling’, ’Lokalt enga­gement’ og ’Bæredygtighed’.

 Af respekt for den vari­e­rende erhvervs­sam­men­sætning og de forskellige markeds­vilkår rundt i landet iden­ti­fi­cerer og hædrer Spar Nord og BDO kun 1.000 Succesvirksomheder i Danmark.

Såvel Spar Nord som BDO har tradition for lang­varige samar­bejds­re­la­tioner med mindre og mellem­store virk­som­heder i Danmark – rygraden i dansk erhvervsliv. Der er således stor bevidsthed om, at det kræver noget helt særligt at skabe og opret­holde en succes år efter år, og at det desværre ofte går uhørt hen. Det ændrer Succesvirksomhed ved.

Henrik Anker_gibotech_ceo

Fakta om prisen Succesvirksomhed

Spar Nord og BDO stiftede i 2019 ”Succesvirksomhed” som er en erhvervspris, der aner­kender de danske små og mellem­store virk­som­heder med 10–999 ansatte. Succesvirksomhederne kvali­fi­cerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra perfor­mance på følgende parametre:

  • Vækst i resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad (skal være mindst 15% ) i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soli­di­teten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resul­tater med det givne kapitalgrundlag

Virksomhederne bliver for hvert kriterie tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virk­somhed bliver en del af de i alt 1.000 succesvirksomheder.

 

Vi hylder succesvirk­som­he­derne for impo­ne­rende finan­sielle resultater.

Succesvirksomhederne har demon­streret størst evne til at levere solide resul­tater og høj vækst år efter år. De er fore­gangs­virk­som­heder, der skaber udvikling lokalt og i dansk erhvervsliv.

For det skylder vi dem tak og respekt.

BDO og Spar Nord

Fakta om Spar Nord

Med omkring 391.000 kunder, cirka 1.550 medar­bejdere og 49 lokale banker over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark.

Spar Nords strategi er at kombinere på den ene side nærvæ­rende og personlig rådgivning til de store økono­miske beslut­ninger, og på den anden side innovative og digitale tilbud til alle hver­dags­for­ret­nin­gerne. På den måde arbejder Spar Nord på at forstærke sin position i markedet med et attraktivt værdi­tilbud og stor tiltræk­nings­kraft over for såvel husstande som virksomheder.

 

Fakta om BDO

BDO er med sine 1.300 medar­bejdere og 32 kontorer blandt landets største rådgiv­nings- og revi­sions­virk­som­heder. Hos BDO kan danske virk­som­heder blandt andet få speci­a­li­seret rådgivning om alt fra revision og regnskab til skat, moms, GDPR, cyber­sik­kerhed og generationsskifte.

BDO’s speci­a­lister og rådgivere dækker hele landet og tilbyder derfor indle­vende rådgivning både lokalt og nationalt. Derudover giver det inter­na­tionale BDO-netværk med kontorer i mere end 165 lande adgang til et globalt udsyn, som åbner nye mulig­heder. Hos BDO er det således aldrig enten eller, men altid både og.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil have nyheder og inspiration inden for robotter og CNC.