Jenny er auto­ma­tik­tek­niker – og døv: 

- Der er plads til alle i det her fag.

20. oktober 2020

Jenny Stensby er auto­ma­tik­tek­niker hos Gibotech, hvor hun er en del af et team, der arbejder med hospi­talspro­jekter. Hun er bl.a. med til at bygge to fuldau­to­ma­tiske steril­cen­traler til Region Hovedstaden.

I 2018 vandt hun ML-Prisen, der er Metalindustriens Lærlingepris og bliver givet til nyud­lærte svende, der har gennemført en erhverv­s­ud­dan­nelse inden for metalindustrien.

 

Jenny Stensby håber, at prisen og aner­ken­delsen vil være med til at vise, at flere arbejds­givere roligt kan ansætte kvinder – også døve. Og så frem­hæver hun kvinder som en god ressource, der arbejder hårdt og har det fokus, der skal til.

- At jeg fik ML-Prisen kan være med til at synliggøre at kvin­delige og/eller døve medar­bejdere er lige så dygtige som de mandlige med hørelse. Når man kun hører, læser eller skriver om mænd i faget, kan man få det billede, at kvinder eller døve ikke kan det samme. Hvis vi kommer tyde­ligere frem i medi­e­bil­ledet, bliver det tydeligt, at der er plads til alle i de her fag.

Jenny Stensby

Automatiktekniker, Gibotech A/S

Har flere uddannelser

Jenny har ikke altid været auto­ma­tik­tek­niker. Faktisk har hun en bachel­orgrad i digital multi­me­di­e­pro­duktion og et års 3D-designstudie oveni. Efter hun var færdi­g­ud­dannet arbejdede hun som 3D-artist og webud­vikler, før hun sagde farvel og tak til almin­deligt kontorarbejde.

I forhold til at hun nu har valgt et mands­do­mi­neret fag, er Jenny ikke i tvivl:

- Jeg havde ikke nogen over­vej­elser. Det var kun mine egne inter­esser, jeg gik efter. Jeg tænkte ikke over, om der var for mange mænd, eller for den sags skyld for få kvinder i den branche, jeg valgte.

Og hvordan er hver­dagen som døv så egentlig på en arbejdsplads?

- Jeg har mulighed for at have tegnsprog­stolk på mit arbejde nogle timer hver dag. Tolken tolker alt fra møder til tele­fon­sam­taler. Det er vigtigt for mig at under­strege, at arbejds­gi­veren ikke har nogen ekstraud­gifter på grund af mit høretab. Det er jobcentret, der dækker alle tolkeud­gifter. Det er mit eget ansvar at plan­lægge, hvornår tolken skal komme. Jeg har fx tolk på under spise­pau­serne, så jeg kan deltage i den sociale snak. Resten af tiden kommu­ni­kerer jeg selv med mine kolleger med mund­af­læsning og krop­s­sprog. Bliver det svært skriver vi på telefon, computer eller papir. Jeg har tit kun brug for stikord for at forstå budskabet eller opgaven.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 ODense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00