Rullebaner kan trans­portere containere og kurve med sterile instru­menter ind og ud af sterillageret.

Hygiejne er alfa og omega i en steril­central. Du kan højne hygiej­ne­ni­veauet betrag­teligt, hvis du auto­ma­ti­serer – eksem­pelvis sterillageret.

Den fornem­meste opgave i en steril­central er at sørge for, at opera­tions­in­stru­men­terne er rengjorte, funk­tions­dygtige og ikke mindst sterile. Det handler om patient­sik­kerhed, så det er ikke en opgave, der bliver taget let på.

Det kan ikke undgås, at der er brug for mennesker i en steril­central; eksem­pelvis til at tjekke, at instru­men­terne fungerer. Men der er funk­tioner i steril­cen­tralen som med fordel kan auto­ma­ti­seres. Til gavn for både personale og patienter.

Samme opgave, samme resultat

Én af styr­kerne ved auto­ma­ti­sering er, at opga­verne udføres på samme måde hver gang. Dermed også med samme resultat.

Det kan udnyttes, når containere eller tråd­kurve skal vaskes og sættes på vaske­sta­tiver. Det er vigtigt for hygiejnen, at containere og kurve sættes korrekt på vaske­sta­ti­verne, så alle områder rengøres.

Ved at bruge en robot til opgaven, bliver containere og kurve placeret ens hver gang. Og hele vaske­sta­tivet udnyttes optimalt.

Robotter kan også bruges til at åbne og tømme case carts med urent opera­tions­udstyr. På den måde kommer perso­nalet ikke i potentiel smit­tefare. Og risikoen for u‑ergonomiske arbejds­stil­linger mini­meres, fordi perso­nalet ikke manuelt skal tage container, bakker eller kurve ud.

Automatisér lageret

Et andet oplagt område at auto­ma­tisere er steril­la­geret. Det er her, instru­men­terne opbe­vares, efter de er blevet steri­li­seret, og indtil de skal bruges igen ved en ny operation.

Derfor er det vigtigt, at området – eller de enkelte containere eller kurve – beholdes sterile.

Det kan gøres ved at auto­ma­tisere området. Faktisk kan det gøres, så der ikke behøver at komme mennesker ind på sterillageret.

Beholderne med de steri­li­serede instru­menter trans­por­teres ind på steril­la­geret ved hjælp af rulle­baner, hvor en lager­robot tager dem og placerer dem på ledige hylder. På samme måde hentes de igen og fragtes ud af lageret, når der er brug for dem til en operation.

Det kan kombi­neres med, at en robot placerer contai­nerne eller kurvene i en case cart uden for lageret og lukker dørene på vognen bagefter.

På den måde sikres det, at det sterile miljø bevares helt indtil operationsstuen.

Der er selv­føl­gelig mange andre auto­ma­tions­mu­lig­heder i en steril­central, og de bidrager alle sammen på den ene eller anden måde til at opret­holde eller forbedre det sterile miljø, som er nødvendigt i afdelingen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00