Gibotech udnævnt til Succesvirksomhed 2020

30. september, 2020 | Odense

Med erhvervsprisen Succesvirksomhed aner­kender Spar Nord og BDO de over 1.000 virk­som­heder, der konti­nu­erligt lykkedes med at skabe vækst og solide finan­sielle resul­tater over en længere årrække.

Succesvirksomhed 2020

- Med største fornø­jelse tildeles I hermed erhvervsprisen ‘Succesvirksomhed 2020’. Prisen og statu­etten er et synligt bevis på, at I besidder det DNA, der skal til for at yde et særligt bidrag til vækst, velstand og dermed succes i dansk erhvervsliv, lød det fra Spar Nord og BDO, da prisen blev offentliggjort. 

Succesvirksomhederne skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning til prisen og udvæl­gelsen baserer sig udover antal ansatte på tre centrale nøgletal: Resultat før skat, egen­ka­pital og soli­ditet.

– Selv om corona-krisen for tiden er alle­steds­nær­væ­rende, så er det ikke blevet mindre vigtigt at aner­kende vores solide vækstvirk­som­heder. Tværtimod. For vores ambition med prisen er ikke alene at give et skul­derklap til de mest succes­fulde virk­som­heder. Det er også at formidle inspiration til de mange virk­som­heder, der har et uforløst poten­tiale for vækst, lyder det fra bank­di­rektør i Spar Nords direktion Martin Kudsk Rasmussen i en pressemeddelelse.

BDOs admi­ni­stre­rende direktør Stig Holst Hartwig supplerer:

– I en krisetid er det ekstra­or­dinært vigtigt at holde fast i mulig­he­derne og fokusere på det positive, så for os er det vigtigt at hædre og aner­kende de succes­fulde virk­som­heder, som ikke helt får den opmærk­somhed, de fortjener. For det er dem, der er med til at sikre en konti­nu­erlig fremgang i den lokale og nationale økonomi. Med ”Succesvirksomhed 2020” ønsker vi at hædre de danske virk­som­heder, som også i en Corona-tid holder fast i det lange seje træk, siger han og fortsætter:

 

– I både Spar Nord og BDO har vi tradition for lang­varige samar­bejds­re­la­tioner med mindre og mellem­store virk­som­heder, og derfor ved vi, at det kræver noget helt særligt at mestre og opret­holde succes år efter år.

Fakta om Succes-virk­somhed 2020

Spar Nord og BDO stiftede i 2019 ”Succesvirksomhed” som er en erhvervspris, der aner­kender de danske små og mellem­store virk­som­heder med 10–999 ansatte. Succesvirksomhederne kvali­fi­cerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra perfor­mance på følgende parametre:

  • Vækst i resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad (skal være mindst 15% ) i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soli­di­teten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resul­tater med det givne kapitalgrundlag

Virksomhederne bliver for hvert kriterie tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virk­somhed bliver en del af de i alt 1.000 succesvirksomheder.

 

Vi hylder succesvirk­som­he­derne for impo­ne­rende finan­sielle resultater.

Succesvirksomhederne har demon­streret størst evne til at levere solide resul­tater og høj vækst år efter år. De er fore­gangs­virk­som­heder, der skaber udvikling lokalt og i dansk erhvervsliv.

For det skylder vi dem tak og respekt.

BDO og Spar Nord

Fakta om Spar Nord

Med omkring 391.000 kunder, cirka 1.550 medar­bejdere og 49 lokale banker over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark.

Spar Nords strategi er at kombinere på den ene side nærvæ­rende og personlig rådgivning til de store økono­miske beslut­ninger, og på den anden side innovative og digitale tilbud til alle hver­dags­for­ret­nin­gerne. På den måde arbejder Spar Nord på at forstærke sin position i markedet med et attraktivt værdi­tilbud og stor tiltræk­nings­kraft over for såvel husstande som virksomheder.

 

Fakta om BDO

BDO er med sine 1.300 medar­bejdere og 32 kontorer blandt landets største rådgiv­nings- og revi­sions­virk­som­heder. Hos BDO kan danske virk­som­heder blandt andet få speci­a­li­seret rådgivning om alt fra revision og regnskab til skat, moms, GDPR, cyber­sik­kerhed og generationsskifte.

BDO’s speci­a­lister og rådgivere dækker hele landet og tilbyder derfor indle­vende rådgivning både lokalt og nationalt. Derudover giver det inter­na­tionale BDO-netværk med kontorer i mere end 165 lande adgang til et globalt udsyn, som åbner nye mulig­heder. Hos BDO er det således aldrig enten eller, men altid både og.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få inspiration til auto­ma­ti­sering med robotter og CNC bearbejdning