Der var repræ­sen­tanter fra både Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, ASANUS Medizintechnik og Gibotech, da der blev afholdt SAT (Site Acceptance Test) på steril­cen­tralen på Campus Kiel.

En times tid syd for den dansk-tyske grænse har Universitätsklinikum Schleswig-Holstein to hospi­taler i henholdsvis Kiel og Lübeck. Og begge hospi­taler har i løbet af det seneste år fået auto­ma­ti­seret deres steril­cen­traler med hjælp fra Gibotech.

Den auto­ma­ti­serede steril­central og case cart-lageret fra Gibotech har flere fordele for os: Den fysiske arbejds­be­lastning for vores medar­bejdere er redu­ceret, fordi vi har fjernet nogle af de fysisk tunge arbejds­op­gaver. Udstyrets fulde spor­barhed er sikret, og lageret er udnyttet endnu bedre, fordi det er auto­ma­ti­seret; også selvom det er et ”kaoslager.”
Joss Giese, OP-manager ved Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Sterilcentralerne i Kiel og Lübeck er semi-auto­ma­ti­serede, hvilket i det her tilfælde betyder, at Gibotechs udstyr står i det rene samt sterile område. AGV’er sørger for trans­porten mellem arbejds­sta­tio­nerne, og rulle­baner og hejs sørger for at holde orden på lageret, hvor det sterile udstyr opbe­vares, indtil det skal bruges til en operation.

Robot aflaster ved tungt arbejde

Operationsudstyret pakkes i tråd­kurve. Alt efter typen af udstyr og operation har kurvene forskellige stør­relser og vægt. Og når de skal stables, skal den tungeste selv­føl­gelig stå nederst. Kurvene kan være tunge at løfte, og det kan være bela­stende for skul­drene at skulle stable dem i mere eller mindre høje stakke.

Derfor klarer en robot arbejdet. Robotten scanner kurvene og stabler dem derefter efter vægt. Der er hylder, robotten kan placere kurvene på, hvis række­følgen på modta­gelsen af kurvene ikke passer med række­følgen i stablen.

”Vi er rigtig glade for, at vi har fået lov til at levere og installere steril­cen­traler på Universitätsklinikum Schleswig-Holsteins to hospi­taler. Når vi snakker auto­ma­tions­løs­ninger til hospi­tals­sek­toren – om det så er steril­cen­traler, køkkener eller logi­stik­sy­stemer – så er det selv­føl­gelig vigtigt for os, at løsningen opfylder de behov, som kunden har. Men vi skal også tage de fysiske rammer i betragtning. Det har indfly­delse på, hvor stor kapa­citet lageret kan have, og hvordan det helt bogsta­veligt skal bygges op. Vi har været meget tilfredse med det gene­relle samar­bejde med Universitätsklinikum Schleswig-Holstein om deres to steril­cen­traler, og det er fanta­stisk at se centra­lerne i funktion. Der har fra starten af projektet været en stor vilje fra UKSH til at tilrette projektet, så det blev enklere at auto­ma­tisere.“
Thomas Aagesen, projekt­leder hos Gibotech

Automation giver fordele for medarbejderne

Når du auto­ma­ti­serer en hospi­tals­af­deling, syste­ma­ti­serer du flowet og ensretter arbejds­gange. Udover fordelene ved at have genken­delige arbejds­gange, så de rette ting altid sker i den rigtige række­følge, har automation også fordele for de medar­bejdere, der arbejder på afdelingen.

Medarbejderne bliver fritaget for det tunge arbejde, som belaster kroppen og kan føre til kortere eller længere syge­mel­dinger. Der bliver også frigivet tid, når medar­bej­derne eksem­pelvis ikke skal trans­portere udstyr mellem arbejds­sta­tio­nerne. I stedet kan de bruge tiden på præcis de arbejds­op­gaver, som de er ansatte til.

Derudover er der de indi­rekte effekter, når der ikke er mennesker invol­veret i processen. Eksempelvis bedre sikkerhed og mini­mering af risikoen for menne­skelige fejl. Til gengæld får du et bedre arbejds­miljø og øget effektivitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00