ERHVERVSKLUB FYN PRISENENDNU EN NOMINERING TIL GIBOTECH

∙ 17 december 2018, Odense ∙

 

En tradi­tionsrig erhvervspris

Denne gang er det Erhvervsklub Fyns medlemmer, der har nomi­neret en række virk­som­heder. Bestyrelsen har skåret feltet ned til tre kandi­dater, og det er fra denne liste, at medlem­merne har stemt på, hvem der skal løbe med Erhvervsklub Fyn Prisen. Vinderen offent­lig­gøres på Erhvervsklub Fyns gene­ral­for­samling tirsdag den 8. januar.

Den aner­kendte erhvervspris er blevet uddelt i over 15 år og gives hvert år til en fynsk virk­somhed, som har været et excep­tionelt forbillede for andre fynske virk­som­heder inden for vækst, foran­dring, nytænkning og gerne i et inter­na­tionalt perspektiv.

 

Nytænkende og kreativ

I nomi­ne­ringen bliver det bl.a. bemærket, at virk­som­heden er lokalt forankret og med til at skabe arbejds­pladser i den fynske robot­klynge.

- Gibotech har en klar holdning til, at de er en fynsk virk­somhed, de er i konstant vækst og udvikling år for år og beskæf­tiger stadig flere ansatte på matriklen i Odense. Seneste skud på stammen er etab­le­ringen af selskabet Sanovo Technology Robotics A/S, som skal være verdens førende leve­randør af robot­løs­ninger til ægge­in­du­strien. I en tid hvor robotter fylder stadigt mere i fynsk erhvervsliv fortjener Gibotech og deres markante bidrag til udvikling af området en helt særlig opmærk­somhed, står der i nomi­ne­ringen.

Og Årets Ejerleder på Fyn er da også stolt af nomi­ne­ringen.

- Vi har haft et rigtig godt år med store projekter og mange nye medar­bejdere, og vi er rigtig stolte af nomi­ne­ringen. Det er en stor aner­ken­delse af alle i virk­som­heden, der hver dag yder en stor indsats for at vi kan nå endnu længere, lyder det fra admi­ni­stre­rende direktør, Henrik Anker.

 

Erhvervsklub Fyn roser i nomi­ne­ringen også Gibotech for at være kendt for kvalitet og førende inden for kunde­til­passede højtek­no­lo­giske auto­ma­tions­anlæg til både industri og hospi­taler. Endelig frem­hæves den kreative tilgang til løsninger på robo­t­om­rådet, og virk­som­hedens indtog i sund­heds­sek­toren med blandt andet auto­ma­ti­serede steril­cen­traler og blod­prø­ve­sor­tering.

 

 

Fakta

Erhvervsklub Fyn er et erhvervs­netværk for fynske virk­som­heder, som ønsker at networke, samar­bejde og finde inspiration hos andre fynske virk­som­heder.

Erhvervsklub Fyn Prisen har eksi­steret i 15 år og uddeles hvert år.

Prisen uddeles ved Erhvervsklub Fyns gene­ral­for­samling tirsdag den 8. januar.

De sidste to nomi­nerede er Alfred Pedersen & Søn Aps og Scangrip.

Kontakt

Henrik Anker, CEO, Gibotech, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08.

 

OM VIRKSOMHEDEN

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech