Privatlivs- & persondatapolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata.

Privatlivs- & person­da­ta­po­litik hos Gibotech A/S

Gibotech sikrer en rimelig og gennem­sigtig behandling af perso­nop­lys­ninger i over­ens­stem­melse med alle gældende love, lokale og inter­na­tionale regler, herunder EU’s person­da­ta­for­ordning (“GDPR). Gibotech beskytter perso­nop­lys­ninger og enkelt­per­soners privatliv inden for alle områder af sin virk­somhed i over­ens­stem­melse med vilkårene i denne privatlivspolitik.

Personoplysninger og registrerede

I denne privat­livspo­litik forstås ved “perso­nop­lys­ninger” alle oplys­ninger vedrø­rende en iden­ti­fi­ceret eller iden­ti­fi­cerbar fysisk person (en “regi­strerede”). En iden­ti­fi­cerbar fysisk person er en person, der direkte eller indi­rekte kan identificeres.

Personoplysninger kate­go­ri­seres generelt som enten “almin­delige perso­nop­lys­ninger” eller “følsomme perso­nop­lys­ninger”. Følsomme perso­nop­lys­ninger er altid fortrolige og omfatter race­mæssig eller etnisk oprin­delse, poli­tiske hold­ninger, reli­giøse eller filo­so­fiske over­be­vis­ninger, fagfor­e­nings­med­lemskab, gene­tiske og biome­triske data, sundhed og seksuel orien­tering. Almindelige perso­nop­lys­ninger er delvist fortrolige, omfatter oplys­ninger om strafbare hand­linger og nationale iden­ti­fi­ka­tions­numre, oplys­ninger om en persons løn, pension, gæld, ansøg­nings­ma­te­riale osv., og alle andre typer almin­delige perso­nop­lys­ninger, herunder navn, kunde­nummer, (forretnings)kontaktoplysninger såsom e‑mail og tele­fon­nummer, fotos, IP-adresse og andre brugs­op­lys­ninger indsamlet via cookies.

Denne privat­livspo­litik gælder for alle personlige data, som Gibotech indsamler og behandler om enkelt­per­soner, besø­gende, kunder, leve­ran­dører (herunder tred­je­part­stje­ne­steud­bydere), andre inter­es­senter og brugere af Gibotech’s webs­teder og tjenester.

Principper for beskyt­telse af personoplysninger

Gibotech over­holder følgende prin­cipper for at sikre beskyt­telse af perso­nop­lys­ninger i over­ens­stem­melse med GDPR:

Formålsbegrænsning: Gibotech indsamler og behandler kun perso­nop­lys­ninger, herunder følsomme data (hvis nogen) til speci­fi­cerede, ekspli­citte og legitime formål, der er rele­vante for Gibotechs forretning.

Lovlighed, retfær­dighed og gennem­sig­tighed: Perso­nop­lys­ninger skal behandles lovligt, retfærdigt og på en gennem­sigtig måde i forhold til den regi­strerede. Hvor det er juridisk påkrævet, vil Gibotech informere den enkelte om formålet med behand­lingen af deres perso­nop­lys­ninger, deres ret til at få deres perso­nop­lys­ninger rettet, slettet eller blokeret, og iden­ti­teten på den virk­somhed, der er ansvarlig for indsamling og behandling af deres personoplysninger.

Nøjagtighed: For at sikre, at person­da­ta­pro­cesser er nøjagtige, skal Gibotech sørge for, at perso­nop­lys­ninger gennemgås og opda­teres med jævne mellemrum, hvor det er relevant.

Opbevaringsbegrænsning: Perso­nop­lys­ninger må kun opbe­vares i det tidsrum, der kræves for at opfylde formålet, eller som fore­skrevet i loven.

Integritet og fortro­lighed: Ved behandling af perso­nop­lys­ninger er det vigtigt, at sådanne perso­nop­lys­ninger beskyttes af passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger for at minimere risici, såsom tab af data, uauto­ri­seret adgang, ødelæg­gelse og util­sigtet videregivelse.

Grænseoverskridende over­førsel af data­spe­ci­fikke regler gælder, når Gibotech over­fører perso­nop­lys­ninger fra EU/EØS til tred­jelande eller inter­na­tionale orga­ni­sa­tioner som omtalt yder­ligere i afsnittet om data­over­førsel nedenfor.

Ansvarlighed: For at sikre, at behandling af perso­nop­lys­ninger udføres i over­ens­stem­melse med GDPR, har Gibotech imple­men­teret passende tekniske og orga­ni­sa­to­riske foran­stalt­ninger, der gennemgås og opda­teres efter behov.

Ejer og dataansvarlig

Gibotech er ejer (“Ejer”) og data­ansvarlig (“Dataansvarlig”) af de perso­nop­lys­ninger, der er omfattet af denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger:

Gibotech A/S
Datavej 15
5220 Odense 
Telefon: 65958262
Email: gibotech@​gibotech.​dk

Hvis du har spørgsmål i forbin­delse med denne privat­livspo­litik og behandling af perso­nop­lys­ninger, skal du kontakte Gibotech på gibotech@​gibotech.​dk.

 

Typerne af og formålet med indsam­lingen af personoplysninger

Gibotech indsamler og behandler perso­nop­lys­ninger kun til speci­fi­cerede, ekspli­citte og legitime formål, der er rele­vante for Gibotech’s forretning. Formålet med indsamling og behandling af perso­nop­lys­ninger afhænger også af typen af regi­strerede. Ansvarlige afde­linger og deres medar­bejdere, der har adgang til perso­nop­lys­ninger, skal følge de juri­diske krav, prin­cip­perne i denne privat­livspo­litik og interne retningslinjer.

Beskæftigelse: Gibotech indsamler og behandler perso­nop­lys­ninger, herunder følsomme data (hvis nogen) af ansøgere, kandi­dater til beskæf­ti­gel­ses­formål og i over­ens­stem­melse med lovkrav.

Gibotechs hjem­mesi­de­brugere: Når du besøger vores hjem­meside, indsamles der oplys­ninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplys­ninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Der indsamles og behandles typisk følgende typer af oplys­ninger: Et unikt ID og tekniske oplys­ninger om din computer, tablet eller mobil­te­lefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (inter­esser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke til behandling af data i forbin­delse med ansøg­ninger eller tilmel­delse til nyhedsbrev, sker der behandling af data heraf i Gibotechs HR-system eller nyhedsbrevssystem. 

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alder­s­segment m.v. vide­re­gives til tred­je­parter i det omfang disse oplys­ninger er kendt. Du kan se hvilke tred­je­parter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter heru­dover nogle tred­je­parter til opbe­varing og behandling af data. Disse behandler udeluk­kende oplys­ninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af perso­nop­lys­ninger som navn og e‑mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun data­be­handlere i EU eller i lande, der kan give dine oplys­ninger en tilstræk­kelig beskyttelse.

Artikler på dette websted kan inde­holde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre webs­teder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besø­gende har besøgt det andet websted.

Disse webs­teder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tred­je­parts sporing, og over­våger din inter­aktion med dette indlejrede indhold, heri­blandt at spore din inter­aktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Cookies: Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsva­rende med det formål at genkende den, huske indstil­linger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke inde­holde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://​minecookies​.org/​c​o​o​k​i​e​h​a​n​d​t​e​r​ing

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet inde­holder cookies fra tred­je­parter, der i vari­e­rende omfang kan omfatte:

Du kan se den komplette liste over cookies vi bruger, samt læse om hvordan disse behandles på siden for cook­i­epo­litik.

Marketing: Gibotech indsamler og behandler perso­nop­lys­ninger (herunder navn og kontak­top­lys­ninger) om nuvæ­rende og nye kunder, forret­nings­partnere, leve­ran­dører, herunder tred­je­part­stje­ne­steud­bydere, distri­butører, kunde­emner og enkelt­per­soner, webs­teds­brugere og om enkelt­per­soner, der har tilmeldt sig Gibotechs nyheds­breve, samt i nogle tilfælde til følgende formål: analyse, kontakt, styring af kontakter og afsen­delse af meddel­elser, remar­keting og adfærds­mæssig målretning, reklame og udstillinger.

Gibotech kan bruge tred­je­parter som tjene­steud­byder til at sende markeds­fø­rings­op­lys­ninger på sine vegne, men kun i over­ens­stem­melse med gældende lovkrav.

Kontrakter, indkøb­sordrer og andre transak­tions­af­taler: I forbin­delse med salgs- og købstransak­tioner indsamler og behandler Gibotech perso­nop­lys­ninger, herunder navn, kontak­top­lys­ninger, leve­rings­op­lys­ninger, korre­spon­dance og beta­lings­op­lys­ninger, der er nødvendige for at drive forretning og over­holde ekspor­tover­hol­del­ses­regler og andre juri­diske due diligence-forpligtelser.

Regnskab og finans: Gibotech indsamler perso­nop­lys­ninger til regn­skabs­mæssige og økono­miske formål i over­ens­stem­melse med gældende krav. Disse oplys­ninger leveres til regnskab af andre interne afde­linger eller modtages direkte fra enkeltpersoner/virksomheder, og inde­holder oplys­ninger som navn, adresse, firmanavn, regi­stre­rings­nummer, beta­lings­op­lys­ninger og bankop­lys­ninger, leve­rings­adresse og andre obliga­to­riske oplysninger.

Sagsanlæg: I tilfælde af en tvist kan Gibotech opbevare personlige oplys­ninger, der er nødvendige for dens legitime interesse, for at sikre, at Gibotech korrekt kan anlægge eller forsvare retskrav i retten eller i de faser, der fører til en eventuel retssag. Gibotech kan være nødt til at dele disse oplys­ninger med tred­je­parter såsom forsikring og / eller juri­diske rådgivere, og Gibotech kan også være forpligtet til at afsløre perso­nop­lys­ninger efter anmodning fra offentlige myndigheder.

Samtykke og tilba­ge­trækning af samtykke: I det omfang vores behand­lings­ak­ti­vi­teter er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine perso­nop­lys­ninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning om perso­nop­lys­ninger eller anden gældende lovgivning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovlig­heden af den behandling, der blev udført før tilbagetrækningen.

Hvis perso­nop­lys­ninger behandles af hensyn til almen­vellet, udøvelsen af en officiel myndighed, der er tillagt Gibotech eller med henblik på Gibotechs legitime inter­esser, kan en person gøre indsi­gelse mod en sådan behandling ved at give en begrun­delse for den enkeltes særlige situ­ation for at begrunde indsi­gelsen. Men hvis perso­nop­lys­ninger behandles til direkte markeds­fø­rings­formål, kan en person til enhver tid gøre indsi­gelse mod en sådan behandling uden at give nogen begrun­delse ved at kontakte gibotech@​gibotech.​dk.

Efter anmodning vil Gibotech give oplys­ninger for at afklare det speci­fikke rets­grundlag, der gælder for behand­lingen, og især om levering af perso­nop­lys­ninger er et lovbe­stemt eller kontraktligt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

 

Sted og dataoverførsel

Personoplysningerne behandles på Gibotechs hoved­kontor og andre steder, hvor de invol­verede parter i behand­lingen befinder sig. Der gælder særlige regler, når Gibotech over­fører perso­nop­lys­ninger fra EU/EØS til tred­jelande eller inter­na­tionale orga­ni­sa­tioner. Ved over­førsel af perso­nop­lys­ninger til tred­jelande eller inter­na­tionale orga­ni­sa­tioner er Gibotech forpligtet til at indføre passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger forud for over­førslen, som i praksis er etab­leret ved at indføre Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

I over­ens­stem­melse med GDPR har Gibotech indgået en data­be­hand­ler­aftale (DPA) og/eller en fælles data­ansvar­ligaftale (JDCA) og/eller aftaler med stan­dard­kon­trakt­be­stem­melser (SPC’er) med eksterne parter og tilknyttede virk­som­heder, alt efter hvad der er relevant.

 

Opbevaringsperioden

Personoplysninger, der indsamles af Gibotech, skal behandles og opbe­vares, så længe det er påkrævet i henhold til det formål, hvortil perso­nop­lys­nin­gerne er indsamlet. Gibotech kan få lov til at opbevare perso­nop­lys­ninger i en længere periode, hvis Gibotech har opnået gyldigt samtykke til behand­lings­ak­ti­vi­teten, så længe et sådant samtykke ikke trækkes tilbage. Desuden kan Gibotech være forpligtet til at opbevare perso­nop­lys­nin­gerne i en længere periode, når det er nødvendigt for at gøre det for at opfylde en retlig forplig­telse eller for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

Når opbe­va­rings­pe­rioden udløber, slettes perso­nop­lys­ninger. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berig­ti­gelse og retten til data­porta­bi­litet ikke imøde­kommes efter udløbet af opbevaringsperioden.

 

Datasikkerhed og brud på datasikkerheden

Gibotech træffer passende sikker­heds­for­an­stalt­ninger for at forhindre uauto­ri­seret adgang, vide­re­gi­velse, ændring eller uauto­ri­seret ødelæg­gelse af personlige data. Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller it-akti­verede værk­tøjer efter orga­ni­sa­to­riske proce­durer og tilstande, der er strengt rela­teret til de angivne formål. For at beskytte dine perso­nop­lys­ninger vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine perso­nop­lys­ninger. Vi er især opmærk­somme på at beskytte dine perso­nop­lys­ninger mod diskri­mi­nation, iden­ti­tet­styveri, økonomisk tab, tab af omdømme og data­for­tro­lighed. For at undgå tab af perso­nop­lys­ninger sikker­heds­ko­pierer vi løbende vores systemer, og vi gør brug af kryp­tering eller andre sikker­heds­for­an­stalt­ninger, hvor det er nødvendigt.

I tilfælde af et brud på data­sik­ker­heden, der inde­bærer en høj risiko for dine rettig­heder, vil vi under­rette dig om over­træ­delsen så hurtigt som muligt under de givne omstæn­dig­heder. Et brud på person­da­ta­sik­ker­heden betyder et brud på sikker­heden, der fører til util­sigtet eller ulovlig ødelæg­gelse, tab, ændring, uauto­ri­seret vide­re­gi­velse af eller adgang til perso­nop­lys­ninger. Kort sagt vil der være et brud på person­da­ta­sik­ker­heden, når personlige data går tabt, destrueres, ødelægges, vide­re­gives uden behørig tilla­delse, eller hvis dataene gøres utilgængelige.

Hvis du oplever eller har mistanke om et brud på person­da­ta­sik­ker­heden, bedes du straks kontakte Gibotech på gibotech@​gibotech.​dk. 

 

Enkeltpersoners rettig­heder

Enkeltpersoner har følgende rettigheder:

  • Tilbagetrækning af samtykke - retten til til enhver tid at trække tidligere givet samtykke til behand­lingen af hans / hendes / hendes personlige data.
  • Indsigelse mod behandling af perso­nop­lys­ninger - retten til at gøre indsi­gelse mod behandling af perso­nop­lys­ninger, hvis en sådan behandling udføres på et andet rets­grundlag end samtykke. Yderligere oplys­ninger findes i det dedi­kerede afsnit i denne privatlivspolitik.
  • Adgang til perso­nop­lys­ninger - retten til at lære, om perso­nop­lys­ninger behandles af Gibotech, indhente oplys­ninger om visse aspekter af behand­lingen og få en kopi af de data, der behandles.
  • Bekræft og søg berig­ti­gelse - retten til at kontrollere nøjag­tig­heden af hans / hendes / hendes personlige data og bede om, at de opda­teres eller rettes.
  • Begræns behand­lingen af perso­nop­lys­ninger - retten til under visse omstæn­dig­heder at begrænse behand­lingen af sine perso­nop­lys­ninger. I dette tilfælde vil Gibotech ikke behandle nævnte perso­nop­lys­ninger til andre formål end at gemme dem.
  • Slettede perso­nop­lys­ninger eller på anden måde fjernet - retten til under visse omstæn­dig­heder at få slettet sine perso­nop­lys­ninger fra Gibotech.
  • Få perso­nop­lys­ninger overført til en anden data­ansvarlig - under visse omstæn­dig­heder ret til at få perso­nop­lys­ninger vide­re­givet til en anden regi­ste­ransvarlig uden hindringer.
  • Indgive en klage - retten til at indbringe et krav for hans / hendes / dens kompe­tente data­be­skyt­tel­sesmyn­dighed, Datatilsynet.

Kontakt Gibotech via neden­stående mulig­heder, hvis du er i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder.

 

Løbende over­vågning

Gennem en kombi­nation af eksterne og interne kontroller, løbende revision og over­vågning søger Gibotech at opret­holde sikker behandling af data og forhindre tab af data.

 

Rapporteringssystem og kontaktoplysninger

I tilfælde af spørgsmål og/eller mulige over­træ­delser af denne privat­livspo­litik bedes du kontakte Gibotech på:

E‑mail: gibotech@​gibotech.​dk

Enhver anmodning kan udøves gratis og vil blive behandlet så hurtigt som muligt og altid inden for en (1) måned eller tidligere, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

 

Ændringer af denne politik til beskyt­telse af personlige oplysninger

Gibotech forbe­holder sig ret til at ændre denne privat­livspo­litik. Den seneste udgave vil altid være tilgæn­gelig på vores hjem­meside på www​.gibotech​.dk.

Seneste revision: 04.10.2021.

 

Udgiver

Websitet ejes og publi­ceres af:

Gibotech A/S
Datavej 15
5220 Odense
Telefon: 65958262
Email: