Job & Rekruttering 

Vi er altid på udkig efter de rette kandi­dater og rekrut­terer løbende.

Interesseret i et job hos Gibotech?

Gibotech og robot- og auto­ma­tions­branchen er i rivende udvikling, og vi leder derfor løbende efter kandi­dater til at løfte vores opgaver.

Nogle af de speci­a­lister som vi ofte mangler er:

  • Robotingeniører
  • Konstruktører
  • Softwareudviklere
  • Maskiningeniører
  • Elektrikere

Er der ikke lige et stil­lings­opslag, der passer dig, så send din ansøgning via neden­stående link, så vender vi tilbage hurtigst muligt, når vi får en ledig plads i teamet eller hvis vi kan se, at dine kompe­tencer passer ind andre steder i virksomheden.

Vi rekrut­terer løbende og gemmer derfor din ansøgning.

Du er natur­ligvis også velkommen til at give os et kald, hvis du ønsker at høre nærmere om et stillingsopslag.

 

Mød Brian, som gik fra prak­tikant til fuldtidsmedarbejder

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

Mød også Henrik Anker, CEO i Gibotech

For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 

På gensyn i Gibotech

Informationer om hvordan vi opbe­varer og behandler data fra ansøgere

Da vi modtager perso­nop­lys­ninger fra dig, har vi en oplys­nings­pligt og skal derfor oplyse dig om:

At Gibotech A/S er ansvarlig for behand­lingen af de perso­nop­lys­ninger, som vi modtager fra dig. Ved spørgsmål til neden­stående er du velkommen til at kontakte Henrik Anker – Telefon: +45 65 95 82 62 – Mail: gibotech@​gibotech.​dk.

Formålet med at gemme dine perso­nop­lys­ninger er, at kunne vurdere dine kvali­fi­ka­tioner i forhold til jobbet. Dette sker i over­ens­stem­melse med data­be­skyt­tel­ses­for­ord­ningens artikel 6.

Vi er meget opmærk­somme på, at behandle dine oplys­ninger med omtanke, og på at lave en personlig rekrut­tering, så du får den bedste start på dit nye arbejde. Derfor anvender vi ikke person­pro­fi­lering til at træffe auto­ma­tiske afgø­relser, der i væsentlig grad kan påvirke dine rettig­heder og frihedsrettigheder.

Vores ret til at behandle dine oplysninger:

Når du søger en stilling hos Gibotech A/S, afgiver du samtykke til, at vi må opbevare og behandle dine data. Samtykket er nødvendigt, for at kunne komme i betragtning til stil­lingen, da vi ellers ikke kan vurdere din ansøgning.

Samtykket giver os ret til at behandle dine data i forbin­delse med rekrutteringsprocessen.

Du giver samtykke til, at vi må opbevare dine data i 6 måneder, for at komme i betragtning til even­tuelle andre stil­linger i virksomheden.

Når perioden udløber, vil du modtage en mail om fornyelse af samtykke. Fornyer du ikke samtykket, bliver dine data auto­matisk slettet fra virk­som­hedens rekrutteringssystem.

Du kan til enhver tid logge ind i rekrut­te­rings­sy­stemet og ændre i/slette din ansøgning, hvis der er oplys­ninger du ikke ønsker at vi skal opbevare og behandle.

Du kan lige­ledes til enhver tid tilba­ge­kalde dit samtykke ved at skrive en mail til hr@​gibotech.​dk.  

Hvilke data regi­strerer vi i forbin­delse med din ansøgning?

Vi regi­strerer og anvender almin­delige perso­nop­lys­ninger (f. eks. navn, adresse), og even­tuelt fortrolige (f.eks. CPR-nummer) eller særligt følsomme oplys­ninger som f.eks. politisk over­be­visning eller helbreds­op­lys­ninger, som du frivilligt har afgivet i vores rekrutteringssystem.

Når oplys­nin­gerne frem­sendes, accep­terer du at vi må behandle og opbevare oplys­nin­gerne i 6 måneder eller indtil du trækker samtykket tilbage.

Hvordan behandler vi dine data?

Når du søger en stilling hos os, oprettes en ansø­ger­profil, som du har mulighed for at ændre og tilføje i.

Dine indta­stede oplys­ninger kan vide­re­gives til eksterne modtagere, såsom rekrutteringsbureau/headhunter og vores data­be­handlere o.l.

Vi sender dig altid en bekræf­tel­sesmail, når vi har modtaget din ansøgning. Herefter vil vi læse dine ansøg­nings­pa­pirer igennem, og vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Såfremt vi over­fører perso­nop­lys­ninger til modtagere i et tred­jeland uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), vil over­fø­relsen kun ske, hvis EU-kommis­sionen har truffet afgø­relse om, at beskyt­tel­ses­ni­veauet i det konkrete tred­jeland eller i den konkrete inter­na­tionale orga­ni­sation er tilstrækkeligt.

Hvor længe opbe­varer vi dine data?

Vi opbe­varer dine data så længe du giver os lov til det. Som udgangs­punkt giver du samtykke til at vi må opbevare dine data i 180 dage (6 måneder). Det betyder, at dit samtykke til behandling af dine oplys­ninger skal fornyes efter 180 dage (6 måneder).

Såfremt du ikke fornyer dit samtykke, bliver din ansø­ger­profil auto­matisk slettet efter 180 dage. Det samme gælder, om du bliver ansat eller får afslag. Vælger du at trække din ansøgning tilbage, slettes dine data permanent.

Hvis du bliver ansat, over­fører vi dine doku­menter og oplys­ninger til vores interne HR-system. Hvis du ønsker, at vi ikke længere opbe­varer nogle/dele af de tidligere frem­sendte oplys­ninger, skal du selv gøre opmærksom på dette. Så sletter vi selv­føl­gelig dine data, såfremt vi ikke længere har behandlingshjemmel.

Du kan selv slette din ansø­ger­profil, hvis du ikke længere er inter­es­seret i, at være regi­streret i vores system. Så skal du blot logge ind via dette link, ved hjælp af din e‑mailadresse: https://​recruit​.hr​-on​.com/​f​r​a​m​e​-​a​p​i​/​p​a​g​e​s​/​m​y​p​a​g​e​?​c​o​m​p​a​n​y​i​d​=​414

Er du forpligtet til at stille dine oplys­ninger til rådighed?

Du er hverken retligt eller kontraktligt forpligtet til, at stille dine oplys­ninger til rådighed for os. Uden oplys­nin­gerne kan vi dog ikke kontakte dig, og derfor ikke gennemføre rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat hos os, kan du ved endt rekrut­te­rings­proces, blive bedt om at oplyse yder­ligere data, såfremt dine oplys­ninger er nødvendige i forbin­delse med kontraktindgåelse.

Hvilke rettig­heder har du, når vi anvender dine data?

Du har efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­ningen en række rettig­heder i forhold til vores behandling af dine perso­nop­lys­ninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettig­heder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til indsigt og berig­ti­gelse, dvs. at du når som helst kan anmode om indsigt og få berigtiget/opdateret dine personoplysninger.
  • Du har ret til sletning. Oplysningerne slettes hos os senest 6 måneder efter afslag, medmindre du vælger at forlænge perioden med dit samtykke.
  • Du har ret til begrænsning af behandling af dine perso­nop­lys­ninger, dvs. du kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle dine personoplysninger.
  • Du har ret til indsi­gelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsi­gelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført oplys­ninger (data­porta­bi­litet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettig­heder i Datatilsynets vejledning om de regi­stre­redes rettig­heder, som du finder på www​.data​til​synet​.dk.

Hvis du ønsker at klage til Datatilsynet, vil vi selv­føl­gelig gerne orien­teres, for at vi har mulighed for at udbedre dine klage­punkter. Men du er altid beret­tiget til at klage direkte til Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e‑mail dt@​datatilsynet.​dk, se evt. mere på www​.data​til​synet​.dk.

Vi henviser desuden til vores Privacy and Cookie Statement på hjem­mesiden https://​www​.gibotech​.dk/​c​o​o​k​i​e​p​o​l​i​t​ik/