KONSTRUKTØR TIL SANOVO TECHNOLOGY ROBOTICS

SØGES

∙ 01 Sep 2018, Odense ∙ 
 

ERFAREN KONSTRUKTØR TIL SANOVO TECHNOLOGY ROBOTICS

Er du erfaren konstruktør inden for robot- og auto­ma­tions­in­du­strien? Vil du være en del af en nyetab­leret, innovativ virk­somhed med kvalitet i højsæde? Stortrives du i et dynamisk miljø og med en uformel kultur og omgang­stone? Og formår du at arbejde tæt sammen med kunder og kolleger i skabelsen af optimale kunde­løsning, så er du muligvis den konstruktør, vi søger.

Sanovo Technology Robotics er en af Odenses helt nye auto­ma­tions­virk­som­heder med dybe rødder i Gibotech og Sanovo Technology Group. Sanovo Technology Robotics er leve­randør til Sanovo Technology Group og skal udvikle robot- og auto­ma­tions­løs­ninger til koncernens forskellige forret­nings­om­råder. Ambitionen er at blive verdens førende leve­randør af robot­løs­ninger til æggeindustrien.

Gibotech udvikler, opbygger og servi­cerer højtek­no­lo­giske auto­ma­tions- og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher, hvor robot­tek­nologi indgår. Produktprogrammet omfatter robotter, CNC-maskiner og AGV’er. Gibotechs løsninger bygger på solide kompo­nenter og maskiner og et innovativt samar­bejde mellem kundernes tekniske stab og Gibotechs konstruk­tører, program­mører og tekniske sælgere.

Gibotech er en af Fyns vele­tab­lerede auto­ma­tions­virk­som­heder. Virksomheden har siden 1984 leveret højtek­no­lo­giske bear­bejd­nings­anlæg og kunde­til­passede auto­ma­tions­løs­ninger til en lang række brancher og har i dag mere end 60 ansatte. Gibotechs løsninger bygger på solide kompo­nenter og maskiner, samt ikke mindst et innovativt samar­bejde mellem kundernes tekniske stab og Gibotechs konstruk­tører, program­mører og tekniske sælgere. Virksomheden er i front, når det gælder anven­delse af robotter i løsningen – også hvor det ikke er set før.

 

Om stil­lingen

Din væsent­ligste opgave bliver konstruktion af robot­løs­ninger til ægge­in­du­strien i tæt samar­bejde med program­mører og projekt­ledere. Du vil komme til at arbejde selv­stændigt såvel som i teams, og du vil blive stillet overfor faglige udfor­dringer, hvor din viden og ekspertise vil blive udfordret og udviklet.

Du og dine kolleger er kende­tegnede ved et stort enga­gement og en indgående interesse for mekanik og produktion. Et enga­gement og en høj faglighed som dagligt kommer i spil i forhold til udvikling og design af kunde­til­passede løsninger af høj kvalitet. Du arbejder med kunde­spe­ci­fikke projekter i tæt samar­bejde med softwa­re­af­de­lingen, kunderne, under­le­ve­ran­dører og montageafdelingen.

 

OM DIG:

Det forventes, at du har en erfaring fra maskin- eller auto­ma­tions­branchen. Du har optimalt en uddan­nel­ses­mæssig baggrund som maski­nin­geniør eller lignende, og har gerne en indgående erfaring som konstruktør.

Du er i stand til at arbejde tæt sammen med kunder og sælgere om at udvikle den løsning og rette layout, og du elsker den faglige stolthed, når løsnin­gerne er imple­men­teret og spiller hos kunderne.

Der indgår oftest robotter i Sanovo Technology Robotics løsninger, og det er derfor en væsentlig forud­sætning, at du har kendskab til robot­tek­nologi og robotapplikationer.

Du har en struk­tu­reret arbejdsform, og du har tilegnet dig et indgående kendskab til 3D-programmer som eksem­pelvis Inventor.

Som person stor­trives du i en flad orga­ni­sation, og du skaber tillid blandt kolleger og samar­bejds­partnere gennem en løsnings­o­ri­en­teret tilgang til opgaver og udfordringer.

 

DU TILBYDES:

Du får en spæn­dende position i en nyetab­leret auto­ma­tions­virk­somhed med mange store projekter undervejs, hvor netop konstruk­tions­af­de­lingens evne til at levere rette løsninger er og bliver funda­mentet for succes.

Du bliver en del af et team, der igennem værdifuld sparring giver dig mulighed for både faglig og personlig udvikling, og du får mulighed for at sætte dit præg på en nyle­tab­leret virksomhed.

Din hverdag vil være præget af større faglig kontakt­flade på tværs af virk­som­hedens afde­linger.
Hverdagen i Sanovo Technology Robotics er præget af en uformel kultur, der skaber glæde og innovation, og samtidigt afføder store ambi­tioner og stolthed ved arbejdet og de resul­tater, der i fællesskab skabes. Din lønpakke vil blive forhandlet på et attraktivt niveau, og som matcher din baggrund og kvalifikationer.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Hvis du vil vide mere om stil­lingen, er du velkommen til at kontakte CEO Henrik Anker på 20 66 35 08 eller ha@​gibotech.​dk.

Vi ser frem til at modtage dit CV og din ansøgning på ha@​gibotech.​dk. Skriv venligst Sanovo konstruktør18 i emnefeltet.

OM VIRKSOMHEDEN:

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksportmarkeder.

På gensyn i Gibotech