GIBOTECH OG SANOVO TECHNOLOGY GROUP SAMMEN I NYT FYNSK ROBOTEVENTYR

∙ 03 Sep 2018, Odense ∙

 

Nyt eventyr starter i Odense

Et mere end vellykket projekt henover sommeren blev start­skuddet til et endnu tættere samar­bejde mellem Gibotech og Sanovo Technology Group, der sammen opretter en helt ny virk­somhed, Sanovo Technology Robotics A/S.

Der har været livlig trafik på tværs af Datavej henover sommeren, hvor begge virk­som­heder har været flittige gæster hos hinanden under udvik­lingen af en ny robo­t­celle til Sanovos pakke­anlæg. Men der har været meget mere på spil end robo­t­cellen, der blev færdig på bare fire uger. De to naboer har nemlig i den grad udnyttet de fordele, der er i at ligge side om side i Odense, som i disse år markerer sig som Danmarks førende robotby, og som altså nu bliver en robo­tvirk­somhed rigere. Og det er ikke en hvilken som helst koncern, der nu kaster sig i ind robot­ternes verden sammen med Gibotech.

 

En del af Stadig-Thornico koncernen

Udover at være en del af familien Stadils Thornico koncern, er Sanovo Technology Group en af verdens største leve­ran­dører af maskiner og udstyr til hånd­tering af æg og ægge­pro­dukter. Med den nye virk­som­heds­kon­struktion bliver Sanovo Technology Robotics enele­ve­randør til Sanovo Technology Group og skal udvikle auto­ma­tions- og robot­løs­ninger til koncernens forskellige forret­nings­om­råder.

Og målet er enkelt; at blive verdens førende leve­randør af robot­løs­ninger til ægge­in­du­strien.

- Vi er verdens førende indenfor vort felt og det vil vi nu udvide til også at gælde auto­ma­ti­sering med robotter og AGV-systemer. Vi tror på, at samar­bejdet med Gibotech kombi­neret med vores store viden omkring markedet og det at bygge komplette proces­linjer vil gøre os stærke sammen, udtaler CEO Michael Midskov fra Sanovo Technology Group.

BLIVER I BYEN

De to virk­som­heder har haft et godt øje til hinanden lige siden Gibotech flyttede ind på Datavej i 2016. Sanovo Technology Group har ambi­tiøse målsæt­ninger i forhold til auto­ma­ti­sering inden for koncernens forret­nings­om­råder, og begge virk­som­heder ser klare fordele i at udnytte de synergier, der bl.a. ligger i at have adresse lige ved siden af hinanden i Danmarks robotby nummer et. Og Sanovo Technology Robotics kommer natur­ligvis også til at ligge på Datavej. Den nye orga­ni­sation flytter nemlig fysisk ind under samme tag som Gibotech i nummer 15.

- Det betyder meget for begge virk­som­heder, at det nye selskab får base ved Gibotech, så den innovative og udvik­lende tankegang som danner baggrund for vor dagligdag mht. til udvikling af robot celler, forankres i det nye selskab. Vi er jo speci­a­lister indenfor dette felt og det skal masseres ind i det nye selskab, siger CEO for Gibotech, Henrik Anker.

 

BRUG FOR FLERE FOLK

Udover at skabe synergi mellem de to nabovirk­som­heder vil opret­telsen af det nye selskab også få positive konse­kvenser for beskæf­ti­gelsen i Odense.

Da Sanovo Technology Robotics er en selv­stændig orga­ni­sation, er der brug for flere forskellige kompe­tencer, og man kommer til at mangle både projekt­ledere, konstruk­tører, program­mører og montører.

- Det er klart, at når vi opretter en helt ny virk­somhed, så skal der flere folk til. Og selvom vi starter med at flytte både et par Gibotech- og Sanovo-folk over i Sanovo Technology Robotics, så er der også behov for nye folk. Så hvis der sidder nogen derude, der synes det kunne være inter­essant at være med til at bygge den nye virk­somhed op, så hold øje med vores stil­lings­opslag, lyder opfor­dringen fra Henrik Anker, som udover Gibotech også bliver CEO for det nye robot­selskab.

 

KONTAKT:

Gibotech: Henrik Anker, CEO, ha@​gibotech.​dk, 20 66 35 08

 

OM VIRKSOMHEDEN:

Gibotech udvikler, instal­lerer og servi­cerer højt­tek­no­lo­gikse auto­ma­tions­anslæg og vores ekspertise og erfaring igennem mere end 30 år har givet os en stærk position på markedet. Vi har leveret utallige maskiner og anlæg til vidt forskellige brancher, virk­som­heder og produk­tions­former, og vi er stolte over, at mange af vores maskiner fra opstarten i 1984 stadig er i drift. Med uund­værlig viden og erfaring, såvel som løbende udvikling fra enkelt­stående maskiner til total­løs­ninger, er Gibotech en nytæn­kende og innovativ samar­bejds­partner med fokus på kunden, kvalitet og design, når vi udvikler og leverer robuste kunde­til­passede løsninger. Kunderne er velkendte virk­som­heder på tværs af bran­cheri både en private og offentlige sektor i Danmark og på udvalgte eksport­mar­keder.

På gensyn i Gibotech