Der er tænkt masser af automation ind i arbejds­gangene på Nyt OUH. Her er det køkken­ro­botten Rob-Otto, der tømmer madvognene og sætter bakker og beholdere over til vaskemaskinen.

Det skrider fremad med byggeriet på Nyt OUH, Region Syddanmarks super­sy­gehus. Det samme gælder for de auto­ma­tions­løs­ninger, som skal gøre flows mere effektive og arbejds­gange mere skån­somme for medarbejderne.

På Nyt OUH har man valgt at samle alle servi­ce­funk­tioner til syge­huset i den såkaldte Serviceby. Servicebyen skal huse de mange servi­ce­af­de­linger, som hver dag er med til at sørge for, at patienter og medar­bejdere på selve syge­huset har alt det, der skal til for at få behand­linger, opera­tioner, senge­afsnit, dagafsnit og alt det andet til at fungere gnidningsfrit.

I Servicebyen har projekt­le­delsen på Nyt OUH kigget på, hvordan man kan skabe de mest effektive og skån­somme arbejds­gange til gavn for alle. Her er auto­ma­tions­løs­ninger svaret, og Gibotech er valgt som leve­randør på flere af dem. Én af de auto­ma­tions­løs­ninger er allerede i brug, en anden er nået til test­fasen og kan snart over­drages, mens man er i gang med at programmere det tredje.

Automatiseret steril­central

Sterilcentralen på Nyt OUH bliver fuldt auto­ma­ti­seret. Det betyder, at stort set alle de manuelle processer, som kan stan­dar­di­seres, vil blive udført af robotter og andre tekno­lo­giske løsninger.

Robotter kommer til at håndtere – åbne og tømme – vogne, der kommer over i steril­cen­tralen med brugte opera­tions­in­stru­menter. Rulle- og hjul­baner trans­por­terer henholdsvis vogne og containere med instru­men­terne videre til de respektive områder, hvor vognene vaskes, og instru­men­terne rengøres og tjekkes.

De rengjorte og steri­li­serede opera­tions­in­stru­menter vil blive opbe­varet i det store steril­lager. Instrumenterne pakkes manuelt i containere, så de er klar til opera­tio­nerne. Herefter føres de via rulle­baner ind på steril­la­geret, hvor en lager­robot stiller contai­neren ind på en fri hylde. Fordi softwaren holder styr på, hvilke instru­menter der står på hvilke hylder, kan alle fri hylder udnyttes. Når instru­menter skal bruges til en operation, henter robotten den respektive container, og rulle­ba­nerne fører den ud fra sterillageret.

Køkkenrobotten Rob-Otto

Køkkenet i Servicebyen er allerede taget i drift. Køkkenet leverer lige nu mad til det nuvæ­rende Odense Universitetshospital, indtil det nye super­sy­gehus er klar.

I køkkenet er mange af de tidligere manuelle flows auto­ma­ti­seret. Derfor slipper medar­bej­derne for eksem­pelvis at køre madvogne fra vaskerum til kølerum. Og de skal heller ikke selv tømme madvognene; en ensidig og genta­gende proces, som kan give skæve vrid i kroppen.

Den arbejds­opgave er over­taget af Rob-Otto, køkken­ro­botten. Madvognen køres hen til robotten, hvor sensorer regi­strerer, hvilken type madvogn der er tale om. Herefter sørger Rob-Otto for at tømme madvognen. Robotten starter nedefra og kører op, indtil en bakke regi­streres. Sugekopper sørger for at holde bakken fast, mens robotten løfter bakken over til vaske­ma­skinen. Her stilles bakkerne op øverst på vaske­ma­skinen, mens madop­be­va­rings­bakker og lignende vendes på hovedet og stilles på rullebåndet ind til selve vaskemaskinen.

Logistiksystemet testes

Et logi­stik­system skal både forbinde de enkelte afde­linger i Servicebyen, men også sørge for trans­porten af mate­riale fra Servicebyen til de respektive afde­linger på sygehuset.

Logistiksystemet i Servicebyen er nu instal­leret og klar til at blive program­meret. Systemet består af cirka otte kilo­meter rulle­baner og er inte­greret i over 30 bygningsdele. Det er for eksempel affald, linned, varer og instru­menter, som skal trans­por­teres fra syge­huset og til den rigtige afdeling i Servicebyen – for eksempel steril­cen­tralen – eller internt i Servicebyen; eksem­pelvis fra vare­mod­ta­gelsen til vaskeriet.

Automation kommer medar­bejdere og patienter til gode

At auto­ma­tisere arbejds­gange kan virke komplekst, og der ligger også en god del forar­bejde, inden systemet kører, som det skal.

Men gevin­sterne ved at auto­ma­tisere opvejer forarbejdet.

Der fjernes mange af de genta­gende arbejds­op­gaver, som slider på medar­bej­dernes kroppe. Vrid, løft og uhen­sigts­mæssige arbejds­stil­linger; eksem­pelvis med hænderne over skul­der­højde i længere tid ad gangen, når der skal skubbes tråd­vogne rundt.

I stedet kan medar­bej­derne bruge tiden på at løse de patientnære opgaver, kvali­tets­kontrol eller løse de opgaver, hvor det er en fordel med et sæt menne­skeøjne og ‑hænder. For eksempel i steril­cen­tralen, når instru­menter skal kontrol­leres, og det skal sikres, at de stadig er funktionsdygtige.

Derudover bliver arbejds­gangene mere effektive. Robotterne og de andre auto­ma­tions­løs­ninger gør præcis den opgave, de er program­meret til. De skal ikke holde frokost­pause eller plud­selig gå væk for at varetage en anden opgave. Det betyder, at der er et konti­nu­erligt flow i arbejdet, så der ikke skabes flaskehalse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvordan kan man auto­ma­tisere på et hospital? Tilmeld dig vores nyhedsbrev for hospi­taler og få nyheder og inspiration.

Kontakt os

Adresse

Datavej 15

5220 Odense

Kontakt

Åbningstider

Mandag – tirsdag:  7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 13.00