Vi forhandler

Omron mobil­ro­botter

Omron er en af verdens førende produ­center af mobile robotter og har siden grund­læg­gelsen i 1933 leveret innovative løsninger og avan­cerede tekno­logier til indu­strien. Omron opererer i dag på 150 loka­tioner i 40 lande.

Øg produk­ti­vi­teten og spar på spildtiden

Omrons mobile robotter er designet til at øge produk­ti­vi­teten i både frem­stil­lings- og logi­stik­pro­cesser, og er med til at gøre medar­bej­derne mere effektive ved at give dem tid til at fokusere på opgaver, der kræver komplekse menne­skelige egen­skaber. Samtidig giver de mobile robotter mindsket maskin­stil­stand, elimi­nerer fejl og forbedrer materialesporbarhed.

De mobile robotter er:

  • Fleksible
  • Sikre
  • Lette at anvende
  • Effektive
  • Skalerbare
Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste system inte­gra­tører på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret den bedste løsning mulig, udover det forventede. Med stor faglig ekspertise og teknisk snilde indenfor automation, ser vi Gibotech, som den naturlige partner i arbejdet med at udvinde det store markeds­po­ten­tiale, der fore­ligger for de intel­li­gente mobile robotter. Det er et nyt og tilsta­dighed relativt uudforsket marked, eftersom mulig­he­derne er mange for inte­gration af mobile robot­løs­ninger. Vi har store forvent­ninger til det nyetab­lerede part­nerskab, og ser samar­bejdet med Gibotech på de mobile robotter, som start­skuddet til et lang­varigt parløb med at skabe innovation indenfor automation. 
 
Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

Autonome intel­li­gente køretøjer

Omrons mobile LD robotter er autonome intel­li­gente kører­tøjer (AIV’er), designet til at øge produk­ti­vi­teten markant hos frem­stil­lings- og logistikvirksomheder.

Ruteplanlægning

En indbygget laser tillader robotten at operere i omgi­velser, der ofte ændrer sig og giver robotten mulighed for at køre på tværs af store åbne områder

Sikkerhed

Omrons mobile robotter bruger både laser og sensorer til at scanne ruten for forhin­dringer og udløser auto­matisk et nødstop for at forhindre kollision.
Omron’s mobile robotter – AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicles) øger effek­ti­vi­teten i mange produk­tioner verden over. Kobler man den op med Omron’s Enterprise Manager som kan styre op til 100 robotter, får man en flåde af intel­li­gente køre­tøjer, der kan navigere mellem hinanden uden unød­vendige stop.
For at se denne video skal du acceptere stati­stikker, markeds­føring cookies 
Vidste du, at lager­me­d­ar­bejdere bruger op til halv­delen af deres arbejdstid på at gå fra et sted til et andet??

Med mobile robotter til at klare den interne logistik kan dine medar­bejdere bruge tiden på opgaver, der kræver komplekse hand­linger. Samtidig skånes de for genta­gende ensformige bevæ­gelser, der ellers kan give træthed, arbejds­skader og højt sygefravær.

Mobile robotter

Der er utallige mulig­heder for at anvende mobile robot­løs­ninger, og Omrons mobile robotter findes allerede indenfor så forskellige brancher som bilin­du­strien, sund­heds­sek­toren, føde­va­re­in­du­strien, logistik og mange andre.

Omrons mobile robotter er derfor det naturlige valg, når Gibotech designer og leverer kunde­til­passede auto­ma­ti­serede logistik- og transportløsninger.

Læs mere om Omron

 

Nysgerrig?

Se mere om vores mobile robotter til industri her og til hospi­taler her.

loka­tioner

lande

års erfaring

medar­bejdere