Vi forhandler

Omron mobil­ro­botter

Omron er en af verdens førende produ­center af mobile robotter og har siden grund­læg­gelsen i 1933 leveret innovative løsninger og avan­cerede tekno­logier til indu­strien. Omron opererer i dag på 150 loka­tioner i 40 lande.

Øg produk­ti­vi­teten og spar på spildtiden

Omrons mobile robotter er designet til at øge produk­ti­vi­teten i både frem­stil­lings- og logi­stik­pro­cesser, og er med til at gøre medar­bej­derne mere effektive ved at give dem tid til at fokusere på opgaver, der kræver komplekse menne­skelige egen­skaber. Samtidig giver de mobile robotter mindsket maskin­stil­stand, elimi­nerer fejl og forbedrer materialesporbarhed.

De mobile robotter er:

  • Fleksible
  • Sikre
  • Lette at anvende
  • Effektive
  • Skalerbare
Vi ønsker at arbejde tæt sammen med de bedste system inte­gra­tører på markedet. Det er vigtigt for Omron, at vores slut­kunder får leveret den bedste løsning mulig, udover det forventede. Med stor faglig ekspertise og teknisk snilde indenfor automation, ser vi Gibotech, som den naturlige partner i arbejdet med at udvinde det store markeds­po­ten­tiale, der fore­ligger for de intel­li­gente mobile robotter. Det er et nyt og tilsta­dighed relativt uudforsket marked, eftersom mulig­he­derne er mange for inte­gration af mobile robot­løs­ninger. Vi har store forvent­ninger til det nyetab­lerede part­nerskab, og ser samar­bejdet med Gibotech på de mobile robotter, som start­skuddet til et lang­varigt parløb med at skabe innovation indenfor automation. 
 
Per Pilegaard

Country Manager, Omron Electronics A/S

et‑k

Autonome intel­li­gente køretøjer

Omrons mobile LD robotter er autonome intel­li­gente kører­tøjer (AIV’er), designet til at øge produk­ti­vi­teten markant hos frem­stil­lings- og logistikvirksomheder.
et-

Ruteplanlægning

En indbygget laser tillader robotten at operere i omgi­velser, der ofte ændrer sig og giver robotten mulighed for at køre på tværs af store åbne områder
et-

Sikkerhed

Omrons mobile robotter bruger både laser og sensorer til at scanne ruten for forhin­dringer og udløser auto­matisk et nødstop for at forhindre kollision.
Omron’s mobile robotter – AIV’er (Autonomous Intelligent Vehicles) øger effek­ti­vi­teten i mange produk­tioner verden over. Kobler man den op med Omron’s Enterprise Manager som kan styre op til 100 robotter, får man en flåde af intel­li­gente køre­tøjer, der kan navigere mellem hinanden uden unød­vendige stop.
For at se denne video skal du acceptere stati­stics, marketing cookies 
Vidste du, at lager­me­d­ar­bejdere bruger op til halv­delen af deres arbejdstid på at gå fra et sted til et andet??

Med mobile robotter til at klare den interne logistik kan dine medar­bejdere bruge tiden på opgaver, der kræver komplekse hand­linger. Samtidig skånes de for genta­gende ensformige bevæ­gelser, der ellers kan give træthed, arbejds­skader og højt sygefravær.

Mobile robotter

Der er utallige mulig­heder for at anvende mobile robot­løs­ninger, og Omrons mobile robotter findes allerede indenfor så forskellige brancher som bilin­du­strien, sund­heds­sek­toren, føde­va­re­in­du­strien, logistik og mange andre.

Omrons mobile robotter er derfor det naturlige valg, når Gibotech designer og leverer kunde­til­passede auto­ma­ti­serede logistik- og transportløsninger.

Læs mere om Omron

 

Nysgerrig?

Se mere om vores mobile robotter til industri her og til hospi­taler her.

loka­tioner

lande

års erfaring

medar­bejdere