Vi forhandler

Siemens styre­sy­stemer

Siemens-styringer effek­ti­vi­serer produktionen.

Nogle virk­som­heder og kunder fore­trækker styrin­gerne fra Siemens. Derfor har vi dedi­kerede og passio­nerede teknikere, der har erfaring med at installere og inte­grere Siemens hardware og software i diverse løsninger inden for mange forskellige industrier.

Hvad er en PLC?

En PLC er en program­merbar enhed, der er specielt udviklet til automation og proces­styring. Det kan for eksempel være åbning og lukning af en ventil, styring af tempe­ra­turer eller styring af flow og tryk. Til forskel fra en almin­delig PC har PLC’en en række ind- og udgangs­ter­mi­naler også kaldet klemmer. Forgængeren til PLC’en var meka­niske relæer og styring heraf. Den gamle måde at l ave styringer påkrævede en masse plads og var både omfat­tende og kompli­ceret at lave ændringer i. Derfor består en  PLC i stedet af små digitale relæer eller tran­si­storer, der program­meres med software, så man ikke længere behøver at skulle foretage ændringer på fysiske forbin­delser. En PLC er også væsentligt mindre fysisk, og den er lettere at foretage ændringer i end mekanisk relæstyring. 

PLC’er findes i mange forskellige fysiske stør­relser lige fra små PLC’er, der fylder lige så lidt som en stak spil­lekort, til store PLC’er der monteres i racks og er cirka fire gange større. Den fysiske udformning betyder ikke dog noget for PLC’ens datakraft.

Fleksibilitet og effek­ti­vitet til alle sektorer

Siemens-styringer er både velkendte og aner­kendte, og de giver kunden en høj grad af effek­ti­vitet og flek­si­bi­litet. Siemens-programmet er udviklet til at dække ethvert behov inden for alle industrisektorer.

Det er vigtigt for Gibotech at imøde­komme vore kunders ønsker, og derfor indgår produk­terne fra Siemens i vores udvalg af styringer.

Hvad betyder PLC?

PLC er en forkor­telse af Programmable Logic Controller. Det er en program­merbar enhed, der er specielt udviklet til automation og styring af en proces, også kaldet ‘proces­styring’.

Hvordan fungerer en PLC?

En PLC fungerer grund­læg­gende ved, at den akti­verer nogle forud­be­stemte udgangs­ter­mi­naler på baggrund af de signaler som PLC’en modtager på dens indgangsterminaler.

Hvor bruges en PLC?

PLC’er benyttes i mange forskellige indu­strier og miljøer. Alt efter hvor den skal benyttes og hvilke krav, der er til oppetid, proces­kraft eller lignende, er der forskellige typer og niveauer af certificeringer.

siemens plc styring, gibotech

PLC program­mering

Automations- og robot­løs­ninger inde­holder en central styring – PLC styring – hvor styringen af sikker­heden (sikkerheds PLC), herunder nødstop, indlejres. Det er kun meget små robot­løs­ninger, der kan klares med robottens egen styring ved at bruge dens controller som erstatning for en PLC styring. SIEMENS laver nogle af verdens bedste PLC styringer, og Gibotech har selv­føl­gelig dedi­kerede service teknikere, der er speci­a­lister i lige netop styringer fra SIEMENS.

 

PLC styring

En central PLC styring omfatter kommu­ni­kation eksem­pelvis mellem

• En eller flere robotter
• En eller flere servo-akser
• Eksternt udstyr f.eks. sprøjte­stø­be­ma­skiner, CNC-maskiner e.l.
• Interface til opera­tø­rerne såsom HMI, knap til start‑, stop og nulstille anlægget
• Lystårn
• Sikkerhedsudstyr f.eks. døre kontakter, scanner, radar og/eller lysgitter
• Procesudstyr før og/eller efter

siemens plc, gibotech

Styringer

Der findes flere forskellige produ­center af PLC’ere, og hvad der vælges kan afhænge af,hvilket formål PLC’en skal benyttes til, hvor den skal benyttes, og hvad der tidligere har været benyttet, idet kunden kan have et reser­ve­delslager og nogle bestemte proce­durer for arbejdet med PLC’ere. Gibotech laver auto­ma­tions­løs­ninger med både Siemens-styringer, PLC fra Rockwell Automation og så er vi skan­di­navisk repræ­sentant og Service Partner for OSAI.

Hvis du har spørgsmål til PLC styringer fra SIEMENS, Rockwell Automation eller OSAI, så ring til mig på +45 20 66 35 17 eller send en email på ash@​gibotech.​dk, så finder vi den styring, der passer til din automationsløsning.

Allan Sloth Hansen

Head of Service, Gibotech A/S

Indsæt tekst her eller her eller her eller her Læs mere om styringer fra Siemens på deres hjemmeside.