Hos Gibotech har vi siden grund­læg­gelsen i 1984 skabt auto­ma­tions­løs­ninger for en bred vifte af kunder – og vi kan med stolthed sige, at mange af maski­nerne fra opstarten i 1984 stadig er i drift den dag i dag. På trods af de mange års erfaring, så hviler vi ikke på laur­bærrene, men søger i stedet mod hele tiden at være nyska­bende og innovative.

 

 

 

Se video

Gibotech

Gibotech står i dag for at udvikle, installere og servicere højtek­no­lo­giske automations‑, robot‑, og maskin­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher. Blandt andet har vi udviklet forskellige hospi­tals­ro­botter, der er med til at lette arbejds­gangene for de ansatte på hospi­talet samt sikre øget patient­sik­kerhed. Hos Gibotech har vi blandt udviklet en steril­central, som er med til at effek­ti­visere steri­li­sa­tionen af opera­tions­udstyr, ligesom vi har udviklet en auto­ma­tions­løsning, som er med til at forbedre og optimere blodprøvesortering.

 

Gibotech står desuden bag en række forskellige indu­striro­botter, som kan bidrage til produk­tions­op­ti­mering og fungere som en ekstra hånd i arbejdet. Vi tilbyder forskellige typer robot­løs­ninger, som dækker over en lang række auto­ma­tions­løs­ninger, herunder almin­delige indu­striro­botter, kolla­bo­rative robotter og selv­kø­rende AGV’er. Med disse auto­ma­ti­serede løsninger er det muligt at øge effek­ti­vi­teten i virk­som­heden samt aflaste visse belast­nings­om­råder for de ansatte, som i stedet får frigjort tid til at påtage sig andre arbejdsopgaver.

Gibotech kan desuden tilbyde CNC maskiner, der kan indgå som et afgø­rende led i auto­ma­ti­se­ringen af produk­tionen i virk­som­heden og dermed øge give en øget produk­ti­vitet og forbedret konkur­ren­ceevne. I begyn­delsen i 1984 forhandlede vi CNC maskiner til behandling af træ, men i dag kan vi tilbyde maskiner til alle former for CNC bearbejdning. 

Vælg branche

Gibotech – en værdifuld samarbejdspartner

Hos Gibotech bestræber vi os på at kunne levere effektive og frem­tids­sikrede auto­ma­tions­anlæg, og i en branche, der aldrig sover, handler det derfor om hele tiden at tænke nyt. Vi har derfor også et hold af dygtige speci­a­lister ansat, som sikrer, at vores kunder får den rette vejledning, og som sørger for, at vi udvikler den helt rette løsning til deres behov.

Hos Gibotech har vi stor erfaring med levering af løsninger til mange forskellige indu­strier. I samspil med vores store krea­ti­vitet er det med til at give vores kunder øget effek­ti­vitet, lavere produk­tions­om­kost­ninger og forbedret konkur­ren­ceevne. Når robotten er imple­men­teret, kan vi også stå for robot service og dermed hjælpe til med at sikre en konstant drift. Vi er også leve­rings­dygtige i reser­vedele, og findes de ikke på vores lager, så kan vi typisk skaffe dem hjem fra dag til dag.

Lad Gibotech skabe din skræd­der­syede automationsløsning

Med vores mange års erfaring med auto­ma­ti­sering, kan vi hos Gibotech yde kompetent rådgivning til den enkelte kunde, som sikrer størst mulig værdi for både medar­bej­derne i virk­som­heden og dens kunder. Med udgangs­punkt i de konkrete behov kan vi samtidig bygge den løsning, der giver mest mulig værdi, uanset om der er tale om en udvi­delse af de eksi­ste­rende anlæg eller en tilfø­jelse af robotter i produk­tions- eller arbejds­flowet. Vil du vide mere om, hvordan auto­ma­tions­løs­ninger fra Gibotech kan give øget værdi til din virk­somhed, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Service & Kurser

Vi tilbyder servi­ce­af­taler på de fleste mærker, og hjælper dig i gang med dine robot- og automationsløsninger.

Er robotter ergonomiske?

Er robotter ergonomiske?

Automationsløsninger bliver altid tilpasset det enkelte hospital, men det er uund­gå­eligt, at ergo­nomien forbedres.Kan robotter, auto­ma­tions­løs­ninger og ergonomi kombi­neres? Hvis du spørger os, så er det uund­gå­eligt at forbedre ergo­nomien og arbejds­miljøet, når du…

læs mere
Kan robotter og CNC-maskiner genbruges?

Kan robotter og CNC-maskiner genbruges?

Der kan være gode bespa­relser at hente ved at købe robotter og CNC-maskiner brugt fra andre virksomheder.Det kan være en stor inve­stering, hvis du skal købe en robot eller CNC-maskine til din produktion helt fra ny. Men der kan være en god del at hente, hvis du vælger…

læs mere
Designhøjtalere skal laves på en accord

Designhøjtalere skal laves på en accord

En producent af high end-design­højtalere har netop inve­steret i en accord 50 CNC-maskine til bear­bejdning af træ.Gibotech skal levere en accord 50 CNC-maskine til én af vores kunder; en producent af high end design-højtalere Præcision og bruger­venlig teknologi er…

læs mere