Vi forhandler

Fanuc robotter

I over 60 år har Fanuc været på forkant med innova­tionen og har hele tiden flyttet græn­serne for, hvad der er muligt indenfor forø­gelse af produk­ti­vitet og nedbrin­gelse af omkost­ninger i en lang række industrier.

FANUC Robotter

I over 60 år har Fanuc været på forkant med innova­tionen og har konstant flyttet græn­serne for, hvad der er muligt inden for forø­gelse af produk­ti­vitet og nedbrin­gelse af omkost­ninger i en lang række indu­strier. Fanuc har med god grund tilfredse kunder over hele kloden. En Fanuc robot er let at operere og kan loade op til 2300 kg. Der er mere end 100 forskellige robo­t­mo­deller at vælge imellem, og der er derfor god mulighed for at finde en Fanuc robot, der passer perfekt ind i arbejds­flowet i din virksomhed.

Fanuc robotter styres ud fra en enkelt kontrol­p­latform og byder på en endeløs række af mulig­heder. Fanuc har indtil nu leveret og instal­leret mere end 400.000 indu­striro­botter over hele verden, og i deres egen produktion indgår 2000 af de let genken­delige gule robotter. Det gør den japanske producent til en af de mest auto­ma­ti­serede produk­tions­fa­ci­li­teter i verden. Fanuc robotter udgør innovative auto­ma­tions­løs­ninger, som er med til at flytte græn­serne for flek­si­bi­litet, præcision og opti­mering af produktionsprocesser.

Grundet den store spænd­vidde i programmet kan Fanucs robotter anvendes i alle typer af indu­strier. Fra den mindste robot, der kan løfte 1 kg og har en række­vidde på 280 mm til den største, der kan klare løft på hele 1350 kg og strækker sig ud over 4683 mm.

Alle Fanucs robotter har en let anven­delig bruger­flade og en drifts­sik­kerhed på 99,9%, hvilket giver Gibotech mulighed for at udvikle de mest effektive og robuste robot- og auto­ma­tions­løs­ninger i branchen.

 

Oplev de mange FANUC løsninger

Fanuc lægger vægt på at kunne levere løsninger til mange forskellige typer af indu­strier, og mulig­he­derne er derfor også mange. Ud over robotter omfatter Fanuc produkt­pro­grammet også Robocut til laser­skæring af wire, Roboshot til injek­tions­støbning og Robodrill til fræsning og boring.

Fanuc palle­tering giver mulighed for auto­ma­ti­seret palle­tering af både ¼ og EURO-paller.

Fanuc Delta udgør et godt valg, når plukning og pakning af varer skal sættes i system og auto­ma­ti­seres, så virk­som­hedens medar­bejdere får frigivet tid til at tage hånd om andre arbejdsopgaver.

Fanuc SCARA kan tages i brug ved både montering, inspektion og embal­lering, som kræver en kapa­citet på op til 6 kg.

Fanuc top mounted byder på et væld af forskellige monte­rings­mu­lig­heder og kan indgå i mange forskellige typer af virksomheder.

Med en Fanuc colla­bo­rative robot er det muligt at lade robotter og mennesker arbejde sammen om at løse virk­som­hedens opgaver. Ved at overlade de mere repe­titive opgaver til en Fanuc cobot, kan medar­bej­derne i stedet fokusere på mere krævende opgaver.

Fanuc arti­cu­lated er lavet med roterbare dele, som kan varetage en lang række af auto­ma­ti­serede opgaver i virksomheden.

Fanuc CNC robodrill er en af de hurtigste og stær­keste 5‑akslede CNC-maskiner på markedet. Her får du perfor­mance og effek­ti­vitet, som det er svært at finde andre steder.

FANUC har Global erfaring

FANUC har indtil nu instal­leret mere end 24.500.000 produkter over hele verden.

FANUC er verdens mest automatiserede

FANUC bruger selv over 2000 robotter i deres egen produktion og har dermed en af de mest auto­ma­ti­serede produk­tions­fa­ci­li­teter i verden.

FANUC har reservedelsgaranti

Når du inve­sterer i en af Gibotechs løsninger med FANUCs robotter, er du sikret levering af reser­vedele, så længe robotten er i drift.

Maksimal effek­ti­vitet

Tidlig påvisning af poten­tielle fejl giver en hurtigere og lettere vedli­ge­hol­delse. Med det nye ZDT diag­no­sti­ce­rings­værktøj fra FANUC mini­meres robottens stil­stand. ZDT over­våger konstant robottens meka­niske, vedli­ge­hol­delses- og proces­stil­stand og kan påvise poten­tielle fejl allerede inden robotten går i stå. Meddelelser fra ZDT kan endda ses på enhver smartphone.

Intelligent 3D simulering

FANUC ROBOGUIDE er et offline simu­le­rings­værktøj, der både kan simulere robottens bevæ­gelser og kommandoer. Ved at importere CAD og teste og lave ændringer offline vil der være minimal påvirkning af produk­tionen. ROBOGUIDE er både intuitiv og så let at bruge, at den kræver meget lidt eller slet ingen træning.

Prisvindende virk­somhed

Gennem tiden har FANUC vundet flere priser for deres innovative tilgang til auto­ma­ti­sering og teknologi, heri­blandt Forbe’s World’s Most Innovative Companies, Henry Ford Technology Award og Automotive Indusries Quest for Excellence Award

FANUC City

FANUC City ligger ved foden af Fuji-bjerget i Japan og dækker 1.500.000 m² med både produk­tions­fa­ci­li­teter, forsk­nings- og udvik­lings­centre, admi­ni­stration, perso­na­le­ind­kvar­tering, etc.

“There is a history of technology, but for engi­neers there is no past. There is only creation.”
Dr. Inaba

CEO, FANUC

Fanuc CNC

Fanuc har det bredeste udvalg af CNC-løsninger på markedet, og Fanuc CNC kan således bruges til bear­bejdning af både helt små og større dele samt til både bløde og hårde mate­rialer. Fanuc CNC giver den ideelle balance mellem gennemført præcision og en perfekt over­flade. Med Fanuc CNC er du sikret mindre tid uden produktion, ligesom det er med til at fjerne ulig­he­derne i setups med flere dele.

Fanuc CNC styres på samme måde som al anden Fanuc robotik, hvilket betyder, at de er lette at operere og programmere, og der kræves derfor kun i mindre grad oplæring af opera­tøren af den. Fanuc CNC-maskiner har en kapa­citet på 21 forskellige værk­tøjer, og der kan nemt og hurtigt skiftes mellem dem, så de kan indgå i flere forskellige workflows.

 

Fanuc CNC programmering

Fanuc CNC er kende­tegnet ved en høj grad af bruger­ven­lighed, og det gennem­gående fokus på kompa­ti­bi­litet er samtidig med til at sikre, at eksi­ste­rende programmer nemt kan blive genan­vendt, hvilket er med til at begrænse omkostningerne.

 

Fanuc software

Hos Gibotech kan vi gennem appli­ka­tions­software tilpasse Fanuc CNC-løsninger til den enkelte virk­somheds behov. Denne mulighed for at adaptere hver enkelt løsning er bare en af grundene til, at Fanuc er blandt de største leve­ran­dører af auto­ma­ti­se­rings­pro­dukter i verden.

 

Fanuc kursus

Hos Gibotech kan vi tilbyde forskellige typer af Fanuc kurser, der giver værdifuld indsigt i, hvordan robot­terne fungerer. Vi tilbyder to forskellige typer af Fanuc kurser: grund­læg­gende Fanuc robot­pro­gram­mering og udvidet Fanuc robot­pro­gram­mering. Her vil du gennem både teoretisk og praktisk under­visning få en grund­læg­gende indsigt i Fanuc robotters funktion og anven­del­ses­om­råder. Begge typer af kurser vil blive afholdt i vores egne lokaler, som du finder på Datavej 15, 5220 Odense . Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er inter­es­seret i at høre mere om vores Fanuc kurser.

 

Fanuc service

Der kan opstå behov for vedli­ge­hol­delse af Fanuc robotter, og det kan vi hos Gibotech tilbyde at påtage os gennem Fanuc robot service. Hos os kan du blive en del af en fast servi­ce­aftale, så du kan være sikker på, at din produktion altid er 100% funk­tions­dygtig. Vi står også gerne for Fanuc robot service og servi­cering i aften- og weekendti­merne, hvis behovet for det skulle opstå. Vi tilbyder at skræd­dersy vores Fanuc servi­ce­aftale, så den passer bedst muligt til den enkelte virk­somhed. Kontakt gerne vores servi­ce­af­deling for at høre mere om dine mulig­heder for at blive en del af en Fanuc serviceaftale. 

Se cases og referencer.

Læs mere om FANUC på deres egen hjemmeside

 

FANUC og Gibotech

Fanuc er førende leve­randør af robo­tau­to­ma­ti­sering og råder over det bredeste produkt­program, når man ser isoleret på indu­striro­botter. Fanuc robotters payload ligger på mellem 0,5 kg og 2300 kg, hvilket gør dem velegnet til brug i en bred vifte af forskellige indu­strier, herunder luftfart, bilin­du­strien, forbrugs­varer, uddan­nelse, føde­varer samt metal- og lægemiddelindustrien.

For optimal appli­ka­tions­kon­fi­gu­ration tilbyder Gibotech også simu­le­rings­pakker, appli­ka­tions­software, styringer og inte­grerede iRVision-produkter. Kombinationen af intel­li­gente robotter, proceskom­pe­tence og det store udvalg af diverse optioner giver Gibotech de nødvendige værk­tøjer, vi har brug for til at reducere omkost­nin­gerne, forbedre kvali­teten, maksimere produk­ti­vi­teten og øge vores kunders konkurrenceevne.

Gibotech udvikler, leverer og servi­cerer auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher, som har brug for fx auto­matisk sprøjtel­a­kering, maskin­be­tjening, montage, lager­sy­stemer og palle­tering. Herunder kan du se nogle af vores eksi­ste­rende løsninger med Fanuc robotter og få inspiration til, hvordan du kan auto­ma­tisere din produktion ved hjælp af robotter.

Se cases og referencer.

Læs mere om FANUC på deres egen hjemmeside

års erfaring

medar­bejdere

robotter om måneden

lokale kontorer