Vi forhandler

Fanuc robotter

I over 60 år har Fanuc været på forkant med innova­tionen og har hele tiden flyttet græn­serne for, hvad der er muligt indenfor forø­gelse af produk­ti­vitet og nedbrin­gelse af omkost­ninger i en lang række industrier.

Alsidig og driftsikker

FANUC har indtil nu leveret og instal­leret mere end 400.000 indu­striro­botter over hele verden, og i deres egen produktion indgår 2.000 af de let genken­delige gule robotter. I næsten 60 år har den japanske producent leveret innovative auto­ma­tions­løs­ninger, der flytter græn­serne for flek­si­bi­litet, præcision og opti­mering af produktionsprocesser.

FANUCs robotter bliver brugt i alle typer af indu­strier takket være den store spænd­vidde i programmet – fra den mindste robot, der kan løfte 1 kg og har en række­vidde på 280 mm til den største, der klarer et løft på hele 1350 kg og strækker sig ud  over 4683 mm.

Alle FANUCS robotter har en let anven­delig bruger­flade og en drift­sik­kerhed på 99,9%, hvilket giver Gibotech mulighed for at udvikle de mest effektive og robuste robot- og auto­ma­tions­løs­ninger i branchen. Udover robotter, så omfatter FANUC produkt­pro­grammet også Robocut til laser­skæring af wire, Roboshot til injek­tions­støbning og Robodrill til fræsning og boring.

Global erfaring

FANUC har indtil nu instal­leret mere end 24.500.000 produkter over hele verden.

Verdens mest automatiserede

FANUC bruger selv over 2000 robotter i deres egen produktion og har dermed en af de mest auto­ma­ti­serede produk­tions­fa­ci­li­teter i verden.

Reservedelsgaranti

Når du inve­sterer i en af Gibotechs løsninger med FANUCs robotter, er du sikret levering af reser­vedele, så længe robotten er i drift.

Maksimal effek­ti­vitet

Tidlig påvisning af poten­tielle fejl giver en hurtigere og lettere vedli­ge­hol­delse. Med det nye ZDT diag­no­sti­ce­rings­værktøj fra FANUC mini­meres robottens stil­stand. ZDT over­våger konstant robottens meka­niske, vedli­ge­hol­delses- og proces­stil­stand og kan påvise poten­tielle fejl allerede inden robotten går i stå. Meddelelser fra ZDT kan endda ses på enhver smartphone.

Intelligent 3D simulering

FANUC ROBOGUIDE er et offline simu­le­rings­værktøj, der både kan simulere robottens bevæ­gelser og kommandoer. Ved at importere CAD og teste og lave ændringer offline vil der være minimal påvirkning af produk­tionen. ROBOGUIDE er både intuitiv og så let at bruge, at den kræver meget lidt eller slet ingen træning.

Prisvindende virk­somhed

Gennem tiden har FANUC vundet flere priser for deres innovative tilgang til auto­ma­ti­sering og teknologi, heri­blandt Forbe’s World’s Most Innovative Companies, Henry Ford Technology Award og Automotive Indusries Quest for Excellence Award

FANUC City

FANUC City ligger ved foden af Fuji-bjerget i Japan og dækker 1.500.000 m² med både produk­tions­fa­ci­li­teter, forsk­nings- og udvik­lings­centre, admi­ni­stration, perso­na­le­ind­kvar­tering, etc.

“There is a history of technology, but for engi­neers there is no past. There is only creation.”
Dr. Inaba

CEO, FANUC

FANUC og Gibotech

FANUC er den førende leve­randør af robo­tau­to­ma­ti­sering og råder over det bredeste produkt­program,  når man ser isoleret på indu­striro­botter. Robotternes payload ligger mellem 0,5 kg og 2300 kg, hvilket gør deres robotter ideelle til en bred vifte af indu­strier, herunder luftfart, bilin­du­strien, forbrugs­varer, uddan­nelse, fødevare, metal­branchen, medi­cinsk, farma­ceutisk, meget mere.

For optimal appli­ka­tions­kon­fi­gu­ration tilbyder Gibotech også simu­le­rings­pakker, appli­ka­tions­software, styringer og inte­grerede iRVision-produkter. Kombinationen af intel­li­gente robotter, proceskom­pe­tencer og det store udvalg af diverse optioner giver Gibotech de nødvendige værk­tøjer vi har brug for til at reducere omkost­nin­gerne, forbedre kvali­teten, maksimere produk­ti­vi­teten og øge vores kunders konkurrenceevne.

Gibotech udvikler, leverer og servi­cerer auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher, der har brug for fx auto­matisk sprøjtel­a­kering, maskin­be­tjening, montage, lager­sy­stemer og palle­tering. Herunder kan du se nogle af vores eksi­ste­rende løsninger med FANUC robotter og få inspiration til, hvordan du kan auto­ma­tisere din produktion med robotter.

Se cases og referencer.

Læs mere om FANUC på deres egen hjemmeside

års erfaring

medar­bejdere

robotter om måneden

lokale kontorer