Vi forhandler

CMS CNC maskiner

CNC maskiner fra CMS er bear­bejd­nings­centre med adskillige anven­del­ses­mu­lig­heder inden for mange indu­strier, hvor der bear­bejdes emner i større formater med høj præcision. Uanset om du vælger en 3‑, 4- eller 5‑akset løsning, så kan du optimere din produktion med en CNC maskine fra CMS, der kan håndtere flere opgaver i en samlet bearbejdning. 

Maskiner til flere industrier

Gibotech er en af de førende leve­ran­dører af CMS CNC bear­bejd­nings­centre, og vi leverer både til kunder på det danske marked og til udvalgte inter­na­tionale kunder, som har behov for en kombi­nation af CMS’s teknologi og Gibotech’s know how og udstyr til auto­matisk hånd­tering af emner omkring maskinen. Vores viden og kompe­tencer hjælper kunden til at få den bedste løsning – hver gang.

CMS Industries har speci­a­li­seret sig i produktion af CNC styrede bear­bejd­nings­centre, maskiner til termoformning og vand­strå­leskæring. Med det omfat­tende udvalg af løsninger kan CMS Industries opfylde kravene i en bred vifte af brancher, herunder:

 

- Aerospace

- Militær

- Biler

- Marine

- Energi

- Byggeri

- Mekaniske

- Briller

- Sten

- Glas

- Træ

… Og mange flere.

 

Kundetilpassede løsninger

CMS leverer specielle kunde­til­passede løsninger, hvor der b.la. kan vælges mellem adskillige typer af styringer og mange stør­relser af elek­tro­spindler fra 5,5 kW – 32 kW.

Samtidig har CMS et produkt­program, der spænder vidt mht. stør­relse på det emne som kunden ønsker at bear­bejde, alt efter valg af type af CNC maskine og kundens behov.

Grundlæggelse

CMS blev grundlagt i Norditalien i 1969. 

Omsætning

CMS omsætter årligt for 140 millioner Euro. 

Navnet

CMS er en forkor­telse af Costruzione Macchine Speciali.

Materialer

CMS laver CNC bear­bejd­nings­centre til mange forskellige indu­strier. Derfor kan de også levere maskiner, der kan bear­bejde forskellige og produkt­pro­grammet inde­holder maskiner til træ, glas, metal, sten, plastik og såkaldt advanced materials. 

En del af SCM Group

CMS er en del af SCM Group, der koor­di­nerer, støtter og udvikler indu­striel perfektion i tre højt speci­a­li­serede produk­tions­centre med mere end 3.500 medar­bejdere over hele verden. 

CMS’s historie

Firmaet CMS blev grundlagt i det nordlige Italien i 1969. CMS er forkor­telsen for ”Costruzione Macchine Speciali”. Siden grund­læg­gelsen af CMS i 1969, har det været virk­som­hedens mål at frem­stille maskiner med høj produk­ti­vitet  og ekstrem nøjag­tighed. Dette har resul­teret i høj tilfredshed blandt kunderne. I 1974 havde CMS bygget sit første maskin­center for at imøde­komme indu­striens stigende auto­ma­ti­se­ringskrav. I de følgende år foku­serede CMS primært på træfor­ar­bejd­nings­in­du­strien, et fokus som har resul­teret i, at CMS i dag er verdens­le­dende indenfor udvikling og frem­stilling af kunde­til­passede bear­bejd­nings­centre. I 1980 udvidede CMS produkt­pro­grammet til også at inde­holde bear­bejd­nings­centre inden for sten-bear­bejdning. Årene efter udviklede CMS bear­bejd­nings­centre til brug for produktion af bril­lestel frem­stillet af plast og plastin­du­strien generelt. Efterfølgende bevægede CMS sig over i alumi­niums- og letme­ta­lin­du­strien. I begyn­delsen af 2000 blev produktion og bear­bejdning af composit mate­rialer mere og mere almin­delig, især inden for marine- og luft­fart­branchen. Her så CMS et marked, hvor deres CNC maskiner, med små forbed­ringer/- ændringer, kunne passe ind i produk­tionen af forme og skabe­loner til brug for frem­stilling af kompo­sitdele. CMS er, og har altid været, indbe­grebet af effek­ti­vitet, præcision og høj produktivitet. 
Maskinerne frem­stillet af CMS Industries bruges til at bear­bejde emner til at bygge rumfærger, militære og civile fly, Formel 1- og racer­biler, Americas Cup-både, lystbåde, vind­møller og mange andre produkter med den største kvalitet og nøjag­tighed. Gibotech har haft enefor­handling af CMS’s maskiner i over 30 år og CMS maskinen kan hjælpe et bredt udvalg af virk­som­heder med effek­ti­vi­sering på både tid og kvalitet – og med Gibotech’s ekspertise og vejledning er du sikker på den rigtige løsning til den rigtige pris. Se meget mere om CMS på deres hjemmeside.

År siden opstart

medar­bejdere over hele verden

Års samar­bejde med Gibotech

Kontinenter