Vi forhandler

KUKA Cobots

Når det gælder samar­bejde, har mennesker og robotter meget at tilbyde hinanden. KUKA cobots kan hurtigt og nemt inte­greres i produk­tions­miljøer. Takket være deres intel­li­gente sensorer åbner de op for helt nye metoder til auto­ma­ti­sering og samar­bejde mellem robotter og mennesker, der kan være med til at øge effek­ti­vi­teten og produk­ti­vi­teten i din virk­somhed. 

 

KUKA industrirobotter

KUKA kolla­bo­rative robotter

KUKA cobots er kolla­bo­rative robotter, der kan bruges i en række forskellige appli­ka­tioner. KUKA cobots er på forkant med denne spæn­dende nye teknologi. Med deres erfaring inden for robot­tek­nologi og auto­ma­ti­sering er de i stand til at tilbyde de bedst mulige løsninger. 

KUKA Cobots er den perfekte løsning for indu­strier, der hidtil har været domi­neret af manuelt arbejde, f.eks. elek­tro­nik­sek­toren. De er også ideelle til små og mellem­store virk­som­heder, som af økono­miske årsager ikke tidligere har auto­ma­ti­seret med robotter. 

KUKA Cobots har mange fordele I forhold til tradi­tio­nelle indu­striro­botter. De er meget alsidige og kan samar­bejde med mennesker om at øge effek­ti­vi­teten og produk­ti­vi­teten på en lang række områder, f.eks. samling, embal­lering, palle­tering, mate­ri­a­le­hånd­tering, maskin­læsning og aflæsning. 

Fordelene ved KUKA Cobots er bl.a.: 

  • Sikkert samar­bejde mellem mennesker og robotter 
  • Nemme at programmere og inte­grere i nuvæ­rende produktion 
  • Tilføjer værdi til jeres produktion og processer 
  • Kan anvendes til mange forskellige opgaver  

 

Udviklingen i KUKA Cobots

KUKA udviklede verdens første cobot – LBR iiwa – i 2014. Med den nyeste serie – LBR iisy – sætter KUKA nye stan­darder for, hvad cobots skal kunne. Disse samar­bej­dende robotter over­tager arbejds­op­gaver, der er anstren­gende, monotone eller farlige for mennesker. På den måde er de kolla­bo­rative robotter fra KUKA med til at optimere processer og øge produk­ti­vi­teten hos mange virk­som­heder. 

En af fordelene ved en KUKA cobot er, at de kan styres manuelt under opstart og program­mering, så de hurtigt kan lære deres bevæ­gel­ses­mønstre. Selve program­me­ringen er så intuitiv, at folk uden forud­gående kendskab til robot­tek­nologi kan lære at betjene og programmere cobotten. De kan derfor hurtigt blive en inte­greret del af jeres hverdag og hurtigt være med til at optimere jeres arbejds­gange. 

Allerede med udvik­lingen af den første Cobot var KUKA på forkant, og de har været på forkant lige siden. Med den nye gene­ration af cobots åbner KUKA en verden af mulig­heder for virk­som­heder og produ­center, der ønsker at øge produk­ti­vi­teten og effek­ti­vi­teten, samtidig med at de opret­holder et sikkert arbejds­miljø. Ved anven­delse af KUKA cobots er det muligt at få et sikkert samar­bejde mellem mennesker og robotter. 

KUKA har to forskellige serier af cobots: LBR iiwa og LBR iisy. 

 

KUKA LBR iiwa

KUKA LBR iiwa er en letvægts cobot, der er speci­a­li­seret til brug i montage- og produk­tions­op­gaver. Den er ekstremt alsidig og kan bruges på mange forskellige måder, lige fra at assi­stere mennesker i opgaver til at arbejde autonomt, hvilket gør den ideel til samar­bejde mellem mennesker og robotter.  

LBR iiwa lærer hele tiden og tilpasser sig sine omgi­velser. Det gør den ideel til dyna­miske arbejds­pladser.  

KUKA LBR iiwa er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker. Den har hurtige reak­tioner, og er udstyret med en række følsomme sensorer i leddene, der gør det muligt for den at inter­agere sikker med sine omgi­velser. KUKA LBR iiwa har sensorer i selve robotten og ikke kun i slut­ef­fek­toren. På grund af dette kan den regi­strere bevæ­gelse i alle vinkler, hvilket gør det sikkert og trygt for mennesker at arbejde side om side med cobotten. Sensorerne gør det muligt for den at standse sin bevæ­gelse, hvis den kommer i kontakt med et menneske eller en genstand. LBR iiwa redu­cerer herefter kraft­ni­veauet og hastig­heden øjeblik­keligt. Dette gør den også ideel til hånd­tering af sarte kompo­nenter uden at skabe risiko for, at kompo­nen­terne går i stykker. 

Med sin højty­dende servostyring kan LBR iiwa hurtigt opfange konturer. Den kan hurtigt og præcist etablere den korrekte instal­la­tions­po­sition og montere kompo­nenter. Dette gør LBR iiwa til et uund­værligt værktøj i enhver frem­stil­lings- eller monta­ge­proces.  

KUKA LBR iiwa 7

KUKA LBR iiwa 7 er den mindste udgave i LBR iiwa-serien. Den har en nyttelast på op til 7 kg, hvilket gør den ideel til at håndtere mindre kompo­nenter. Med sine 7 akser og en række­vidde på 800 mm, har den en enorm flek­si­bi­litet og nøjag­tighed, hvilket sikrer en høj præcision i de arbejds­op­gaver, den vare­tager.  

KUKA LBR iiwa 7 kan monteres på både væg, gulv og i loftet, hvilket gør at den kan anvendes i langt de fleste produk­tions­miljøer. Den er også egnet til cleanroom produk­tions­miljøer. Der er derfor mange virk­som­heder, der kan have gavn af at inve­stere i denne cobot, og der er mange fordele ved det. For eksempel kan den bidrage til at øge produk­ti­vi­teten og effek­ti­vi­teten, samtidig med at den kan være med til at reducere produk­tions­om­kost­nin­gerne.  

Hvis du vil høre mere om, hvordan LBR iiwa 7 kan gavne din virk­somhed, er du meget velkommen til at kontakte os.  

KUKA LBR iiwa 14

KUKA LBR iiwa 14 er en lidt større udgave i iiwa-serien. Den har de samme kvali­fi­ka­tioner og fordele som LBT iiwa 7, men her er nytte­lasten og række­vidden en kende højere.  

KUKA LBR iiwa 14 har en nyttelast på op til 14 kg og kan derfor håndtere lidt større kompo­nenter end den mindre udgave. Den har en række­vidde på op til 820 mm og er udstyret med 7 akser, hvilket giver en stor flek­si­bi­litet. Ligesom LBR 7, kan LBR iiwa 14 også anvendes til cleanroom produk­tioner.  

Kontakt os for at høre mere om, hvordan LBR iiwa kan bidrage til at øge produk­ti­vi­teten i jeres virk­somhed.  

KUKA LBR iisy

KUKA LBR iisy en alsidig cobot, der er nem at bruge, hurtig at imple­mentere og sikker at anvende i direkte kontakt med mennesker. LBR iisy kombi­nerer præci­sionen og påli­de­lig­heden fra indu­striel auto­ma­ti­sering med den intu­itive flek­si­bi­litet fra en smart device. Med sit styre­system gør LBR iisy det nemmere end nogen­sinde før at auto­ma­tisere opgaver i en række forskellige appli­ka­tioner.  

KUKA LBR iisy er velegnet til en lang række indu­strier, der kræver præcision og hurtighed. Den kan bruges til en lang række opgaver, men er især velegnet til at læsse og losse maskiner, mate­ri­a­le­hånd­tering, pick-and-place opgaver, samt pakning. 

KUKA LBR iisy kan bruges i både komplekse auto­ma­tions­miljøet lige så vel som i miljøer, hvor den skal indgå i samar­bejde med mennesker. Det smarte og intu­itive software gør, at LBR iisy kan være klar til produktion på bare få minutter – og cobotten kan betjenes af alle, lige fra auto­ma­ti­se­rings­eks­perter til cobot-nybe­gyndere.  

Som den første robot, der kører på iiQKA.OS, sætter LBR iisy nye stan­darder for nem, ligefrem og intuitiv inte­gration i produk­tions­miljøer. Takket være sine avan­cerede sikker­heds­funk­tioner er LBR iisy perfekt til kolla­bo­rative appli­ka­tioner, hvor sikker­heden er altaf­gø­rende. Med LBR iisy får du en flesibel assi­stent i produk­tionen, og uanset om du ønsker at øge effek­ti­vi­teten eller flek­si­bi­li­teten i din produk­tions­linje, er LBR iisy den perfekte løsning.  

Den kommer i 3 udgaver: LBR iisy 3, LBR iisy 11 og LBR iisy 15.  

Key features:

  • Kollaborativ: Kan indgå i arbejds­gange i direkte kontakt med mennesker uden nogen sikker­heds­risiko 
  • Fleksibel: LBR iisy er simpelt at betjene og programmere, ligesom det er nemt at installere nye kompo­nenter og anvende LBR iisy til nye appli­ka­tioner 
  • Hurtig klar til brug: KUKA LBR iisy har et intutivt styre­system, der gør cobotten klar til brug på blot et par minutter  

De 3 LBR iisy-modeller

LBR iisy kommer i 3 udgaver og fås med en nyttelast på mellem 3–15 kg og en række­vidde på 760‑1300 mm. Alle model­lerne har 6‑akser, hvilket øger flek­si­bi­li­teten. Alle model­lerne kan monteres på både gulv, væg og i loftet, ligesom de også kan monteres i vinkel. De mange instal­la­tions­po­si­tioner gør det muligt at inte­grere dem i næsten alle miljøer, uanset hvor der måtte være brug for og plads til dem. 

Hvis du er inter­es­seret i at høre mere om enten LBR iisy 3, LBR iisy 11 eller LLBR iisy 15, er du meget velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi ud af, hvordan du bedst muligt får gavn af cobots i din produktion.  

 

års erfaring

medar­bejdere

robotter om måneden

lokale kontorer