Vi forhandler

KUKA robotter

KUKA Robotics er en af de førende produ­center af indu­striro­botter i verden. Derfor er det helt naturligt, at Gibotech tilbyder og imple­men­terer KUKA robotter i løsnin­gerne til forskellige industrier.

KUKA robotter

KUKA Robotics er en af de førende produ­center af indu­striro­botter i verden. Derfor er det helt naturligt, at Gibotech tilbyder og imple­men­terer KUKA robotter i løsnin­gerne til forskellige indu­strier. KUKA vision og mål er at gøre arbejde lettere for folk og virk­som­heder, ligesom de ønsker at levere ekspertise inden for alt, de gør – med kunden i fokus.

I mere end 100 år har KUKA stået for ideer og innovation, der har gjort deres produkter til en succes over hele verdenen. De leverer alt inden for auto­ma­tions­løs­ninger: fra enkelt­stående robotter til fuldau­to­ma­ti­serede systemer. Fælles for alle KUKA robotter og systemer er, at de hjælper med at gøre virk­som­heder mere produktive og konkurrencedygtige.

KUKA robotter er blandt verdens bedste og tilbyder en bane­bry­dende teknologi og omfat­tende ekspertise inden for en lang række indu­strier. KUKA robotter og software kan bruges i en lang række indu­strier, men er særligt repræ­sen­teret på markeder som bilin­du­strien, elek­tronik, metal og plastik, forbrugs­varer, detail og sund­heds­sek­toren. Sammen med deres kunder arbejder de på at udvikle løsninger, der gør en forskel i både arbejds­gange og på bundlinjen.

KUKA’s robotter bruges både i enkelt­stående celler og til komplette fuldt auto­ma­ti­serede produk­tions­linjer og systemer. Alle løsninger leveres med intel­li­gente softwa­re­løs­ninger, der gør den indu­strielle produktion mere gennem­sigtig og effektiv. KUKA robot­terne har et kraft­fuldt og intu­itivt styre­system, der gør det nemt for selv uerfarne brugere at drage fordel af fordelene ved robo­tau­to­ma­ti­sering uden fore­gående viden.

 

Industri 4.0

KUKA’s innovative tilgang til auto­ma­ti­sering placerer dem blandt de førende robot­le­ve­ran­dører i hele Europa. KUKA er med til at definere og skabe løsninger, der bruges i den fjerde revo­lution, eller Industri 4.0, gennem et produkt­program, der er højty­dende, effektivt, flek­sibelt og ikke mindst drift­sikkert. Ved at anvende KUKA’s robotter kan Gibotech være med til at skabe frem­tidens automationsløsninger.

Allerede i dag har KUKA udviklet nogle grund­stenene til at imple­mentere Industri 4.0:

  • Sikre robot­sy­stemer til Human-robot
  • Mobile robotter med inte­greret navigationssystem
  • Modulbaseret controller til let sammen­kobling med resten af IT-verdenen

KUKA’s mange robot- og automationsløsninger

KUKA dækker næsten alle belast­nings­om­råder og robot­typer med det store og enestående udvalg af indu­striro­botter. Passende styringer og softwa­re­pakker til et stort udvalg af anven­del­ses­mu­lig­heder afrunder KUKA’s produktprogram.

Du kan se et udpluk af vores eksi­ste­rende løsninger, hvori robotter indgår og bl.a. blive klogere på fordelene ved denne slags løsninger her: refe­rencer. Vi har designet og leveret auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher – herunder auto­matisk sprøjtel­a­kering, maskin­be­tjening, montage, lager­sy­stemer og palletering.

KUKA Cobots åbner for samar­bejdet mellem robotter og mennesker. KUKA kolla­bo­rative robotter er designet til at arbejde sammen med mennesker i en lang række appli­ka­tioner, der kan gavne produktiviteten.

KUKA mini robotter er et glim­rende valg til opgaver med en nyttelast på op til 10 kg. Alle KUKA mini robotter er kende­tegnet ved impo­ne­rende præcision og hastighed kombi­neret med et minimalt pladsbehov.

KUKA KR Cybertech er en del af porte­føljen ”low payload”, som består af robotter med en nyttelast på 6–22 kg. KUKA Cybertech er særligt gode til opgaver inden for forsegling, men de kan også bruges til et hav af andre opgaver.

KUKA KR Iontech er en robot med mange anven­del­ses­mu­lig­heder. Den er ideel til opgaver såsom fræsning, boring, skæring eller laser­s­vejsning, ligesom den også kan bruges til at håndtere, flytte eller samle emner. KR Iontech kombi­nerer højt output med lave omkost­ninger til anskaf­felse, drift og vedli­ge­hol­delse. Dette gør den til en yderst værdifuld inve­stering i produktion og automation.

KUKA KR Quantec er det sikre valg til en bred vifte af produk­tions­op­gaver, og er perfekt til processer og hånd­tering af opgaver med en nyttelast på helt op til 300 kg.

KUKA Palleteringsrobotter kombi­nerer alt, der kræves for perfekt auto­ma­ti­sering og er designet til at klare selv de mest krævende palle­te­rings- og depalleteringsopgaver.

KUKA Mobile robotter giver en mere flek­sibel produktion. KUKA tilbyder en bred vifte af mobile robotter, fra manuelt betjente modeller til mobile robotter med autonome navigationssystemer.

KUKA linære enheder giver mulighed for at udvide dit workspace og maksimere produk­ti­vitet og automation.

KUKA medical robots opfylder de høje krav til medi­ci­na­lin­du­strien og er velegnede til en bred vifte af medi­cinske anven­delser, herunder bl.a. alt fra diag­nostik til kirurgi til terapi inden for medicinalindustrien.

KUKA har 100 års erfaring

I mere end 100 år har KUKA stået for idéer og innovation, der har gjort deres produkter til en succes over hele verden.

KUKA Titan i Guiness Rekordbog

I 2007 blev KR Titan lance­reret. Med en payload på 1000 kg og række­vidde på 3200 mm er det verdens største og stær­keste 6‑aksede indu­strirobot – og den er optaget i Guiness Rekordbog.

KUKA reser­ve­dels­ga­ranti

Når du vælger en af Gibotechs løsninger med KUKA robotter, er du garan­teret levering af reser­vedele, så længe robotten er i drift.

KUKA Connect

Vidste du, at du kan få en status på din KUKA robot gennem klar og effektiv visuel analyse? KUKA Connect laver din robo­tdata om til intel­ligent infor­mation, og hjælper dig med at udnytte dine ressourcer mere effektivt. BIG data, både live- og histo­riske data, forvandles og visu­a­li­seres, så du får et bedre beslut­nings­grundlag til at effek­ti­visere din daglige produktion.

Blandt verdens førende robotleverandører

Hver dag arbejder over 13.000 KUKA medar­bejdere på hoved­kon­toret i Augsburg og rundt omkring i verden for at sikre KUKA’s fort­satte plads blandt verdens førende robot­le­ve­ran­dører. KUKA’s robotter egner sig til mange forskellige indu­strier, bl.a. bilin­du­strien som en af de største, samt diverse brancher indenfor den gene­relle indu­strielle sektor. KUKA’s robotter bruges både i enkelt­stående celler og til komplette fuldt auto­ma­ti­serede produk­tions­linjer og systemer.

Spot proble­merne tidligt

Med KUKA Connect kan du auto­ma­ti­serer drift og vedli­ge­hol­delse af jeres KUKA robotter ved at plan­lægge både nuvæ­rende og frem­tidige vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Ved at overvåge kompo­nenter og alarmer ved mulige proce­durer kan du altså spotte even­tuelle problemer tidligt og  før de forår­sager uplanlagt nedetid.

Orange is more than just a color to us. It is the feeling that drives us towards inte­grated thinking and acting every day. Together with cust­omers, producers and external partners, our deve­l­opers are constantly thriving to reach the perfect solution. Like this, extra­or­dinary added value is created. That is Orange Intelligenz.
Wilfried Eberhardt

Chief Marketing Officer of the KUKA, KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg

KUKA robot service og support

Hos Gibotech tilbyder vi service og support til KUKA-robotter. Vi har et team af uddannede og auto­ri­serede teknikere, som kan udføre repa­ra­tioner og vedli­ge­hol­delse af din robot. Vores team af højtud­dannede og erfarne fagfolk er velbe­vandret i alt, hvad der har med Fanuc-robotter at gøre, og kan give dig den hjælp og support, du har brug for, for at din KUKA robot kan køre problemfrit. Uanset om du har brug for hjælp til fejl­finding af et problem eller blot ønsker nogen til at udføre ruti­ne­mæssig vedli­ge­hol­delse af din robot, er vi her for at hjælpe.

Med en servi­ce­aftale fra Gibotech kan du være sikker på, at din KUKA robot vil køre problemfrit og effektivt uanset tids­punktet. Vi tilbyder service og support uden for normal åbningstid, så du kan holde din produktion i gang uden problemer. Vi samar­bejder med dig om at skræd­dersy en servi­ce­aftale, der opfylder dine speci­fikke behov og sikrer, at du får det niveau af support, du har brug for. Kontakt gerne vores servi­ce­af­deling for at få mere at vide om dine mulig­heder for service og support af KUKA-robotter.

Du kan læse mere om vores servi­ce­aftale her: robot service.

 

Få del i den nyeste teknologi

En del af KUKA’s strategi er at være på forkant med frem­tidens udfor­dringer, så de hele tiden kan levere robotter, der lever op til de krav som eksem­pelvis Gibotech stiller i imple­men­te­ringen af teknologien.

For virk­som­heder som ønsker at inve­stere i automation sikrer imple­men­te­ringen af den nyeste teknologi, at KUKA’s og dermed Gibotech’s løsninger konstant er på højeste niveau. Er du inter­es­seret i at vide mere om KUKA robotter og hvordan du kan anvende dem til at optimere din produktion, så kontakt os eller se mere om vores robot­løs­ninger her.

Læs mere om KUKA på deres egen hjemmeside.

Grundlæggelse

medar­bejdere over hele verden

Års udvikling af industrirobotter