Vi forhandler

KUKA robotter

KUKA Robotics er en af de førende produ­center af indu­striro­botter i verden. Derfor er det helt naturligt, at Gibotech tilbyder og imple­men­terer KUKA robotter i løsnin­gerne til forskellige industrier.

Alsidige robotter, der kan deres kram

KUKA dækker næsten alle belast­nings­om­råder og robot­typer med det store og enestående udvalg af indu­striro­botter. Passende styringer og softwa­re­pakker til et stort udvalg af anven­del­ses­mu­lig­heder afrunder KUKA’s produktprogram.

Du kan se et udpluk af vores eksi­ste­rende løsninger, hvori robotter indgår og bl.a. blive klogere på fordelene ved denne slags løsninger her.

Vi har designet og leveret auto­ma­tions­løs­ninger til et bredt udvalg af brancher – herunder auto­matisk sprøjtel­a­kering, maskin­be­tjening, montage, lager­sy­stemer og palletering.

 

Industri 4.0

KUKA’s innovative tilgang til auto­ma­ti­sering placerer dem blandt de førende robot­le­ve­ran­dører i hele Europa. KUKA er med til at definere og skabe løsninger, der bruges i den fjerde revo­lution, eller Industri 4.0, gennem et produkt­program, der er højty­dende, effektivt, flek­sibelt og ikke mindst drift­sikkert. Ved at anvende KUKA’s robotter kan Gibotech være med til at skabe frem­tidens automationsløsninger.

Allerede i dag har KUKA udviklet nogle grund­stenene til at imple­mentere Industri 4.0:

 

  • Sikre robot­sy­stemer til Human-robot
  • Mobile robotter med inte­greret navigationssystem
  • Modulbaseret controller til let sammen­kobling med resten af IT-verdenen

100 års erfaring

I mere end 100 år har KUKA stået for idéer og innovation, der har gjort deres produkter til en succes over hele verden.

KUKA Titan i Guiness Rekordbog

I 2007 blev KR Titan lance­reret. Med en payload på 1000 kg og række­vidde på 3200 mm er det verdens største og stær­keste 6‑aksede indu­strirobot – og den er optaget i Guiness Rekordbog.

Reservedelsgaranti

Når du vælger en af Gibotechs løsninger med KUKA robotter, er du garan­teret levering af reser­vedele, så længe robotten er i drift.

KUKA Connect

Vidste du, at du kan få en status på din KUKA robot gennem klar og effektiv visuel analyse? KUKA Connect laver din robo­tdata om til intel­ligent infor­mation, og hjælper dig med at udnytte dine ressourcer mere effektivt. BIG data, både live- og histo­riske data, forvandles og visu­a­li­seres, så du får et bedre beslut­nings­grundlag til at effek­ti­visere din daglige produktion.

Blandt verdens førende robotleverandører

Hver dag arbejder over 13.000 KUKA medar­bejdere på hoved­kon­toret i Augsburg og rundt omkring i verden for at sikre KUKA’s fort­satte plads blandt verdens førende robot­le­ve­ran­dører. KUKA’s robotter egner sig til mange forskellige indu­strier, bl.a. bilin­du­strien som en af de største, samt diverse brancher indenfor den gene­relle indu­strielle sektor. KUKA’s robotter bruges både i enkelt­stående celler og til komplette fuldt auto­ma­ti­serede produk­tions­linjer og systemer.

Spot proble­merne tidligt

Med KUKA Connect kan du auto­ma­ti­serer drift og vedli­ge­hol­delse af jeres KUKA robotter ved at plan­lægge både nuvæ­rende og frem­tidige vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Ved at overvåge kompo­nenter og alarmer ved mulige proce­durer kan du altså spotte even­tuelle problemer tidligt og  før de forår­sager uplanlagt nedetid.

Orange is more than just a color to us. It is the feeling that drives us towards inte­grated thinking and acting every day. Together with cust­omers, producers and external partners, our deve­l­opers are constantly thriving to reach the perfect solution. Like this, extra­or­dinary added value is created. That is Orange Intelligenz.
Wilfried Eberhardt

Chief Marketing Officer of the KUKA, KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg

Få del i den nyeste teknologi

En del af KUKA’s strategi er at være på forkant med frem­tidens udfor­dringer, så de hele tiden kan levere robotter, der lever op til de krav som eksem­pelvis Gibotech stiller i imple­men­te­ringen af teknologien.

For virk­som­heder som ønsker at inve­stere i automation sikrer imple­men­te­ringen af den nyeste teknologi, at KUKA’s og dermed Gibotech’s løsninger konstant er på højeste niveau. Er du inter­es­seret i at vide mere om KUKA robotter og hvordan du kan anvende dem til at optimere din produktion, så kontakt os eller se mere om vores robot­løs­ninger her.

Læs mere om KUKA på deres egen hjemmeside.

Grundlæggelse

medar­bejdere over hele verden

Års udvikling af industrirobotter