Vi forhandler

OSAI styre­sy­stemer

Gibotech har et tæt samar­bejde med OSAI og vi har over 30 års erfaring med OSAI styringer. Vores erfaring og samar­bejde med OSAI har resul­teret i, at vi i dag er skan­di­navisk repræ­sentant og Service Partner for OSAI.

Det betyder, at vi forhandler OSAI’s innovative løsninger og reser­vedele, ligesom vi tilbyder support og servi­ce­ef­tersyn på eksi­ste­rende OSAI produkter i Danmark, Sverige og Norge.

Reservedele og service

Vi har altid mange reser­vedele på lager, og hvis du skulle have brug for en reser­vedel, som vi ikke lige har liggende, så kan vi i de fleste tilfælde skaffe den hjem med dag-til-dag levering.

Alle medar­bejdere i servi­ce­af­de­lingen har et stort kendskab til både nye og gamle styringer fra OSAI og vi laver både repa­ra­tioner og support på alle OSAI’s produkter. Lige fra de gamle 8600 styringer over 310 og 510 styringer til den helt nye Open Control, som er det nyeste skud på stammen af styre­sy­stemer fra OSAI.

Osai bruges i dag af flere og flere CNC produ­center, bl.a. fordi de er let tilgæn­gelige, når man skal lære at køre med dem og de kan modsat andre bruges op imod næsten alle typer bussystem, samt næsten alle servosystemer.

Alle OSAI’s cnc styre­sy­stemer støtter tidligere versioner af hardware, hvilket gør dem til en frem­tids­sikret partner. OSAI’s systemer kan nemt opgra­deres uden et større redesign og på det seneste har vi instal­leret flere retrofit, hvor vi har erstattet gamle styringer på cnc maskiner med den nye tids­sva­rende Open Control fra OSAI.

 

Få den rette OSAI rådgivning

Vi oplever desværre ofte kunder, som ikke har fået den rigtige rådgivning fra deres oprin­delige leve­randør i forbin­delse med backup og vedli­gehold på deres styringer, og det koster ekstra tid, når disse data skal genskabes.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du får styr på din backup, så kontakt os på service@​gibotech.​dk.

 

En del af Olivetti

OSAI, der har speci­a­li­seret sig i numerisk kontrol siden 1957, begyndte i maskin­værk­tøjs­af­de­lingen i Olivetti og voksede hurtigt til at dække hele det inter­na­tionale marked.

Bånd til Allen Bradley/Rockwell

Med tiden fik OSAI tætte bånd til Allen Bradley/Rockwell og kom under Rockwell gruppens navn og logo. I 1997 blev OSAI igen en selv­stændig virk­somhed, speci­a­li­seret i numerisk kontrol og automationssystemer.

Opkøbt af PRIMA ELECTRO

I 2007 blev OSAI opkøbt af den itali­enske elek­tronik producent PRIMA ELECTRO S.p.A. og er nu en af verdens førende CNC og automationsleverandører.

 

OSAI’s succes

OSAI’s succes stammer fra en kombi­nation af high tech produkter og en salgs- og support orga­ni­sation, der er i stand til at håndtere selv de mest krævende appli­ka­tioner. Denne evne kommer dels fra deres lange historie på markedet, men også fra en orga­ni­sation, der er trænet til både at reagere hurtige på kundernes behov, men også til at forudse markedets krav og udvikling.

OPENMill 

De nye OSAI OPENMill hardware og software moduler giver optimal styring af bear­bejd­nings­centre, når det gælder omkost­ninger og resul­tater, lige fra simple 3‑aksede maskiner til mere komplekse 5‑aksede bear­bejd­nings­centre. De løsninger, der tilbydes med det nye OPENMill system gør instal­la­tionen lettere og produk­tionen mere effektiv takket være de mest avan­cerede software moduler og hardware komponenter.

Om OSAI

OSAI blev grundlagt i 1957 og er i dag en af verdens førende leve­ran­dører af styre­sy­stemer til cnc maskiner og automation. Virksomheden speci­a­li­serer sig i behandling af træ, plastic, glas, sten og metal og de er førende indenfor udvik­lingen af numerisk motion control i form af teknologi, perfor­mance, omkost­nings­op­ti­mering og tilpasning.

OSAI’s produkt­por­te­følje inde­holder en lang række systemer, der kan håndtere alt fra 3‑akset enkelt­pro­cesser til 64-akset maskiner med op til 24 processer. Med gennemtænkte akse­be­væ­gelser, bruger­venligt interface og et styre­system, der kan imple­men­teres i de fleste løsninger, er OSAI en påli­delig og troværdig partner for de vigtigste produ­center. Med over 60.000 CNC instal­la­tioner verden over har OSAI hævet stan­darden for præcision og modularitet.

Vil du vide mere om, hvilke Osai styre­sy­stemer, der passer til din løsning, så kontakt servi­cechef Allan Sloth Hansen på

+45 20 66 35 17 eller ash@​gibotech.​dk

Læs mere om OSAI

Grundlagt

Installerede appli­ka­tioner over hele verden

Års samar­bejde med Gibotech