Ny rapport:

Fynske robot-virk­som­heder i vækst

16. februar 2021

Den fynske del af robot­branchen har ikke tabt pusten i 2020, viser aktuelle tal fra Odense Robotics. De fynske robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder har øget antallet af medar­bejdere i udlandet med 26 procent og dermed beskæf­tiger 5.100 medar­bejdere, heraf 3.900 på Fyn. Det skriver Automatik & Proces efter en pres­se­med­delelse fra Odense Robotics.

rapport fra Odense Robotics

De fynske robot og auto­ma­tions­virk­som­heder har fortsat fart i den globale oprustning. Trods hård modvind i 2020 er det lykkedes de fynske robot- og auto­ma­tions­virk­som­heder at øge antallet af uden­landske kolleger med hele 26 procent til nu at beskæftige 1.200 medar­bejdere i udlandet:

2020 har været et særdeles udfor­drende år for robot‑, auto­ma­ti­se­rings- og drone­in­du­strien globalt og på Fyn. COVID-19-nedluk­ningen førte til en brat opbremsning i globale produk­tioner, og robo­tvirk­som­heders akti­vi­teter blev sat på standby. Derfor er det særligt positivt, at virk­som­he­derne på Fyn er lykkedes med at styrke deres globale tilste­de­væ­relse og dermed deres mulig­heder for at opdyrke og servicere uden­landske kunder, som har været under stort pres,” siger direktør Mikkel Christoffersen, Odense Robotics.

Adgang til risi­ko­villig kapital

For robo­tvirk­som­heder er adgang til risi­ko­villig kapital vigtig benzin til deres fort­satte udvikling og vækst­motor. 2020 satte tyk streg under, at den fynske robot‑, auto­ma­ti­se­rings- og drone­in­dustri fortsat er en magnet for inve­storer i Danmark og i udlandet. Der blev samlet tiltrukket yder­ligere inve­ste­ringer for knap 375 millioner kroner, hvilket er på niveau med året før og indi­kerer, at inve­storer fortsat har positive forvent­ninger til det globale robo­t­marked og de fynske robotvirksomheder.

Cirka 70 procent af de fynske robo­tvirk­som­heder anser adgang til markeder og kvali­fi­ceret arbejds­kraft for at være vækst­bar­rierer. Men på trods af store udfor­dringer, kan branchen se frem til en fortsat stor globale efter­spørgsel på robotter, drevet blandt andet af Covid-19-krisen.

Ifølge International Federation of Robotics, IFR, slog det globale robo­t­marked rekord med det hidtil højeste antal instal­lerede indu­strielle robotter i 2020. Covid-19-krisen udfordrer fortsat forsy­nings­kæder og produk­tioner, og derfor forventer IFR, at der vil blive skruet yder­ligere op for efter­spørgslen efter kolla­bo­rative robotter og profes­sio­nelle service robotter; segmenter, hvor fynske virk­som­heder har en global styrkeposition:

- Efterspørgslen efter auto­ma­ti­sering har aldrig været højere og 2020 viste, at poten­tialet for robot og automation fortsat er enormt. Vi ser en klar tendens til, at flere brancher tager robot­tek­no­logier til sig for eksempel sundhed- og servi­ce­sek­toren samt byggeri og landbrug. Her har de fynske virk­som­heder meget at byde på, så vækst­po­ten­tialet er fortsat stort – særligt når verdenen åbner op igen.

Mikkel Christoffersen

Direktør, Odense Robotics

Der bliver instal­leret flere og flere robotter i Danmark

I 2019 blev der instal­leret 768 indu­striro­botter i Danmark, hvilket er 14 procent flere robotter end sidste år og det næst­hø­jeste nogensinde.

Men den stigende tendens er langt fra noget, som ses i alle brancher, viser de nyeste tal fra the International Federation of Robotics (IFR). Faktisk er det stort set kun én branche, der udbygger produk­tionen med robotter, mens andre brancher stadig halter bagefter, når det kommer til auto­ma­ti­sering med robotter.

Metalindustrien, som er en storaf­tager af indu­strielle robotter i Danmark, voksede med hele 53 procent til 213 robo­ten­heder i 2019. Mens stort set alle andre brancher gik tilbage, hvor blandt andet fødevare‑, plast- og kemi­ka­lie­in­du­strien instal­lerede markant færre robotter i 2019 end for fem år siden. 

Danskerne bliver åndet i nakken

Selvom robot­tæt­heden i Danmark er steget de senere år, stiger den kraf­tigere i mange andre lande, der samtidig har billigere arbejds­kraft end i Danmark. I værste fald vil det kunne friste virk­som­heder til at outsource dele af produk­tionen til udlandet, svække konkur­ren­ce­evnen og på sigt skade skat­te­grund­laget og samfund­s­ø­ko­nomien. Derfor bør danske virk­som­heder vedhol­dende imple­mentere nye tekno­logier som for eksempel robotter, hvis du spørger DIRA’s sekretariatsleder.

- Mange danske virk­som­heder har allerede fået øjnene op for mulig­he­derne i auto­ma­ti­sering og har lavet inve­ste­re­ringer i robot­tek­nologi, men poten­tialet er fortsat enormt og bør udnyttes. Derfor er det vigtigt, at de danske virk­som­heder fortsat og i højere grad kommer i gang med at inve­stere i auto­ma­ti­sering, så vi ikke taber konkur­ren­ceevne. Virksomhederne, der ikke har imple­men­teret deres første robot endnu, kan for eksempel lære noget af Juliana Drivhuse, som var nomi­neret til DIRA Automatiseringsprisen 2020. De startede deres auto­ma­ti­se­rings­rejse helt fra bunden af – og de er kommet langt.

Søren Peter Johansen

Sekretariatsleder, DIRA

Thomas Nielsen, CNC tekniker, Gibotech

Få nyheder direkte i indbakken