automation med kollaborativ robot

GiboSmartSolutions

GiboStorage

GiboStorage til indu­striel brug er baseret på
kendt teknologi og erfa­ringer fra tidligere projekter.

Løsningen tilbydes som en færdig turnkey løsning
indenfor rammerne på bagsiden og kan nemt
tilpasses kunde­spe­ci­fikke krav efter behov både
med cobot eller konven­tionel industrirobot.

Robot

Fanuc, KUKA, Omron TM

Griber

Standard eller appli­ka­tion­s­til­passet
defi­neres af opgaven

O

Opgaver

Alle typer opgaver, hvor der skal stilles en plade på et hyldelager

Løsning

Kan kombi­neres med Omron AMR eller inte­greres mod 3. part

Sikkerhed

Kan leveres som cobot, cobot  med sikkerheds-scanner eller indhegnet

Fordele
 • Kendt teknologi skræd­dersyet til din produktion
 • Stor vari­ation i produkt­stør­relse styres af robotten
 • Mulighed for højere gennemløb til frem­tidig vækst
 • Fortjeneste ved mindre spild af støbemateriale
 • Reduktion af ensidigt, genta­gende arbejde (tungt udstyr)
 • Reduktion af tid til hånd­tering, frigiver medar­bejdere til andre opgaver
 • Større arbejds­glæde giver øget produktivitet
 • Forbedret konkur­ren­ceevne og større medarbejdertilfredshed
Indholdt i løsningen
 • 1 stk. Omron TM12 robot inkl. controller
 • 1 stk. griber designet til løft af palet­terne med vari­e­rende hulmønster
 • 1 stk. opret­ter­station til paletter
 • 1 stk. designet støbepi­stol­holder med indbygget spildbakke
 • 2 stk. trans­portable palette-stativer
 • 2 stk. Pick and drop stationer til AMR (Autonome Mobile Robotter)
 • 5 stk. fast­mon­terede lager­reoler til paletter
 • 1 stk. kunde­de­signet HMI Touchpanel med simpel brugerflade
 • Integration mod eksi­ste­rende 3. part AMR (Autonome Mobile Robotter)
 • Integration mod eksi­ste­rende 3. part støbe­ma­skines tilhø­rende brugerflade
 • Fuld sikker­heds­løsning
 • Elskab og nødvendige elek­triske komponenter
 • Opstilling og indkøring af robo­tanlæg hos Gibotech A/S med FAT test
 • Opstilling og indkøring af hele anlægget hos kunden med SAT test
 • Komplet doku­men­ta­tions­pakke inkl. CE-mærkning
Funktionalitet

GiboStorage kombi­nerer en cobots lettil­gæn­gelige program­mering med en fuld sikker­heds­løsning, der giver mulighed for at arbejde med kortere cyklus­tider end ved
fuld colla­bo­rativ drift. 

Funktionaliteten i løsningen starter med en AMR (Autonom Mobil Robot), der leverer et rack med palette, hvorpå der er sat emner til støbning. Robottens inte­grerede kamera finder den præcise placering af rack og tæller antal af fyldte hylder. En for en hentes palet­terne og holdes under støbepi­stolen, der støber helt til kanten af emnet. Når emnerne er støbt, vælger robotten en tom hylde på lager­re­o­lerne og placerer paletten med de helt fyldte emner til hærdning. Efter endt hærdning kalder robotten på et tomt rack. De hærdede emner placeres i det tomme rack og kan afhentes af AMR.

Robotten styrer levering og afhentning af tomme racks. Den aflæser antal på en ny ordre og holder styr på place­rin­gerne og hærdetid i hyldela­geret. Derudover er robotten master for støbeud­styret, hvor der kaldes en støbe­mængde efter hvilket emne, der skal støbes. Hele løsningen er kompakt indenfor robottens række­vidde og det hele styres fra bruger­venlig HMI placeret lettil­gæn­geligt udenfor sikkerhedshegnet.

Brug for hjælp?

Gibotech ikon logo small

Kontakt vores hovedkontor

+45 65 95 82 62
gibotech@​gibotech.​dk