Barrierer og fordele

ved cobots 

Information og åbenhed er nøglen, hvis du skal have dine medar­bejdere med på automations-rejsen.

Kontakt

Innovativ auto mation

omron_cobot_gibotech

Overvejer du at inve­stere i en kolla­bo­rativ automationsløsning?

Ny rapport dykker ned i barri­e­rerne, der forhindrer mange danske virk­som­heder i at imple­mentere cobots i deres produktion, samtidig med at de under­søger, hvilke fordele de ser cobots give, og hvad de har brug for for at begynde at imple­mentere cobots.

Rapporten “Danske virk­som­heders brug af cobots: Barrierer, gevinster og behov” er en del af en rapport, der er udar­bejdet som en del af projektet Cobot Knowledge Lab på Teknologisk Institut, der søger at informere og uddanne danske produ­center i mulig­heder og brug af cobots.

På baggrund af en større rapport er denne rapport en forkortet version, der præsen­terer resul­ta­terne fra et spør­ge­skema, der under­søgte, hvad den danske frem­stil­lings­in­dustri har brug for for at begynde at imple­mentere cobots, samtidig med at den danske robot‑, auto­ma­ti­se­rings- og drone­in­dustri oplyses om barri­e­rerne, poten­tielle slut­bru­gernes erfa­ringer med cobots.

Projektet er et samar­bejde mellem Odense Robotics, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, DIRA, Frauhofer, Aarhus Universitet og Industriens Fond.

Producenter vil gerne vide, hvordan de opti­merer deres produktion, mens robot- og auto­ma­ti­se­rings­di­stri­butører ønsker at lære mere om deres marked. Det er her, rapporten er praktisk og kan bruges som værktøj for danske virk­som­heder overalt. Der venter den danske industri uendelige mulig­heder, når de beslutter sig for at imple­mentere cobots i deres produktion – og denne rapport er et skridt fremad i denne rejse.”

Christina E. Wanscher

Network Manager, Odense Robotics

Rapport afslører virk­som­heder mangler cobot viden

Rapporten viser, at mere end halv­delen af de virk­som­heder med cobot viden har auto­ma­ti­se­ring­ser­faring, mens den anden halvdel har ingen erfa­ringer med cobots over­ho­vedet. Hovedårsagen til dette er, at virk­som­heder føler, at cobots ikke har nogen plads i deres produktion, og mange mangler viden og infor­mation om de mulig­heder og fordele, cobots giver.

Projektet er et vigtigt skridt i retning af at få mere viden om cobots og dermed flere cobots ind i den danske frem­stil­lings­in­dustri. Cobots muliggør en mere agil og flek­sibel produktion, og mange danske virk­som­heder produ­cerer mindre mængder, men med stor vari­ation, og derfor kan cobots hjælpe med at optimere deres produktion og muliggøre hurtigere, sikrere og mere effektiv produktion, samtidig med at de redu­cerer monoton menne­skelig arbejds­kraft,” siger Søren Peter Johansen, tekno­lo­gichef ved Teknologisk Institut.

Flere cobots i den danske fremstil-lings-industri

 

 

46% af virk­som­he­derne med viden om cobots sagde, at de enten har eller er i færd med at indsamle cobot kompe­tencer, mens rapporten viste, at mere end halv­delen af virk­som­he­derne ikke har nogen cobot kompe­tencer, selv om mange af dem er villige til at betale for tjenester, der kunne uddanne eller opkva­li­ficere dem i at bruge cobots.

 

Rapport og kilder

Hvis du gerne vil vide mere, så sender vi gerne en speci­alist ud og gennemgår din produktion sammen med dig, så I kan se, hvilken løsning der passer til din virksomhed. 

gibocobotflex_cobot_omron
cobot_kollaborativ robot

Få nyheder direkte i indbakken