Vi intro­du­cerer

OMRON HD-1500

Kontakt

Innovativ auto mati sering

, <span class="caps">OMRON</span> klar med ny mobil robot, Gibotech

OMRON lancerer den mobile robot HD-1500 med en last­ka­pa­citet på 1500 kg

OMRON har annon­ceret lance­ringen af HD-1500, det nyeste og stær­keste medlem af virk­som­hedens serie af mobile robotter. Den nye HD-1500 har en last­ka­pa­citet på op til 1500 kg. Den er ideel til moderne fabrikker, hvor selv­kø­rende mate­ri­a­le­hånd­te­rings-løsninger skal løse krævende opgaver inden for indu­striel auto­ma­ti­sering og imple­mentere nye sociale afstand­skrav på grund af Covid-19-pandemien.

HD-1500’s last­ka­pa­citet på 1500 kg gør det muligt at trans­portere store bilkom­po­nenter som f.eks. bilka­ros­serier og nyttelast i palle­stør­relse – genstande, der normalt flyttes med gaffel­trucks. Med lance­ringen af HD-1500 udgør OMRONs mobile robotter, herunder LD-60/90 og LD-250, en komplet serie af modeller, der kan trans­portere en lang række varer – fra kompo­nenter til halv­fa­brikata, færdig­varer og tunge mate­rialer.

Fleet Manager

OMRONs bran­che­førende Fleet Manager giver effektiv mate­ri­a­le­hånd­tering på fabrikker og kan styre op til 100 mobile robotter med forskellige stør­relser, konfi­gu­ra­tioner og kapa­ci­teter i ét system for at auto­ma­tisere komplekse mate­ri­a­le­transport- og logi­sti­k­an­ven­delser. Robotterne kan auto­matisk beregne den bedste rute, samar­bejde sikkert med folk og navigere rundt om forhin­dringer uden brug af magnet­gulvbånd eller andre styre­sy­stemer. Batteriet i HD-1500 oplades på kun 36 minutter og kan klare et helt arbejds­skift ved fuld belastning, hvilket redu­cerer nede­tiden.

- Onsite-logistik, dvs. flytning af produkter og mate­riale inden for fabrikken og lageret, er ved at blive en alvorlig flaskehals for mange virk­som­heder på grund af jobbets hyppighed og ruti­ne­agtige karakter samt behovet for at over­holde retnings­linjer for social afstand. Produktionsmiljøer med højt tempo kræver fart og flek­si­bi­litet. OMRONs mobile robot HD-1500 kan hjælpe virk­som­heder med at løse dette problem, fordi den kan arbejde 24 timer i døgnet, utræt­teligt, præcist og sikkert, side om side med mennesker

Per Pilegaard

Country Manager, OMRON

Highlights for HD-1500

Større kapa­citet og mere robust struktur: HD-1500 kan flytte last i palle­stør­relse i produk­tions­an­læggene og redu­cerer behovet for gaffel­trucks. HD-1500, der er bygget med solide meta­lover­flader, er robust og kan modstå vold­somme util­sigtede eksterne påvirk­ninger.

Hurtigere inve­ste­rings­afkast: HD-1500 er en løsning til auto­ma­ti­sering af komplekse og farlige opgaver. Virksomheder kan reducere brugen af gaffel­trucks og på sikker vis trans­portere store paller, der inde­holder færdig­varer, omfangsrige mate­rialer i fødevare- og råva­re­branchen samt bilka­ros­serier. Medarbejdere kan nu fokusere på mere vigtige opgaver, så kunderne kan læsse mere, køre færre ture med tungere belast­ninger og øge inve­ste­rings­af­kastet. Med HD-1500 kan kunderne gøre mere med mindre udstyr.

 En flåde, der kan tilpasses: Mobile flåder kan blive mere alsidige, men styres via det samme system. Med OMRONs Fleet Manager kan du styre en alsidig mobil flåde på op til 100 mobile robotter, herunder HD-1500, med det samme system og opnå høj ydeevne. Med opti­meret trafiks­tyring, batte­ri­hånd­tering og rute­plan­lægning for køre­tøjer kan kunderne føje HD-1500 til deres flåder uden at bekymre sig om sikkerhed, kompa­ti­bi­litet eller ydeevne.

, <span class="caps">OMRON</span> klar med ny mobil robot, Gibotech
, <span class="caps">OMRON</span> klar med ny mobil robot, Gibotech
, <span class="caps">OMRON</span> klar med ny mobil robot, Gibotech
, <span class="caps">OMRON</span> klar med ny mobil robot, Gibotech

Om OMRON

Som en førende virk­somhed inden for auto­ma­ti­sering, der er centreret omkring sine egen­ud­viklede Sensing & Control + Think-tekno­logier, er OMRON Corporation enga­geret i en lang række brancher, herunder kontro­ludstyr, elek­tro­niske kompo­nenter, sociale systemer, sund­heds­væsen og miljø. OMRON blev grundlagt i 1933, har ca. 30.000 medar­bejdere på verdensplan og leverer produkter og tjenester i ca. 120 lande og områder. Inden for indu­striel auto­ma­ti­sering under­støtter OMRON produk­tions­in­novation ved at levere avan­cerede auto­ma­ti­se­rings­tek­no­logier og ‑produkter samt gennem omfat­tende kundesupport i håbet om at være med til at skabe et bedre samfund. Få mere at vide på OMRONs hjem­meside indu​strial​.omron​.eu.

 

Få nyheder direkte i indbakken