Gibo Smart Solution

Masser af ordrer får Steeltech til at inve­stere i en GiboCobotFlex

GiboCobotFlex

Fynske Steeltec er midt i det, som direktør Finn Stræde-Christensen kalder et “beslag-boom”.

Det vrimler ind med ordrer på beslag, især til driv­hu­sin­du­strien og vindmølleindustrien.

Derfor har virk­som­heden købt en robot­løsning, en robot med al tilbehør, som er sat fast på en vogn, så man kan bruge robotten forskellige steder i produktionen.

Det er et produkt fra auto­ma­tions­firmaet Gibotech, som Gibotech kalder GiboCobotFlex, der er en del af virk­som­hedens GiboSmartSolutions.

Om GiboCobotFlex

Idéen til GiboCobotFlex kom af ønsket om at udvikle en flek­sibel, flytbar og ikke mindst pris­venlig kolla­bo­rativ robot­løsning med kort leve­rings- og indkøringstid.

Valget faldt på Omrons kolla­bo­rative TM robot, da den er let at programmere og har et helt særligt kamera, der er perfekt til løsningen. OnRobot er ikke bare førende indenfor stan­dard­gribere, men deres system gør det hurtigt og let at skifte griber, hvilket er afgø­rende i en løsning som GiboCobotFlex.

CobotFlex er designet til at dække en bred række af appli­ka­tioner og den omskif­telige produktion.

CobotFlex er udviklet på et flek­sibelt fundament (vogn) der er nem at flytte rundt mellem forskellige opgaver. For at komme hurtigt i gang mellem opga­verne bruges primært standard gribere med hurtigskift. Robottens inte­grerede kamera benyttes som en del af opstil­lingen til ny opgave og betyder at opera­tø­reren ikke skal programmere når der flyttes til en ny opgave. I praksis betyder det, at CobotFlex i løbet af en dag eksem­pelvis kan udføre maskin­be­tjening, skifte til kvali­tets­kontrol og pakke emner i kasser uden at opera­tøren skal gøre andet end at sikre, at det rigtige ordre­nummer kan læses af robotten, og at der er emner til rådighed.

- Vi har købt den for at øge kapa­ci­teten i virk­som­heden. Vi kan så at sige udvide åbning­stiden, når robotten kan stå og arbejde om natten. Jeg kan godt lide, at det er en enhed, som vi kan køre rundt med til, hvor vi nu har behov for det. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan bruge den til, siger Finn Stræde-Christensen.

Andre GiboSmartSolutions

Gibo Machine Tending

GiboMove

GiboCobot

GiboWeld

GiboBag

Gibo Palletize

GiboBox

GiboPack

CobotFlex er en af løsnin­gerne under konceptet GiboSmartSolutions, der er et bibliotek med tidligere byggede auto­ma­tions­løs­ninger. Samtidig er GibotSmartSolutions baseret på mange års erfaring med auto­ma­ti­sering med at imøde­komme krav til produk­tions- og proces­op­ti­mering, fabriksflow, ROI, after­sales og service. Vi har i snart 40 år leveret auto­ma­tions­løs­ninger til mange forskellige brancher og til mange forskellige slags produk­tioner. For at drage mest mulig nytte af den viden og erfaring, har vi  udviklet GiboSmartSolutions, der kombi­nerer forskellige auto­ma­tions­løs­ninger alt efter behov, og inddrager kunden tidligere i beslut­nings­pro­cessen, så de får fuldt udbytte af løsningen.

Kenneth Pedersen

Project Sales Manager, Gibotech A/S

GiboSmartSolutions til alle områder

Gibotech har i dag tre primære forret­nings­om­råder. Hospitalssektoren hvor steril­cen­traler, vare­mod­ta­gelser, AGV-kørsel og blod­prø­vero­botter er de vigtigste områder. Robotanlæg til industri der i dag spænder fra kolla­bo­rative letvægts­ro­botter, letvægts­ro­botter til indu­stri­ap­pli­ka­tioner, konven­tio­nelle indu­striro­botter som kombi­nation og altid skræd­dersyet til opgaven gerne med AGV- kørsel til at binde hele produk­tions­flowet sammen. Virksomhedens ældste forret­nings­område er CNC-maskiner primært til træ, plast og kompo­sit­ma­te­rialer samt letmetal. Der er dog en stigende efter­spørgsel på auto­matisk maskin­be­tjening og Gibotech har de seneste år leveret mange kombi­na­tions­løs­ninger med både CNC- maskine og robotter i hele verden og samar­bejder med CNC produ­centen om at udvikle dette område globalt.

GiboSmartSolutions dækker primært indu­stri­løs­ninger og mange af dem vil være baseret på en modul­tan­kegang, så man kan købe en enkelt robo­t­celle eller sætte flere moduler sammen til en samlet løsning, fx med eller uden mobil robot eller CNC maskine.

 

Få nyheder direkte i indbakken